9711_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/fritid/arkiv
9711
En mosjonerende befolkning
statistikk
2002-12-16T10:00:00.000Z
Kultur og fritid;Sosiale forhold og kriminalitet
no
fritid, Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen, mosjon, trening, turgåing, friluftsaktiviteter (for eksempel bading, turgåing, fisking), idretter (for eksempel svømming, fotball, ski), fritidstilbudIdrett og friluftsliv , Levekår, Kultur og fritid, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

En mosjonerende befolkning

Nærmere syv av ti nordmenn trener eller mosjonerer minst én gang i uken. Resultatene viser også at store deler av den norske befolkning benytter naturen til ulike former for fritidsaktiviteter. Om lag åtte av ti personer har vært på korte spaserturer eller fotturer til skogs og til fjells i løpet av de siste tolv månedene.

Friluftslivsaktiviteter for personer 16-79 år, etter kjønn. Prosent

Det er flere eldre enn yngre som aldri trener eller mosjonerer. Blant personer i aldersgruppen 16-24 år er det bare 7 prosent som aldri trener eller mosjonerer, mens tilsvarende for aldersgruppen 67-79 år er 22 prosent. Likevel ser en klart at den eldre delen av befolkningen holder seg i aktivitet, nærmere seks av ti eldre i undersøkelsen trener eller mosjonerer minst én gang i uken. Hvilken type aktivitet som utføres avhenger derimot ofte av alderen. For aktivitetene gang og marsj er det liten forskjell mellom ung og gammel, mens jogging og styrketrening er mest vanlig i den yngste aldersgruppen.

Jevnt over er det også flest i den yngste aldersgruppen som deltar i de ulike friluftslivsaktivitetene. De unge står oftere alpint og går på ski- eller fotturer over flere dager, mens de eldre oftere går på bær- og soppturer.

Trenings- og mosjonsaktiviteter for personer 16-79 år, etter kjønn. Prosent

Forskjeller mellom menn og kvinner

Det er forholdsvis små forskjeller mellom menns og kvinners deltaking i de ulike fysiske aktivitetene. Et unntak er aktivitetene fotball og aerobics, gym eller trim. Det er hele fem ganger så mange menn enn kvinner som spiller fotball, mens det er i overkant av fem ganger så mange kvinner enn menn som deltar i aerobics, gym eller trim.

Det er en liten overvekt av yngre kvinner som trener og mosjonerer minst én gang i uken, men trenden snur seg for den eldste aldersgruppen hvor det er en liten overvekt av menn.

Menn deltar i større grad enn kvinner i friluftslivsaktiviteter som jakt og fisketurer, ski- eller fotturer over flere dager. Jakt ser ut til å være den mest utpregede mannsaktiviteten. Det er omtrent åtte ganger så mange menn enn kvinner som har vært på jakt i løpet av det siste året. Det er også dobbelt så mange menn enn kvinner som har vært på ski- eller fottur over flere dager. Derimot er det flere kvinner enn menn som bader og soler seg, eller har vært på bær- eller sopptur.

Individuell idrett dominerer

Resultatene kan tyde på at det er flere personer som driver med aktiviteter som ikke nødvendigvis avhenger av at andre personer deltar, eller hvor det er nødvendig med tilgang til ulike anlegg. Aktivitetene som dominerer er gang eller marsj, jogging, skitur og sykling, mens det er langt færre som deltar i ulike lagidretter. Eksempelvis er det bare 9 prosent som sparker fotball, mens det er hele 37 prosent som sier at de sykler minst én gang i måneden.

Få endringer fra 1997

Sammenlignet med Levekårsundersøkelsen 1997 er det forholdsvis små endringer i friluftslivsaktiviteter fra 1997 til 2001. Det kan se ut som den største endringen er blant dem som har vært på dagstur med sykkel i naturen, men på grunn av endringer i spørreskjemaet er disse endringene neppe reelle. Det har også vært en liten økning i andelen som var på ski- eller fottur over flere dager. I 1997 hadde 9 prosent vært på ski- eller fottur over flere dager, mens tilsvarende for 2001 var på 14 prosent. Det har også vært en liten nedgang i andelen som har solt seg.

Om statistikken

Resultatene er basert på Levekårsundersøkelsen 2001. Fra utvalget i levekårsundersøkelsen, som var på 3 125 personer, ble det trukket et representativt utvalg som fikk tilsendt et spørreskjema. Det var 1 922 personer som svarte på postskjemaet som inneholdt spørsmål om blant annet friluftslivs- og mosjonsaktiviteter.