Sysselsatte i kulturnæringene før korona

Publisert:

I 2019 arbeidet 3 prosent av alle sysselsatte i Norge i kulturell og kreativ næring. Over 45 500 foretak var registrert per 1. januar 2019 på de aktuelle næringskodene.

Tallene fremgår av publikasjonen Kulturstatistikk 2019, som presenterer oppdaterte tall og statistikk for ulike kulturområder som idrett, teater, musikk, museum og biblioteker. Først 18. februar i år, 2021, vil SSB publisere tall for 2020 som inkluderer selvstendig næringsdrivende blant de sysselsatte. Siden enkeltpersonforetak er en utbredt organisasjonsform i kulturell og kreativ næring, må vi vente med å sammenligne med tall fra 2020 for å analysere pandemiens påvirkning på bransjen.

84 200 sysselsatte i kulturnæringene i 2019

Dette var en nedgang på 400 fra 2018, men en økning på 4 100 (5 prosent) fra 2017. Sysselsettingstallene omfatter både lønnstakere og selvstendig næringsdrivende, inkludert offentlig forvaltning. De sysselsatte fordeles på kulturområde, ut ifra næringskoden til foretaket som anses som deres hovedarbeidsforhold. Vi ser i figur 1 (under) at trykte og digitale medium var den klart største delkategorien med 14 900 sysselsatte i 2019.

Figur 1. Sysselsatte i kulturell og kreativ næring etter kulturområde, 15-74 år

2017 2018 2019
Dataspill 113 151 183
Visuell kunst 1894 2302 2333
Scenekunst 3704 4015 4046
Annen kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 3619 4020 4268
Undervisning 4330 4549 4552
Musikk 4382 5239 5067
Film 5689 5888 5871
Andre områder 6221 6178 6198
Litteratur 6964 7016 6335
Reklame og event 6486 6927 6590
Arkitektur 6277 6715 6904
Design 6902 7730 7769
Drift av bibliotek, arkiv, museum og annen kulturvirksomhet 8755 8950 9157
Trykte og digitale medium 14767 15007 14928

Dataspill er kategorien med færrest sysselsatte. Samtidig var det den næringen som hadde den største prosentvise økningen, på 63 prosent over to år, fra 112 sysselsatte i 2017 til 183 i 2019.

Foretak

Musikk var næringen med klart flest foretak, mens den var på 9. plass i antall sysselsatte (se figuren over).

Figur 2. Antall foretak i kulturell og kreativ næring

2018 2019
Dataspill 19 25
Drift av bibliotek, arkiv, museum og annen kulturvirksomhet 336 336
Trykte og digitale medium 989 972
Undervisning 1033 1072
Scenekunst 2036 2173
Andre områder 2111 2074
Arkitektur 2159 2109
Visuell kunst 2803 2942
Reklame og event 3034 3220
Film 3311 3363
Annen kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 3478 3650
Litteratur 4427 4354
Design 9387 9417
Musikk 9573 9807

Til forskjell var området trykte og digitale medium tredje sist i antall foretak og hadde flest antall sysselsatte (se figur 2). Antall ansatte per foretak, og organisasjonsform varierer mellom de ulike kulturelle og kreative næringene. Eksempelvis er 69 prosent av foretakene på musikkområdet registrert som enkeltpersonsforetak, mens innenfor design er det 40 prosent.

Oslo det klart største fylket

41 prosent av alle sysselsatte innenfor kulturelle og kreative næringer jobbet i Oslo. Fylkene med de store byene, dvs. Oslo, Rogaland, Hordaland og Trøndelag, sysselsatte til sammen 63 prosent av bransjenes arbeidsstokk i 2019.

Figur 3. Andel sysselsetting i kulturell og kreativ næring, etter fylke

2017 2018 2019
Aust-Agder 1.2 1.2 1.2
Finnmark Finnmárku 1.2 1.2 1.2
Sogn og Fjordane 1.4 1.4 1.5
Telemark 2.0 2.0 2.0
Oppland 2.2 2.3 2.2
Troms Romsa 2.2 2.3 2.2
Hedmark 2.2 2.2 2.3
Møre og Romsdal 2.6 2.7 2.6
Vestfold 2.8 2.8 2.7
Vest-Agder 2.8 2.8 2.8
Buskerud 3.2 3.1 3.1
Østfold 3.4 3.4 3.2
Nordland 3.5 3.4 3.4
Rogaland 6.5 6.2 6.0
Akershus 7.1 7.0 7.0
Trøndelag 7.1 7.0
Hordaland 8.6 8.5 8.6
Oslo 39.9 40.6 40.9

Det er kun Oslo som skiller seg markant ut når vi ser på andelen av de sysselsatte i hvert fylke, som jobber i kulturell og kreativ næring. I Oslo er det 7 prosent av det totale antall sysselsatte som jobber i de omtalte næringene, mens de fleste andre fylkene ligger på mellom 2 og 3 prosent. Møre og Romsdal kommer lavest ut, med 1,7 prosent av de sysselsatte med hovedarbeidsforhold i foretak i kulturell og kreativ næring.

Faktaside

Kontakt