Notater 2019/03

Dokumentasjonsrapport

Mediebruksundersøkelsen 2017

I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) fram en metodisk dokumentasjon av Mediebruksundersøkelsen 2017.

SSB har siden 1967 gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier. Fra og med 1991 har SSB hvert år gjennomført kvartalsvis undersøkelser om mediebruk.

Til undersøkelsen i 2017 ble det trukket et utvalg på 3247 personer i alderen 9–79 år. Vel 57 prosent av bruttoutvalget svarte på undersøkelsen. Den viktigste årsaken til frafall var at vi ikke klarte å komme i kontakt med personer i utvalget, deretter at personer ikke ønsket å delta. Det er yngre personer, spesielt aldersgruppen 25-44 år og personer med lav eller ingen utdanning som er vanskelige å få med på undersøkelsen.

I SSBs medieundersøkelser er intervjuingen dagbestemt. Det vil si at vi spør deltagerne om deres medieadferd en bestemt dag i uken. For å få et godt bilde av mediebruken er det viktig å få til en jevn fordeling av intervju på de ulike ukedagene, noe vi klarte i 2017.

Frafall kan føre til utvalgsskjevhet, noe som innebærer at nettoutvalget (de som er intervjuet i undersøkelsen) ikke nødvendigvis er helt representativt for målgruppen. Rapporten undersøker om frafallet har medført skjevheter for kjennetegnene alder, kjønn, landsdel og utdanning. Vi finner noen avvik mellom brutto- og nettoutvalget når det gjelder aldersfordeling. Personer i alderen 25–44 år er noe mindre representert i nettoutvalget enn personer fra 45 år og oppover. De største avvikene finner vi når vi studerer utdanningsnivået. Personer med universitets- eller høyskoleutdanning er overrepresentert i nettoutvalget sammenliknet med personer med lavere utdannelse. For å korrigere for noen av skjevhetene i forbindelse med frafall vektes dataene i analyser.

Dataene som hentes inn kompletteres med opplysninger fra register. Før intervjuet kobles det til opplysninger om hvem som bor i husholdningen, bosted og arbeidssted. Opplysningene kontrolleres under intervjuet. I ettertid kobles det også på informasjon om utdanning.

Om publikasjonen

Tittel

Mediebruksundersøkelsen 2017. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Arne Knut Ottestad

Serie og -nummer

Notater 2019/03

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9867-7

Antall sider

64

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt