Notater 2021/18

Dokumentasjonsrapport

Mediebruksundersøkelsen 2020

SSB har siden 1967 gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier. Fra og med 1991 har SSB hvert år gjennomført kvartalsvise undersøkelser om mediebruk.

SSB har siden 1967 gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier. Fra og med 1991 har SSB hvert år gjennomført kvartalsvise undersøkelser om mediebruk.

Til undersøkelsen i 2020 ble det trukket et utvalg på 2 996 personer i alderen 9–79 år. Omtrent 57 prosent av bruttoutvalget svarte på undersøkelsen. Den viktigste årsaken til frafall var at personer ikke ønsket å delta, deretter at vi ikke klarte å komme i kontakt med personer i utvalget. Det er personer i aldersgruppen 25-44 år og personer med lav eller ingen utdanning, som er vanskelige å få med på undersøkelsen.

I SSBs mediebruksundersøkelse er intervjuingen dagbestemt. Det vil si at vi spør deltagerne om deres mediebruk en bestemt dag i uken. For å få et godt bilde av mediebruken er det viktig å få til en jevn fordeling av intervju på de ulike ukedagene, noe vi klarte i 2020.

Frafall kan føre til utvalgsskjevhet, noe som innebærer at nettoutvalget (de som er intervjuet i undersøkelsen) ikke nødvendigvis er helt representativt for målgruppen. Rapporten undersøker om frafallet har medført skjevheter for kjennetegnene alder, kjønn, landsdel og utdanning. Vi finner noen avvik mellom brutto- og nettoutvalget når det gjelder aldersfordeling. Personer i alderen 25–44 år er noe mindre representert i nettoutvalget enn øvrige aldersgrupper. De største avvikene finner vi når vi studerer utdanningsnivået. Personer med universitets- eller høyskoleutdanning er overrepresentert i nettoutvalget sammenliknet med personer med lavere utdannelse. For å korrigere for skjevheter i forbindelse med analyser anbefaler vi at det brukes vekter

Dataene som hentes inn kompletteres med opplysninger fra register. Før intervjuet kobles det til opplysninger om hvem som bor i husholdningen, bosted og arbeidssted. Opplysningene kontrolleres under intervjuet. I ettertid kobles det på informasjon om utdanning

Om publikasjonen

Tittel

Mediebruksundersøkelsen 2020. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Lisa Birgitta Lundgaard

Serie og -nummer

Notater 2021/18

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1329-3

ISSN

2535-7271

Antall sider

68

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt