Norsk mediebarometer 2012

Halve befolkningen leser aviser på nettet

Publisert:

10 prosent leste aviser på Internett en gjennomsnittsdag i 2001. Elleve år senere var andelen kommet opp i 49 prosent. 55 prosent leste papirutgavene samme år, mot 78 prosent i 2001. En årsak til at færre leser papiraviser, kan være at det blir stadig færre avisabonnenter.

Fra 2011 til 2012 var det ubetydelig økning i andelen nettavislesere. Andelen var 48 prosent i 2011 og 49 prosent i 2012. 27 prosent leste avisnyheter på både papir og nett i 2012. Dette kommer frem i SSBs mediebruksundersøkelser.

Flere leser både papir- og nettaviser

Andelen som bare leser trykte aviser en gjennomsnittsdag, har sunket fra 69 prosent i 2001 til 28 prosent i 2012. I samme periode har andelen som bare leser nettaviser, økt fra 2 til 22 prosent, mens andelen som både leser trykte aviser og nettaviser, har økt fra 9 til 27 prosent. Andelen som generelt leser aviser, det vil si enten papir- eller nettaviser, var 77 prosent i 2012. Denne andelen har vært tilnærmet uendret siden 2001, da andelen var 79 prosent.

Flest mannlige nettavislesere

Det er en betydelig større andel menn enn kvinner som leser nettaviser i løpet av en dag. Til gjengjeld er det en høyere andel kvinner enn menn som bare leser trykte aviser. Andelen som leser aviser sett under ett, er omtrent like stor for begge kjønn.

Mer enn én av fire unge leser kun nettaviser

Blant personer mellom 16 og 24 år er det mer enn dobbelt så mange som leser nettaviser som leser trykte aviser i løpet av en dag. I aldersgruppen 25- 44 år er det også en stor overvekt av nettavislesere i forhold til papiravislesere. I de to nevnte aldersgruppene er andelen som leser nettaviser høyest i befolkningen, med 65 prosent per døgn. Andelen nettavislesere er lavest i aldersgruppen 9-15 år med 21 prosent, og i gruppen 67-79 år med 25 prosent. Mens 43 prosent i alderen fra 16 til 24 år bare leser aviser på Internett, gjelder dette bare 5 prosent av dem mellom 67 og 79 år. Blant personer mellom 25 og 66 år leser mer enn én av tre både papir- og nettaviser en gjennomsnittsdag. Det er blant de eldre vi finner flest standhaftige lesere av trykte aviser.

Andelen med avisabonnement synker

I 2008 var det 72 prosent av befolkningen som hadde ett eller flere avisabonnement i husholdningen. Tre år senere var tilsvarende andel 68 prosent, og abonnentandelen fortsatte nedgangen til 62 prosent i 2012. Disse tallene er et ytterligere uttrykk for at avislesing på papir er i tilbakegang. I 2012 var det bare 30 prosent i aldersgruppen 20-24 år som hadde avisabonnement i husholdningen sin. Blant 67-79-åringene var denne andelen derimot på 90 prosent.

Kontakt