84755_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/lst/arkiv
84755
Dobbelt så mye skog som i 1960-årene
statistikk
2012-08-30T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
lst, Landsskogtakseringen, trevirke, tømmer, produktivt skogareal, stående kubikkmasse, tilvekst, bonitet, hogstklasser, gran, furu, løvtrærSkogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Landsskogtakseringen2007-2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Dobbelt så mye skog som i 1960-årene

Det står 878 millioner kubikkmeter tømmer i norske skoger, viser de siste beregningene fra Landsskogtakseringen. Dette er over dobbelt så mye skog som ved taksten i 1967.

Årlig tilvekst under bark, etter treslag. 1933-2011. 1 000 m3

Stående kubikkmasse under bark, etter treslag. 1933-2011. 1 000 m3

I perioden 2007-2011 er Finnmark taksert for første gang. Beregningen viser at det står noe over 13 millioner kubikkmeter skog i dette fylket. Av dette kan litt over 8 millioner kubikkmeter regnes som produktiv skog.

Av det totale skogvolumet i Norge står 788 millioner kubikkmeter på det produktive skogarealet. Den årlige tilveksten i den produktive skogen var på 23,1 millioner kubikkmeter, mens den totale årlige tilveksten var på i overkant av 24,9 millioner kubikkmeter.

Mest granskog

Takstresultatene for siste femårsperiode viser at grana fortsatt er det vanligste treslaget, og 43 prosent av det stående tømmervolumet består av gran. Deretter følger furua med 31 prosent, mens lauvskogen utgjorde 26 prosent av volumet. Ved taksten i 1967 var andelen gran på 52 prosent, mens lavskogen da utgjorde 17 prosent.

Lauvskogen øker mest

Den siste femårsperioden har volumet av lauvskogen økt med 34 prosent. Furuskogen økte med 12 prosent, og granskogen med 13 prosent, i den samme perioden. I alt ble det registrert dobbelt så mye trevirke i de norske skogene som for 44 år siden, selv om noe av økningen skyldes at arealer over barskoggrensa og Finnmark er blitt innlemmet i beregningene.

Større skogareal

I alt er det beregnet et produktivt skogareal på 83 399 kvadratkilometer. I dette tallet inngår også produktivt skogareal over barskoggrensa og Finnmark. Produktivt skogareal som er vernet eller båndlagt til annet formål enn skogbruk, inngår ikke. Det samlede arealet av uproduktiv skog og annet skogkledd areal, utgjorde 44 865 kvadratkilometer. Samlet skogkledd areal er 128 264 kvadratkilometer.

Mer død ved

På landsbasis er det registrert 14,2 prosent liggende død ved av det produktive skogarealet. Dette er en liten økning fra tidligere registreringer. Telemark og Agder-fylkene hadde størst andel skog med liggende død ved, mens Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark hadde minst.

Tabeller: