9559_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/lst/arkiv
9559
Stadig større skogvolum
statistikk
2007-08-28T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
lst, Landsskogtakseringen, trevirke, tømmer, produktivt skogareal, stående kubikkmasse, tilvekst, bonitet, hogstklasser, gran, furu, løvtrærSkogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Landsskogtakseringen2002-2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig større skogvolum

Tømmervolumet i norske skoger fortsetter å øke. De siste resultatene fra landsskogtakseringen viser at volumet økte med 12,3 millioner kubikkmeter fra 2005 til 2006.

Årlig tilvekst under bark, etter treslag. 1933-2006. 1 000 m3

Stående kubikkmasse under bark, etter treslag. 1933-2006. 1 000 m3

Volumet av skogen har økt for alle treslag, og det står nå 70 prosent mer tømmer på rot enn for 40 år siden. De siste beregningene fra takseringen i 2006 viser at det i alt var 748 millioner kubikkmeter tømmer i skogene våre. Det er omtrent en fjerdedel av skogvolumet i Sverige, som er det landet som har mest skog i Europa.

Den årlige tilveksten ser ut til å ha stabilisert seg på i overkant av 25 millioner kubikkmeter. De siste beregningene fra 2006 viser for første gang en liten nedgang. Den årlige tilveksten har til nå økt jevnt fra 10 millioner kubikkmeter i 1933.

Mer lauvskog

Grana er det vanligste treslaget med 45 prosent av det stående tømmervolumet, deretter følger furua med 33 prosent. Lauvskogen utgjør 22 prosent av volumet. I løpet av de siste tiårene har lauvandelen blitt større på bekostning av grana. I 1967 besto 52 prosent av skogen av gran, og 17 prosent var lauvskog. Furuandelen har vært stabil.

Stående kubikkmasse under bark, etter treslag og takserte regioner. 2002-2006. 1 000 m3

Grana øker på Vestlandet

Grana står sterkest i Trøndelagsfylkene. Der er 63 prosent av skogvolumet gran, men også i skogfylkene på Østlandet står grana for over halvparten av skogvolumet. I Nordland og Troms er 63 prosent av volumet lauvskog. På Vestlandet er volumet nå ganske likt fordelt mellom gran, furu og lauv, mens grana for 15 år siden bare sto for en fjerdedel.

Det produktive skogarealet under barskoggrensa, med unntak av Finnmark, er beregnet til 74 148 kvadratkilometer. I tillegg er det 17 100 kvadratkilometer uproduktiv skog. Om lag 120 000 kvadratkilometer av landarealet er skogkledd.

Tabeller: