9561_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/lst/aar
9561
Stor tilvekst i norske skoger
statistikk
2006-11-20T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
lst, Landsskogtakseringen, trevirke, tømmer, produktivt skogareal, stående kubikkmasse, tilvekst, bonitet, hogstklasser, gran, furu, løvtrærSkogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Landsskogtakseringen2001-2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stor tilvekst i norske skoger

Norge får stadig mer skog. Bare i løpet av 2005 økte tømmervolumet med 14,8 millioner kubikkmeter, og det er nå over dobbelt så stort som i 1930-årene.

De siste beregningene fra Landsskogtakseringenviser at tilveksten i skogen forrige år var 25,7 millioner kubikkmeter tømmer. Til sammenligning ble ca. 9 millioner kubikkmeter tømmer hogd for salg i fjor. Over halvparten av tilveksten er det grana som står for. Både i granskogen og i lauvskogen økte tilveksten fra året før, mens det var en liten nedgang for furuskogen. I løpet av 40 år er den årlige tilveksten i de norske skogene blitt nesten dobbelt så stor, og dette har flere årsaker. Målrettet skogskjøtsel og planting av skog over flere tiår, har gitt økt tetthet og god aldersfordeling. Det er også grunn til å tro at klimaet har virket positivt på tilveksten.

Mest gran

I alt står det 736 millioner kubikkmeter tømmer i de norske skogene. Nesten halvparten er gran, og fra året før er det blitt 8 millioner kubikkmeter mer gran. Nest etter gran er det lauvvolumet som øker mest. Lauv utgjør nå litt over en femtedel av skogvolumet.

Mer gammel skog

Aldersfordelingen i skogen har også forandret seg. Siden takseringene begynte har andelen hogstmoden skog økt. I fjor viste beregninger for seks av de viktige skogfylkene at 31 prosent av skogen var hogstmoden. 40 år tidligere var tilsvarende andel for disse fylkene 22 prosent. I samme periode har andelen ungskog og yngre produksjonsskog økt.

Det produktive skogarealet under barskoggrensa er ca 74 100 kvadratkilometer. I tillegg kommer 17 100 kvadratkilometer uproduktivt skogareal, slik at det i alt er 91 200 kvadratkilometer skogkledd areal under barskoggrensa. Totalt skogkledd areal i alt er 120 000 kvadratkilometer.

 

fig-2006-11-20-04

fig-2006-11-20-03

fig-2006-11-20-02

fig-2006-11-20-01

 

Tabeller