17962_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jeja/arkiv
17962
Jegerne blir eldre
statistikk
2010-08-06T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jeja, Aktive jegere, jegere, småviltjegere, storviltjegere, jaktrapporteringJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Aktive jegere2009/2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Jegerne blir eldre

I løpet av de siste ni årene har jegernes gjennomsnittsalder økt med to år. Jegerne som jaktet i jaktåret 2009/2010, var i gjennomsnitt 45 år, mens gjennomsnittet i 2001/2002 var noe under 43 år.

Antall jegere som deltok på en eller flere former for jakt, etter bostedsfylke. 2009/2010

Aldersfordeling. I befolkningen og jegere. Prosentandel

At gjennomsnittsalderen har økt, henger sammen med at andelen jegere i gruppen under 40 år har blitt mindre, mens den i gruppen 40-75 år har økt. En tilsvarende utvikling ser vi også i befolkningen ellers i disse to aldersgruppene, men i den øvrige befolkningen skjer ikke endringen i alderssammensetning så raskt som blant jegerne.

Færre småviltjegere enn hjorteviltjegere

Totalt 143 100 personer jaktet sist jaktår. Av disse har 88 600 jaktet småvilt, og det er nå færre som jakter småvilt enn hjortevilt. En årsak til dette er at færre jakter rype. De siste årene har det også blitt felt stadig færre ryper, og sist jaktår var et bunnår. Dessuten har andelen jegere med utbytte og gjennomsnittlig utbytte per jeger blitt redusert. I alt jaktet om lag 52 000 jegere rype i jaktåret 2009/2010. Det er en nedgang på 8 prosent fra foregående jaktår. I alt felte 29 300 jegere én eller flere ryper. Det vil si at 57 prosent av dem som jaktet rype, kom hjem med utbytte.

Flere jakter hjort

I alt 90 800 jegere jaktet hjortevilt i 2009/2010. Dette er en økning på 2 300 jegere fra jaktåret før. Med hjorteviltjakt menes jakt på artene elg, hjort, villrein eller rådyr. Mye av oppgangen skyldes at flere jaktet hjort, elg og rådyr. I løpet av de siste 20 årene har bestanden av hjort økt kraftig. Selv om det er lov å felle mer hjort enn elg , er det fortsatt betydelig færre hjortejegere enn det er elgjegere. Antallet hjortejegere er imidlertid økende. Totalt 40 300 jegere jaktet hjort sist jaktår, mens 60 000 jaktet elg. Antallet hjortejegere har dermed økt med 7 prosent på ett år. Mye av økningen har skjedd i de nye hjortekommunene på Østlandet og i Trøndelag, hvor fellingskvotene har økt de siste årene. Mange steder jakter derfor jegerne elg og hjort samtidig. I de tre store hjortefylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, hvor det stadig har blitt felt mer hjort, står ikke økningen i antall jegere i forhold til økningen i antall felte dyr.

Til sammen har 40 500 jegere jaktet rådyr, og etter elgen er rådyret fortsatt det hjorteviltet som flest jakter på. Når det gjelder villreinjakta , er fellingsretten stort sett knyttet til den enkelte jeger, og derfor blir det mer begrenset hvor mange som får anledning til å jakte. I alt jaktet 8 000 jegere villrein høsten 2009.

Prosentandel av den mannlige befolkningen over 16 år som jaktet i 2008/2009, etter kommune.

Andel av jegerne som jaktet småvilt og / eller hjortevilt. 2009/2010

Bygdefolk jakter mest

På landsbasis jaktet 7 prosent av mennene sist jaktår. Engerdal i Hedmark og Lierne i Nord-Trøndelag er fortsatt de kommunene som har flest mannlige jegere over 16 år, relativt sett. Her oppga henholdsvis 45 og 44 prosent av den mannlige befolkningen å ha jaktet i jaktåret 2009/2010. Andelen utøvende jegere er minst i de største byene. I Oslo og Bergen jaktet bare 3 prosent av de mannlige innbyggerne. I Trondheim var andelen 6 prosent.

Flere kvinner jakter

Kvinneandelen er stadig økende, og for jaktåret 2009/2010 utgjorde kvinnene 6,9 prosent av dem som løste jegeravgift . I alt 7 950 kvinner oppga å ha jaktet, det vil si 5,6 prosent av dem som jaktet dette jaktåret. Av småviltjegerne utgjorde kvinnene 5,3 prosent og av hjorteviltjegerne 4,8 prosent.

Tabeller: