17946_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jeja/arkiv
17946
Flere kvinner jakter
statistikk
2009-08-06T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jeja, Aktive jegere, jegere, småviltjegere, storviltjegere, jaktrapporteringJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Aktive jegere2008/2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere kvinner jakter

Totalt har om lag 8 000 kvinner jaktet i løpet av jaktåret 2008/2009, en oppgang på 4 prosent fra foregående jaktår. I alt 6 prosent av de som jaktet, var kvinner.

Andel jegere som jaktet småvilt og/eller hjortevilt. 2008/2009

Antall jegere som deltok på en eller flere former for jakt, etter bostedsfylke. 2008/2009

Tidligere var kvinnene nesten fraværende på jakt, og det er først de senere årene at de har gjort seg mer gjeldende. De første tallene som ble samlet inn, viste at omlag 400 kvinner jaktet i løpet av jaktåret 1971/1972, noe som betyr at kvinnene utgjorde under en halv prosent av de utøvende jegerne. Siden har det sakte men sikkert blitt flere kvinner som jakter, og i jaktåret 2008/2009 utgjorde kvinnene 6 prosent av dem som jaktet.

56 000 rypejegere

Til sammen jaktet 142 500 personer småvilt og/eller hjortevilt siste jaktår. Det er fortsatt flest jegere som jakter småvilt. Totalt 91 700 personer, eller 64 prosent av alle som jaktet, var på småviltjakt. Småviltjakt kan stort sett utføres i hele landet, og det er lett å leie jakt andre steder enn der en bor. Derfor er småviltjegeren godt representert i alle landets fylker. Akershus er fremdeles fylket med flest småviltjegere, totalt 9 800. Rypa er det viltet flest småviltjegere jakter på, i alt var det 56 100 jegere som gikk på rypejakt i 2008/2009. Av dem rapporterte 34 900 å ha felt ryper. For første gang har en tall over antall harejegere. Totalt 26 200 jegere jaktet hare. Av dem oppgav 10 000 å ha felt en eller flere harer.

Andel jegere som jaktet småvilt eller hjortevilt, etter bostedsfylke. 2008/2009. Prosent

Andel av den mannlige befolkningen over 16 år som jaktet i 2008/2009, etter kommune

Flere hjorteviltjegere

I alt 88 500 jegere jaktet hjortevilt i 2008/2009, en økning på 2 600 jegere fra jaktåret før. Hjorteviltjegerne utgjorde 62 prosent av dem som jaktet. Med hjorteviltjakt menes jakt på artene elg, hjort, villrein eller rådyr. Mye av oppgangen skyldes at flere jaktet hjort. Siden begynnelsen av 1990-årene har fellingskvotene og utbyttet fra hjortejakta økt kraftig. Som en følge av det har det også blitt flere hjortejegere. I alt jaktet 37 700 jegere hjort høsten 2008. Det er 2 900, eller 8 prosent, flere enn høsten 2007. I fjor ble det for første gang felt flere hjorter enn elger , men fortsatt er det langt flere som jakter elg enn hjort. Antallet elgjegere har vært stabilt på rundt 57 000 de siste årene, mens antallet hjortejegere har steget med over 10 000 jegere fra høsten 2001. Fortetter veksten, vil det om noen år være flere som jakter hjort enn elg. Til sammen har 39 600 jegere jaktet rådyr, og etter elgen er rådyret fortsatt det hjorteviltet som flest jakter på. Jakta på elg og hjort er organisert som lagjakt, og da får mange mulighet til å jakte ettersom det er laget som har fellingsretten. Når det gjelder villreinjakta , er fellingsretten stort sett knyttet til den enkelte jeger, og derfor blir det mer begrenset hvor mange som får anledning til å jakte. I alt jaktet 8 100 jegere villrein høsten 2008.

Stor andel jegere i Engerdal og Lierne

På landsbasis har 7 prosent av mennene jaktet dette jaktåret. Lierne i Nord-Trøndelag og Engerdal i Hedmark og er fortsatt de kommunene som har flest mannlige jegere over 16 år, relativt sett. Her har henholdsvis 50 og 49 prosent av den mannlige befolkningen jaktet i 2008/2009. Generelt har kommuner med høy jaktdeltakelse relativt få innbyggere. I 17 prosent av kommunene har 20 prosent eller mer av mennene jaktet i 2008/2009. Disse kommunene hadde i gjennomsnitt 2 200 innbyggere. I de største byene er det derimot relativt få jegere. I Oslo og Bergen hadde bare 3 prosent av de mannlige innbyggerne jaktet. Unntaket her er Trondheim hvor andelen var 7 prosent.

Gjennomsnittsjegeren var 45 år

Gjennomsnittsalderen for dem som har jaktet i 2008/2009, var 45 år. Fordelt på kjønn var kvinnene 38 år og mennene 45 år. Hva en jakter på, varierer noe med alderen. Blant yngre jegere er det en overvekt av småviltjegere, mens det blant eldre jegere er overvekt av hjorteviltjegere.

Andel jegere som jaktet småvilt eller hjortevilt, etter alder. 2008/2009

Andel jegere som har rapportert via Internett, etter alder. 2001/2002, 2004/2005 og 2008/2009

Flere rapporterer via Internett

Andelen jegere som rapporterer jakt og fangsutbytte via Internett, øker fortsatt. For jaktåret 2008/2009 rapporterte 67 prosent elektronisk, en økning på 6 prosentpoeng fra foregående jaktår. Det er flest som rapporterer via Internett i de yngre aldersgruppene. I gruppen 20-29 år valgte 83 prosent å rapportere via Internett. Selv om det er de yngste som benytter Internett flittigst, er det også en høy andel som rapporterer elektronisk i andre aldersgrupper. Av jegere i aldersgruppen 50-59 år benyttet 62 prosent Internett. Det er først i aldersgruppen fra og med 60 år og eldre at Internettandelen var under 50 prosent. I denne gruppen rapporterte 41 prosent via Internett.

Tabeller: