17948_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jeja/arkiv
17948
Stadig flere jakter hjort
statistikk
2008-08-08T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jeja, Aktive jegere, jegere, småviltjegere, storviltjegere, jaktrapporteringJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Aktive jegere2007/2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig flere jakter hjort

Stadig økende fellingskvoter på hjort har ført til flere hjortejegere. I alt har 34 800 jegere oppgitt å ha jaktet hjort i fjor høst, 3,6 prosent flere enn året før. Selv om fellingskvotene for elg og hjort nå er omtrent like store, er det fortsatt færre som jakter hjort, enn som jakter elg.

Antall jegere som deltok på en eller flere former for jakt, etter bostedsfylke. 2007/08

Andel av jegerne som jaktet småvilt eller hjortevilt, etter bostedsfylke. 2007/08. Prosent

Andel jegere som jaktet småvilt og/eller hjortevilt. 2007/08

Til sammen 141 000 oppga å ha jaktet småvilt eller hjortevilt i løpet av forrige jaktsesong. Småviltjakt er fortsatt mest vanlig. 64 prosent av alle jegerne deltok på denne typen jakt. Småviltjakt kan stort sett utføres i hele landet, og det er lett å leie jakt andre steder enn der man bor, så småviltjegeren er godt representert i alle landets fylker. Akershus er fremdeles fylket med flest småviltjegere.

I alt oppga 57 200, eller 64 prosent, av småviltjegerne å ha jaktet rype i jaktåret 2007/08. Av dem har 39 500 rapportert å ha felt en eller flere ryper. I gjennomsnitt felte hver rypejeger seks ryper.

86 000 hjorteviltjegere

Totalt oppga 85 800 personer å ha jaktet hjortevilt, og dette tilsvarer 61 prosent av dem som jaktet i 2007/08. Med hjorteviltjakt menes jakt på artene elg, hjort, villrein og rådyr.

Elgen er fremdeles det mest populære dyret å jakte på blant dem som jakter på hjortevilt. I alt oppga 57 200 jegere å ha jaktet elg høsten 2007. Hedmark er landets største ”elgfylke” målt i både antall jegere, antall fellingstillatelser og i antall felte dyr . I alt 6 700 jegere bosatt i Hedmark oppga å ha jaktet elg høsten 2007.

Prosentandel av den mannlige befolkning over 16 år som jaktet i 2007/08, etter kommune

Andel jegere som jaktet småvilt eller hjortevilt, etter alder. 2007/08

Siden begynnelsen av 1990-årene har fellingskvotene og utbyttet fra hjortejakta økt kraftig. Som en følge av det har det også blitt flere hjortejegere. I alt har 34 800 jegere oppgitt å ha jaktet hjort høsten 2007. Det er 1 200 eller 3,6 prosent flere enn høsten 2006. Selv om fellingskvotene for elg og hjort nå er omtrent like store, er det likevel færre som jakter hjort, enn som jakter elg. Det finnes ikke statistikk som viser hvor mange rådyr det gis tillatelse til å felle, men jaktstatistikken viser at det årlig felles rundt 30 000 rådyr. I alt har 38 100 jegere oppgitt å ha jaktet rådyr høsten 2007, og av disse har 15 000 oppgitt å ha felt ett eller flere rådyr.

Villreinen er den arten som færrest jegere har mulighet til å jakte på. Her er fellingsretten stort sett knyttet til den enkelte jeger, og da blir det begrenset hvor mange som får anledning til å jakte. I alt 7 900 jegere har oppgitt å ha jaktet villrein høsten 2007.

Bygdefolk jakter mest

På landsbasis har 7 prosent av mennene jaktet dette jaktåret. Engerdal i Hedmark og Lierne i Nord-Trøndelag er fortsatt de kommunene som har flest mannlige jegere over 16 år, relativt sett. Her har henholdsvis 46 og 43 prosent av den mannlige befolkningen oppgitt å ha jaktet i jaktåret 2007/08. Andelen utøvende jegere er minst i de største byene. I Oslo og Bergen har bare 3 prosent av de mannlige innbyggerne jaktet. I Trondheim var andelen 6 prosent.

Flere kvinner jakter

Kvinneandelen er stadig økende, og for jaktåret 2007/08 utgjorde kvinnene 6,5 prosent av dem som løste jegeravgift . I alt 7 500 kvinner oppga å ha jaktet i 2007/08, det vil si 5,4 prosent av dem som jaktet dette jaktåret. Av småviltjegerne utgjorde kvinnene 5,2 prosent og av hjorteviltjegerne 4,4 prosent.

Gjennomsnittsalderen for dem som oppga å ha jaktet i 2007/08, var 45 år. Fordelt på kjønn var kvinnene i gjennomsnitt 38 år og mennene 45 år. Blant yngre jegere er det en overvekt av småviltjegere, mens det blant eldre jegere er overvekt av hjorteviltjegere.

Andel jegere som har rapportert via Internett, etter alder. 2001/02-2007/08

Stadig flere jegere rapporterer via Internett

Andelen jegere som rapportere r jakt og fangsutbytte via Internett, øker fortsatt. I løpet av de sju årene det har vært mulig å rapportere elektronisk, har svarandelen på Internett økt fra 10 til 61 prosent.

Det er flest som rapporterer via Internett i de yngre aldersgruppene. I gruppen 20-29 år valgte 78 prosent å rapportere via Internett. Selv om det er de yngste som benytter Internett flittigst, er det også en høy andel som rapporterer elektronisk i andre aldersgrupper. Av jegere i aldersgruppen 50-59 år benyttet 54 prosent Internett. Det er først i aldersgruppen fra og med 60 år og eldre at internettandelen var under 50 prosent.

Det er store forskjeller mellom fylkene når det gjelder å avgi rapport elektronisk. Flittigst til å benytte Internett var jegere bosatt i Oslo. Her rapporterte 69 prosent av jegerne via Internett. Lavest var andelen i Telemark hvor 51 prosent rapporterte på Internett.

Tabeller: