17950_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jeja/arkiv
17950
Færre jaktet
statistikk
2007-08-08T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jeja, Aktive jegere, jegere, småviltjegere, storviltjegere, jaktrapporteringJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Aktive jegere2006/2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre jaktet

Totalt oppga 137 600 jegere å ha jaktet i 2006/07, en nedgang på 3 prosent fra jaktåret før. Nedgangen skyldes hovedsakelig at færre har jaktet småvilt, og i fjor var det flere elgjegere enn rypejegere.

Antall jegere som deltok på en eller flere former for jakt, etter bostedsfylke. 2006/07

Andel av jegerne som jaktet småvilt eller hjortevilt, etter bostedsfylke. 2006/07. Prosent

De to siste jaktårene har det blitt færre utøvende småviltjegere, og det er nå omtrent like mange som jakter hjortevilt som småvilt. Av dem som jaktet i fjor, deltok 63 prosent på småviltjakt og 62 prosent på hjorteviltjakt. I 2006/07 var det også flere som jaktet elg enn rype. I alt har 57 400 jegere oppgitt å ha jaktet elg .

Færre småviltjegere

For jaktåret 2006/07 oppga 86 100 jegere å ha vært på småviltjakt. Det er en nedgang på 5 prosent fra foregående jaktår. Om lag 70 prosent av småviltjegerne oppga å ha felt småvilt i løpet av jaktåret 2006/07. Det vil si at 59 200 småviltjegere fikk utbytte fra jakta. Det var flest småviltjegere bosatt i Akershus. I alt 8 900 jegere fra dette fylket har oppgitt å ha jaktet småvilt i 2006/07.

Rekordlav rypefelling

Det er færre som har jaktet rype i 2006/07, og det er noe av forklaringen på hvorfor det har blitt færre småviltjegere. Dette jaktåret var også rypefellingen rekordlav. Til sammen har 54 000 jegere jaktet rype, en nedgang på 8 prosent fra foregående jaktår.

Av rypejegerne rapporterte 37 300 å ha felt en eller flere ryper. Det vil si at om lag 70 prosent av dem som jaktet rype, kom hjem med utbytte. I gjennomsnitt felte hver jeger 6 ryper. Det er imidlertid stor forskjell på hvor mange ryper som felles. Av dem som felte rype, hadde om lag 60 prosent felt færre enn 6 ryper. Men en del jegere feller likevel mye fugl: 10 prosent av alle rypejegerne felte 20 ryper eller mer.

Andel jegere på småviltjakt eller hjorteviltjakt. 2006/07

Prosentandel av den mannlige befolkning over 16 år som har jaktet i 2006/07, etter kommune

Størst jegertetthet i Engerdal og Lierne

På landsnivå har 7 prosent av mennene jaktet dette jaktåret. Engerdal i Hedmark og Lierne i Nord-Trøndelag er fortsatt de kommunene som har flest mannlige jegere over 16 år. Her har nær halvparten av den mannlige befolkningen oppgitt å ha jaktet i jaktåret 2006/07. Andelen utøvende jegere er minst i de største byene. I Oslo og Bergen har bare 3 prosent av de mannlige innbyggerne jaktet.

Flere kvinnelige jegere

Kvinneandelen er stadig økende, og for jaktåret 2006/07 utgjorde kvinnene 6,3 prosent av dem som løste jegeravgift . I alt 7 000 kvinner oppga å ha jaktet i 2006/07, det vil si 5,1 prosent av dem som jaktet dette jaktåret. Av småviltjegerne og hjorteviltjegerne utgjorde kvinner henholdsvis 5 og 4 prosent.

Hjortejegerne blir flere

Det blir stadig flere som får mulighet til å jakte hjort. Det skyldes at hjortestammen øker, og siden begynnelsen av 1990-årene har det blitt felt stadig flere hjorter. Høsten 2006 var det 33 600 jegere som jaktet hjort, en økning på nær 1 200 fra året før.

I alt 8 000 jegere jaktet villrein høsten 2006. Det er omtrent like mange som høsten 2005.

Aldersfordeling blant småvilt- og hjorteviltjegere. 2006/07

Andel av jegerne som har rapportert på Internett. Etter alder. 2001/02-2005/06.

Flest elgjegere i Hedmark

Hedmark er landets største elgfylke målt i både antall fellingstillatelser og i antall felte dyr , og flest elgjegere er å finne her. I alt 6 800 jegere bosatt i Hedmark har oppgitt å ha jaktet elg høsten 2006.

Etter elgen er rådyret fortsatt det hjorteviltet som flest jakter på. I alt oppga 37 400 jegere å ha jaktet rådyr høsten 2006, en nedgang på 1 000 rådyrjegere fra høsten 2005. Av de 37 400 jegerne har 13 400 oppgitt å ha felt ett eller flere rådyr.

Gjennomsnittsalderen for dem som har oppgitt å ha jaktet i 2006/07, var 45 år. Fordelt på kjønn var kvinnene 38 år og mennene 45 år. Hva en jakter på, varierer noe med alderen. Blant yngre jegere er det en overvekt av småviltjegere, mens det blant eldre jegere er overvekt av hjorteviltjegere.

Flere rapporterte via Internett

Det er nå flere jegere som benytter Internett enn papir når de rapportere r jakt- og fangstutbytte. I løpet av de seks årene det har vært mulig å rapportere elektronisk, har svarandelen på Internett økt fra 10 til 56 prosent. Fortsatt er det flest som rapporterer via Internett i de yngre aldersgruppene. I gruppen 20-29 år valgte 73 prosent å rapportere via Internett. Andelen øker også i de eldre aldersgruppene, og blant dem mellom 50 og 59 år rapporterte 49 prosent elektronisk.

Tabeller: