17956_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jeja/arkiv
17956
Flest småviltjegere
statistikk
2004-08-05T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jeja, Aktive jegere, jegere, småviltjegere, storviltjegere, jaktrapporteringJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Aktive jegere2003/2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flest småviltjegere

For jaktåret 2003/04 har 147 100 personer oppgitt å ha vært på jakt. Av disse deltok 67 prosent på småviltjakt og 59 prosent på hjorteviltjakt. I kommunene Engerdal i Hedmark og Lierne i Nord-Trøndelag var nesten halvparten av den mannlige befolkningen over 16 år på jakt.

Antall jegere som deltok på en eller flere former for jakt, etter bostedsfylke. 2003/04

Andel av jegerne som jaktet småvilt eller hjortevilt, etter bostedsfylke. 2003/04. Prosent

For jaktåret 2003/04 oppga i alt 98 000 jegere å ha vært på småviltjakt - medregnet bever, og dette utgjør 67 prosent av alle som jaktet dette jaktåret. Fortsatt er det flest småviltjegere i Akershus. Totalt 9 500 jegere fra dette fylket har svart at de jaktet småvilt. Fra Sør-Trøndelag og Nordland var det henholdsvis 8 900 og 7 800 småviltjegere.

Rundt 80 prosent av jegerne fra Oslo, Akershus og de tre nordligste fylkene var på småviltjakt. Andelen småviltjegere var lavest i Sogn og Fjordane med 40 prosent.

Hjorteviltjegere

Totalt oppga 87 000 personer å ha jaktet hjortevilt, og dette tilsvarer 59 prosent av dem som var på jakt i 2003/04. Med hjorteviltjeger menes en jeger som har jaktet på en eller flere av artene elg, hjort, villrein og rådyr. Flest hjorteviltjegere bor i Hedmark, der i alt 8 100 jegere hadde deltatt på denne typen jakt. Andelen jegere som deltok på hjorteviltjakt var imidlertid høyest i Sogn og Fjordane og Aust-Agder. Hele 85 prosent av jegerne fra disse fylkene svarte at de hadde jaktet hjortevilt.

Fortsatt flest elgjegere i Hedmark

I alt svarte 58 000 personer at de var på elgjakt høsten 2003. Hedmark er landets største elgfylke målt i både antall fellingstillatelser og felte dyr ( http://www.ssb.no/emner/10/04/10/elgjakt/ ), og ikke overraskende er flest elgjegere bosatt her. Her var det 7 000 som oppga å ha jaktet elg høsten 2003. Dette utgjør 86 prosent av hjorteviltjegerne som er bosatt i Hedmark.

Andel jegere på småviltjakt eller hjorteviltjakt. 2003/04. Prosent

Flere hjortejegere

I løpet av ti år er utbyttet fra hjortejakta blitt mer enn fordoblet. Det skyldes at fellingskvotene har økt i de tradisjonelle hjortefylkene, samtidig som hjorten har spredt seg til nye områder av landet ( http://www.ssb.no/emner/10/04/10/hjortejakt/ ). Totalt rapporterte 29 900 jegere å ha jaktet hjort høsten 2003. En finner flest hjortejegere i Møre og Romsdal (5 000), Hordaland (4 900) og Sogn og Fjordane (4 800).

Rådyr

Etter elgen er rådyret fortsatt det hjorteviltet som flest jakter på. Totalt 37 500 jegere har oppgitt at de jaktet rådyr i jaktåret 2003/04. Av disse rapporterte 14 900 å ha felt ett eller flere rådyr ( http://www.ssb.no/emner/10/04/10/srjakt/ ). I overkant av 3 000 jegere bosatt i hvert av fylkene Østfold, Akershus, Telemark og Vest-Agder har svart at de jaktet rådyr.

Fortsatt nedgang i antall villreinjegere

Villreinen er den arten som færrest jegere har mulighet til å jakte på. Her er fellingsretten stort sett knyttet til den enkelte jeger, og da blir det begrenset hvor mange som får anledning til å jakte ( http://www.ssb.no/emner/10/04/10/reinjakt/ ). I alt jaktet 7 300 jegere på de 8 600 villreinene som det var gitt tillatelse til å felle høsten 2003. Dette representerer en nedgang på hele 2 400 jegere fra året før. Nedgangen skyldes dels at fellingskvoten på Hardangervidda var satt lavere enn før, og dels at flesteparten av grunneierne her lot være å jakte i fjor høst. I tilegg ble fellingskvotene betydelig redusert i to andre store villreinområder.

Prosentandel av den mannlige befolkningen over 16 år som har jaktet i 2003/04, etter kommune

Jakt - et bygdefenomen

Sett i forhold til folketallet er Engerdal i Hedmark og Lierne i Nord-Trøndelag de kommunene som har flest mannlige jegere over 16 år. Her har henholdsvis 46 og 45 prosent av den mannlige befolkningen over 16 år oppgitt å ha deltatt på en eller flere former for jakt i 2003/04. I Røyrvik, også i Nord-Trøndelag, har 42 prosent av den mannlige befolkning over 16 år oppgitt å ha deltatt på jakt. I 81 kommuner har 20 prosent eller mer av den mannlige befolkningen over 16 år oppgitt å ha jaktet i 2003/04. Typisk for kommuner med høy jaktdeltakelse er at de har relativt få innbyggere. De 81 kommunene som har mer en 20 prosent jegere blant den mannlige delen av befolkningen, har i gjennomsnitt 2 300 innbyggere. På den andre enden av skalaen ligger de største byene. I Oslo, Bergen og Stavanger har ikke mer enn 3 prosent av den mannlige delen av befolkningen oppgitt å ha jaktet. I Trondheim var andelen 7 prosent. På landsnivå har 8 prosent av mennene over 16 år oppgitt å ha jaktet i 2003/04.

Kvinnelige jegere

For jaktåret 2003/04 utgjorde kvinnene 5,6 prosent av de som løste jegeravgift, og kvinneandelen er stadig økende ( http://www.ssb.no/emner/10/04/10/jegerreg/ ). I alt 6 600 kvinner har oppgitt å ha jaktet i 2003/04, det vil si 4,5 prosent av dem som jaktet dette jaktåret. Av de som har oppgitt å ha jaktet småvilt utgjorde kvinnene 4,4 prosent. Når det gjelder hjorteviltjegerne utgjorde kvinnene 3,6 prosent av disse.

Aldersfordelingen blant jegerne

I aldersgruppen 40 år og eldre var det flere hjorteviltjegere enn småviltjegere. Av de som har oppgitt å ha jaktet hjortevilt, er 61 prosent 40 år og eldre, mens tilsvarende andel for småviltjegerne er 53 prosent. Blant de som har oppgitt å ha jaktet elg, er 63 prosent 40 år og eldre.

Tabeller: