17960_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jeja/arkiv
17960
Flest jegere på småviltjakt
statistikk
2002-10-30T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jeja, Aktive jegere, jegere, småviltjegere, storviltjegere, jaktrapporteringJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Aktive jegere2001/2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flest jegere på småviltjakt

For første gang på flere år kan Statistisk sentralbyrå presentere statistikk over hvilke hovedtyper jakt jegerne deltar på. For jaktåret 2001/02 har 143 800 personer oppgitt å ha vært på jakt. Av disse deltok 66 prosent på småviltjakt og 60 prosent på hjorteviltjakt.

Antall jegere som har deltatt på en eller flere former for jakt, etter bostedsfylke. 2001/02

I jaktåret 2001/02 var det totalt 190 900 jegere som løste jegeravgiften, som er en forutsetning for å jakte. Av disse oppga 143 800 i etterkant å ha jaktet. Det kan være flere grunner til at så mange har løst jegeravgiften unødvendig: En kan ha planlagt å jakte, men blitt forhindret av ulike årsaker, eller forestillinger om at en faller ut av jegerregisteret dersom en unnlater å betale et år.

Flest jakter småvilt

I jaktåret 2001/02 var det i alt 95 300 jegere som jaktet småvilt, og det utgjør 66 prosent av alle som jaktet dette året. Da er jakt på bever inkludert. Småviltjakt kan utøves over hele landet, samt at det er forholdsvis lett å leie jakt andre steder enn der hvor en bor. Småviltjegeren er derfor godt representert i alle fylker. Flest småviltjegere var det likevel i Akershus, med 9 000. Sør-Trøndelag og Nordland følger etter med henholdsvis 8 700 og 8 200 småviltjegere.

Andel jegere som har jaktet småvilt, varierer mye mellom fylkne. Høyest andel var det i Oslo og i de tre nordligste fylkene, hvor ca. 80 prosent hadde vært på småviltjakt. Lavest andel var det i Sogn og Fjordane, hvor bare 39 prosent jaktet småvilt.

Andel av jegerne som har jaktet småvilt eller hjortevilt, etter bostedsfylke. 2001/02. Prosent

85 700 hjorteviltjegere

Totalt var det 85 700 jegere som oppga å ha jaktet hjortevilt. (Med hjorteviltjeger menes jeger som har jaktet på en eller flere av artene elg, hjort, villrein og rådyr.) Det er vanskeligere å få tilgang til hjorteviltjakt hvis en selv ikke er grunneier eller har bekjente som er det, samt at innenbygdsboende har fortrinnsrett til mye av hjorteviltjakten på statsgrunn. Derfor finner vi stort sett hjorteviltjegeren der hvor hjorteviltet er, og ikke helt overraskende er det flest hjorteviltjegere i Hedmark. Her hadde 7 900 personer jaktet hjortevilt, hvorav flesteparten var elgjegere. I Telemark og Sør-Trøndelag jaktet 6 000 jegere på hjortevilt.

Andelen av jegerne som jaktet på hjortevilt, var noe lavere enn for småvilt. På landsbasis jaktet 60 prosent av jegerne hjortevilt i jaktåret 2001/02. I Sogn og Fjordane jaktet 86 prosent hjortevilt, og i Aust-Agder og Telemark henholdsvis 85 og 83 prosent. Lavest andel hjorteviltjegere var det i Finnmark og Troms, med andeler på henholdsvis 28 og 33 prosent.

Andel jegere på småvilt- og hjorteviltjakt. 2001/02. Prosent

Mange jegere er tro mot én jaktform

Ved å se på antall jegere som enten bare har jaktet hjortevilt eller bare småvilt, finner en at mange jegere holder seg til én av delene. Av dem som hadde oppgitt å jakte småvilt, hadde 61 prosent bare jaktet småvilt. Av dem som jaktet hjortevilt, var det 57 prosent som bare jaktet hjortevilt.

Flest hjorteviltjegere jakter elg

I alt var det 55 600 jegere som jaktet elg i 2001/02. Hedmark er landets største elgfylke målt i både antall fellingstillatelser og felte dyr ( http://www.ssb.no/emner/10/04/10/elgjakt/ ). Her var det 6 700 jegere som høsten 2001 jaktet på skogens konge. I fylkene Telemark, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag var det i underkant av 5 000 elgjegere.

Mange jakter rådyr

Etter elgen er rådyret det av hjorteviltet som flest jegere jakter på. Totalt jaktet 36 700 jegere på rådyr høsten 2001. Både i Østfold, Akershus, Telemark og Vest-Agder var det over 3 000 rådyrjegere.

27 500 hjortejegere

I løpet av ti år er utbyttet fra hjortejakta fordoblet, og hjorten brer seg sørover og østover samtidig som fellingskvotene i de tradisjonelle hjortefylkene øker ( http://www.ssb.no/emner/10/04/10/hjortejakt/ ). En finner flest hjortejegere i Hordaland (4 600), Sogn og Fjordane (4 700) og Møre og Romsdal (5 000).

Færrest hjorteviltjegere jakter villrein

Av hjorteviltet er villreinen den arten som færrest jegere har mulighet til å jakte på. Her er fellingsretten stort sett knyttet til den enkelte jeger og da blir det begrenset hvor mange som får mulighet til å jakte ( http://www.ssb.no/emner/10/04/10/reinjakt/ ). Høsten 2001 var det 10 200 personer som jaktet villrein. Flest villreinjegere var det i Oppland fylke, med i alt 1 200. I Telemark og Hedmark var det henholdsvis 1 100 og 1 000 villreinjegere.

Utenbygdsboende hadde også sikret seg villreinjakt, noe som illustreres ved at 500 villreinjegere bodde i Oslo/Akershus.

Beverjegere

Beveren er i stadig utbredelse, og hvert år blir det åpnet for jakt i nye kommuner. I alt jaktet 3 500 personer på bever i 2001/02. Flest beverjegere var det i Vest-Agder, hvor 600 deltok i denne formen for jakt.

Tabeller: