20254_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/fiskeoppdrett/aar
20254
Sterk vekst i oppdrettsnæringa
statistikk
2010-12-01T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
fiskeoppdrett, Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå), fiskeoppdrett, laks, regnbueørret, skalldyr, sjørøye, torsk, kveite, fiskeanlegg, klekkerier, settefiskproduksjon, driftskonsesjoner, sysselsatteAkvakultur , Fiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)2009, endelige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk vekst i oppdrettsnæringa

Veksten i produksjon og salg av oppdrettsfisk fortsatte i 2009. Det ble det solgt i underkant av 1 million tonn fisk til en verdi av 22,4 milliarder kroner.

Solgt mengde og førstehåndsverdi av laks. 1997-2009

Solgt mengde og førstehåndsverdi av regnbueørret. 1997-2009

De endelige tallene viser bare små endringer sammenliknet med foreløpige tall, men understreker ytterligere 2009 som et rekordår for norsk havbruk.

Laks holder stand

Laks utgjorde cirka 90 prosent av den totale mengden oppdrettsfisk. Førstehåndsverdien her økte med 33 prosent fra 2008, og det ble til sammen solgt laks for 20,2 milliarder kroner.

Økt verdi for oppdrettsørret

Regnbueørret og annen ørret hadde nedgang i salgsmengde, men økning i verdi. For 2009 endte tallene på 13 prosent nedgang i mengde, men en økning i førstehåndsverdi på 7 prosent.

Prisfall for torsk

Det motsatte var tilfelle for oppdrettstorsk der mengden økte, mens verdien sank. Fra 2008 til 2009 økte mengden med 16 prosent, mens førstehåndsverdien sank med 3 prosent.

Solgt mengde og førstehåndsverdi av torsk. 1998-2009

Økt antall tillatelser

Veksten i næringa gjenspeiles også i nyetablering og sysselsetting. I 2009 var det 68 flere tillatelser for laks- og ørretproduksjon og 216 flere ansatte enn i 2008. For produksjon av andre matfiskarter var det en liten nedgang i antall tillatelser og antall ansatte. For yngel- og settefiskproduksjon ble det 115 flere ansatte i 2009. Totalt var det 5 067 ansatte i oppdrettsnæringa i 2009, og 65 prosent av disse var sysselsatt i matfiskproduksjon.

Uendret svinn

Svinnet i matfiskproduksjonen var i 2009 på omtrent samme nivå som året før. Rundt 80 prosent av tapet skyldtes sykdom, noe som kan skyldes problemene med lakselus i 2009. Minst tap/svinn var det i ørretproduksjon med 6,2 prosent.

Fortsatt nedgang for skalldyrnæringa

For skalldyrproduksjonen var det nedgang i 2009, en trend som har pågått siden 2005. Nedgangen i salgsmengde fra 2008 var 16 prosent, noe som tilsvarer 7 prosent lavere førstehåndsverdi.

Tabeller: