Én av fire innvandret til en flyktning

Publisert:

Én fjerdedel av de 16 500 familieinnvandrerne som kom til Norge i 2016, kom til flyktninger. 1 500 kom fra Syria. Dette er like mange syrere som kom fra 1990 til 2015 sammenlagt.

Familieinnvandring er et samlebegrep for all familierelatert innvandring til Norge. Vi deler gjerne familieinnvandringen i to typer: Familieetablering og familiegjenforening. Blant alle som kom til Norge gjennom familieinnvandring i perioden 1990–2016, kom 2 av 3 for å gjenforenes med nær familie som allerede var bosatt i Norge – altså familiegjenforening. De resterende kom for å stifte ny familie med én i Norge – altså familieetablering. Det er de to typene familieinnvandring.

Mange gjenforeninger siste 10 år

Særlig etter 2004 har det kommet mange på familiegjenforening. Den årlige familiegjenforeningen påvirkes av strømmer av andre typer innvandring i de foregående årene – slik som arbeidsinnvandring og flyktninginnvandring. Mellom 2004 og 2012 var det en økning i det årlige antallet familiegjenforente som kom til Norge. I denne perioden opplevde Norge en kraftig økning i arbeidsinnvandring fra nye EU-land i Øst-Europa, og en del av disse hadde familier som etter hvert er blitt gjenforent i Norge. Fra 2006 har familieinnvandrere fra Polen vært den klart største landgruppen.

Figur 1. Ikke-nordiske innvandringer, etter innvandringsgrunn

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Arbeid 1027 1050 1152 1140 1215 1427 1487 1858 2508 2076 1997 2376 2706 2379 4063 6433 11778 21377 23205 16278 23690 26712 25528 23517 21410 18010 14372
Familie 4567 4389 4896 4767 4242 4335 4621 5870 6777 7477 7607 8385 12839 9215 9229 10426 11253 13670 16760 13911 14847 16200 18086 17400 16257 16580 16465
Herav: Familiegjenforeninger 2931 2689 2870 2848 2129 2143 2428 3126 3625 4153 4230 4489 7936 4784 4408 5725 6841 9388 12095 11164 11420 11714 13431 13249 12472 12760 11717
Herav: Familieetableringer 1637 1702 2026 1920 2113 2192 2194 2746 3157 3328 3380 3899 4914 4442 4839 4733 4503 4380 4830 4131 3589 4559 4701 4198 3892 3960 4748
Flukt 4278 4509 4997 9613 4596 3085 1988 2135 3137 10634 7143 4270 4492 5509 5071 3920 3132 5223 4274 6179 6172 5221 7094 7326 7026 9221 15190
Utdanning 975 1057 1138 1210 1225 1296 1485 1574 1834 1953 2131 2237 2526 2605 2759 3034 3237 3875 4052 4083 5270 5812 5426 5852 5023 4950 4147

Flere grunner til at innvandrere kommer til Norge

Det er mange grunner til at personer innvandrer til Norge. I statistikken deler vi ikke-nordiske innvandrere inn i fire hovedkategorier: Arbeid, familie, flukt og utdanning. Inndelingen er basert hvilken type tillatelse de som kom til Norge fikk da de første kom til Norge. Informasjon om type tillatelse hentet fra UDI. Familie har samlet sett vært den viktigste innvandringsgrunnen siden 1990. Av 790 000 innvandringer etter 1990, har 36 prosent vært til familie i Norge. Til sammenlikning har 33 prosent kommet på grunn av arbeid og 20 prosent på grunn av flukt. 10 prosent har kommet på grunn av utdanning.

Hvem får opphold som familieinnvandrer?

For å få innvilget opphold som familieinnvandrer må familiemedlemmet som bor i Norge kunne dokumentere å ha tilstrekkelig inntekt. Det gjøres unntak til inntektskravet dersom familiemedlemmet i Norge har flyktningstatus og nylig har fått oppholdstillatelse, og søker innen ett år etter at denne oppholdstillatelsen ble gitt (jf. Utlendingsforskriften §10-8).

Familiemedlemmer av EØS-borgere trenger ikke å søke om oppholdstillatelse, de er underlagt registreringsordningen for EØS-borgere. Derfor er det vanskelig å skille familieinnvandrere fra andre innvandrere, viser rapporten Innvandringsbakgrunn 1990–2011. Informasjon om vigselsdato og første bosattdato til referansepersonen blir brukt for å finne deres innvandringsgrunn i statistikken. Alle under 16 år får familie som innvandringsgrunn.

Flere gjenforeninger til flyktninger i 2016

Arbeidsinnvandringen har sunket de siste årene, og i 2016 innvandret flere på grunn av flukt enn arbeid. Det skyldes også det store antallet asylsøkere som kom til Norge i 2015 og at mange av dem fikk opphold i 2016. Ikke uventet ser vi en økning i familiegjenforening til flyktninger, slik at familiegjenforeningen totalt sett er på samme nivå som foregående år. Mange av disse flyktningene er nyankomne og har søkt om familiegjenforening i løpet av sitt første år i Norge.

Tabell 1: Familieinnvandring 1990–2016, etter familieinnvandringstype, i alt og til flyktninger

Til tabellen

Bare halvparten etablerer seg med en innvandrer

Antall familieetableringer mer enn doblet seg fra 1990 til 2002, men har etter dette vært ganske stabil mellom 4 og 5 000 nye familieetableringer i året (figur 2). I hele perioden mellom 1990 og 2016 har det kommet flest for å stifte familie med personer uten innvandrerbakgrunn. Etter 2008 har det vært omtrent like mange etableringer til innvandrere som til personer uten innvandrerbakgrunn.

Man burde ventet at tallet på familieetableringer hadde økt også etter 2002: Antall personer med innvandrerbakgrunn har nesten tredoblet seg uten at flere gifter seg med en fra utlandet. En generell utvikling i reisevirksomhet og økt globalisering gjør også at man burde ventet en økning også blant personer uten innvandrerbakgrunn.

Figur 2. Familieetablering, etter referansepersonens innvandrerbakgrunn

I alt Til personer uten innvandrerbakgrunn Til en innvandrer Til en norskfødt med innvandrerforeldre
1990 1637 1041 594 2
1991 1702 1098 600 4
1992 2026 1252 764 10
1993 1920 1188 717 15
1994 2113 1181 910 22
1995 2192 1171 987 34
1996 2194 1172 970 52
1997 2746 1471 1193 82
1998 3157 1648 1398 111
1999 3328 1869 1331 128
2000 3380 2104 1142 134
2001 3899 2428 1311 160
2002 4914 2876 1863 175
2003 4442 2791 1444 207
2004 4839 2937 1680 222
2005 4733 2804 1703 226
2006 4503 2670 1648 185
2007 4380 2577 1648 155
2008 4830 2665 1969 196
2009 4131 1961 1955 215
2010 3589 1704 1748 137
2011 4559 2237 2163 159
2012 4701 2290 2223 188
2013 4198 1932 2103 163
2014 3892 1530 2188 174
2015 3960 1772 2037 151
2016 4748 2255 2240 253

Fortsatt få etableringer med unge

Én av ti familieetableringer etter 1990 har vært til en person i Norge som er under 24 år. Det var flest familieetableringer til unge i 2002, da i alt 600 etablerte seg med unge i Norge. Etter dette har det vært en nedgang, og de 3 siste årene har det vært rundt 175 etableringer i året, som vist i figur 3. Grunner til denne nedgangen kan blant annet være krav om arbeid og tilstrekkelig inntekt fra 2003 eller 4 års utdannelse fra 2010 for å få familie til Norge.

Fra 1.1.2017 trådte en ny lov i kraft: Den setter krav om at begge må ha fylt 24 år for at partneren skal få opphold i Norge som familieetablert. Dette kan gjøre at antallet etableringer til unge synker ytterligere. For en grundigere gjennomgang av familieetableringer til personer under 24 år, se rapporten Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990–2015.

Figur 3. Familieetableringer til personer under 24 år, etter referansepersonens kjønn og innvandrerbakgrunn

Innvandrer. Menn Innvandrer. Kvinner Person uten innvandrerbakgrunn. Menn Person uten innvandrerbakgrunn. Kvinner Norskfødt med innvandrerforeldre. Menn Norskfødt med innvandrerforeldre. Kvinner
1990 67 88 101 27 1
1991 77 59 115 25 2
1992 80 77 123 23 6 1
1993 82 62 96 19 8 1
1994 80 81 87 27 13 3
1995 91 91 51 25 21 9
1996 76 83 61 24 34 13
1997 125 80 88 27 53 22
1998 126 101 94 29 57 40
1999 138 89 93 29 67 36
2000 130 73 97 31 76 30
2001 167 92 109 49 82 29
2002 212 151 109 34 72 32
2003 171 111 99 31 76 43
2004 161 136 94 35 65 38
2005 168 145 64 26 71 36
2006 147 126 69 26 52 27
2007 149 102 51 22 58 21
2008 126 129 35 27 43 22
2009 156 93 39 20 56 18
2010 68 78 22 16 20 17
2011 79 69 25 9 27 11
2012 61 67 27 15 37 11
2013 48 51 15 15 29 11
2014 50 63 14 2 30 11
2015 59 49 10 8 18 9
2016 40 61 14 13 29 17

I 2016 kom det flest familieinnvandrere fra Syria

Det kom 1 500 familieinnvandrere fra Syria i 2016. Dette er like mange som kom fra 1990 til 2015 sammenlagt. Økningen har sammenheng med det høye antallet flyktninger fra Syria som har fått opphold i Norge de aller siste årene. Til tross for at det kom mange syrere på familiegjenforening i 2016, utgjør de i alt bare 3 000, og var derfor den 26. største landgruppen familieinnvandrere ved inngangen til 2017.

Polen og Thailand var det andre og tredje største landet i 2016. Fra disse landene har det også kommet mange familieinnvandrere før.

Fortsatt flest fra Polen, Thailand og Somalia

Sammenlagt har det i perioden 1990–2016 kommet flest familieinnvandrere fra Polen, Thailand og Somalia. Familieinnvandringen i 2016 rokker ikke ved dette bildet. De skiller seg fra hverandre med tanke på om de har kommet for å gjenforenes med- eller etablere familie.

De aller fleste fra Polen har kommet for å gjenforenes med nær familie som har kommet til Norge som arbeidsinnvandrere etter 2004. Før 2004, derimot, kom det flest polske familieetablerere for å stifte ny familie i Norge, og de fleste etablerte seg med norske menn uten innvandrerbakgrunn.

Familieinnvandringen fra Thailand har vært og er dominert av kvinner som har stiftet ny familie med menn uten innvandrerbakgrunn i Norge. Mange har også barn fra Thailand som har kommet til Norge som familiegjenforente med moren. Thailand var lenge landet det hadde kommet totalt flest familieinnvandrere fra, men ble i 2008 forbigått av Polen. 

Fra Somalia har de fleste kommet for å gjenforenes med nær familie som har flyktet fra krig og uroligheter i hjemlandet. Det har kommet flyktninger fra Somalia fra 1990 og fram til i dag, og familiegjenforeningen følger flyktninginnvandringen fra landet. Det er også noen som kommer fra Somalia for å etablere ny familie, familieetablering. Disse stifter oftest familie med flyktninger. 

Figur 4. Familieinnvandringer, etter første statsborgerskap og familieinnvandringstype

Familiegjenforening Familieetablering til innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn Familieetablering til øvrig befolkning I alt
Russland 5372 800 4071 10252
Pakistan 3996 6154 207 10362
Filippinene 4915 866 5187 10985
Litauen 10282 646 339 11270
Somalia 13222 1273 12 14510
Thailand 6214 571 11233 18032
Polen 27217 2229 1584 31038

De fleste familieinnvandrere blir i Norge

Familieetablerere, som har kommet til Norge for å stifte ny familie, forblir i større grad bosatt i Norge enn familiegjenforente. Blant de som innvandret mellom 1990 og 2004 var i alt 81 prosent av familieetablererene bosatt ved utgangen av 2016, mot 63 prosent av de familiegjenforente. Andelene varierer mellom bosettingsårene, som vist i figur 5.

Andelen som fortsatt er bosatt i Norge er høyere for mer nyankomne familieinnvandrere. Blant de som innvandret mellom 2005 og 2010 var 87 prosent av de familieetablerte og 75 prosent av de familiegjenforente bosatt ved utgangen av 2016. Det samme gjaldt 94 prosent av familieetablererene og 85 prosent av familiegjenforente som innvandret etter 2011.

Figur 5. Andel bosatte familieinnvandrere 1.1. 2017, etter bosettingsår

Alle innvandrere Alle familieinnvandrere Familieetablering til innvandrer Familieetablering til norskfødt med innvforeldre Familieetablering til øvrig befolkning Gjenforening
1990 56 65 81 50 74 59
1991 55 61 81 75 72 52
1992 57 64 84 80 74 55
1993 61 63 80 80 75 54
1994 60 66 86 77 75 52
1995 58 67 83 74 75 55
1996 54 65 82 88 75 52
1997 58 67 85 87 77 55
1998 59 68 85 86 79 57
1999 57 72 83 82 81 64
2000 65 73 81 84 81 67
2001 67 73 84 86 81 65
2002 70 77 82 88 82 74
2003 72 78 81 85 84 74
2004 71 78 84 89 85 70
2005 71 79 85 82 86 73
2006 68 78 85 86 86 73
2007 67 78 85 89 88 74
2008 68 79 85 89 89 76
2009 72 78 85 93 89 75
2010 72 80 86 91 90 78
2011 73 80 88 89 91 77
2012 76 82 89 94 92 79
2013 78 83 90 98 93 81
2014 84 85 92 94 96 83
2015 91 92 95 98 99 91
2016 99 99 100 100 100 98

Dzamarija, Minja Tea, og Sandnes, Toril. (2016): Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2015. (Rapporter 2016/39) Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå. Hentet fra: http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/familieinnvandring-og-ekteskapsmonster-19902015

Sandnes, Toril, og Østby, Lars. (2015): Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2013. (Rapporter 2015/23) Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå. Hentet fra: http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/familieinnvandring-og-ekteskapsmonster-1990-2013

Faktaside

Kontakt