9313_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/selvangivelse/arkiv
9313
Mindre inntektsfradrag
statistikk
2011-01-14T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Inntekt og forbruk;Svalbard
no
selvangivelse, Skatt for personer, selvangivelse, skatteligning, personinntekt, lønnsinntekt, skattepliktige inntekter, kapitalinntekt, inntektsfradrag, skatt, gjeld, formue, bankinnskudd, aksjeutbytte, eiendommer i utlandet, bruttoinntekt, formuesskatt, toppskatt, restskatt, BSU (boligsparing for ungdom).Skatt for personer, Inntekt og formue , Inntekt og forbruk, Inntekt og forbruk, Svalbard
false

Skatt for personer2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre inntektsfradrag

Tall fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre i 2009, viser at inntektsfradragene utgjorde totalt 366 milliarder kroner. Dette er 23 milliarder, eller 6 prosent, mindre enn året før. Dette skyldes i hovedsak reduserte rentefradrag og mindre tap ved salg av aksjer.

I gjennomsnitt utgjorde inntektsfradrag per bosatt person 17 år og eldre, 96 000 kroner.

Økt alminnelig inntekt

Summen av skattepliktige inntekter (bruttoinntekt) økte med nær 2 prosent fra året før. Dette, sammen med en nedgang i inntektsfradrag på 6 prosent, ga en økning på 5 prosent i summen av alminnelig inntekt etter særfradrag. Gjennomsnittlig alminnelig inntekt etter særfradrag utgjorde 250 000 kroner i 2009. Kommune-, fylkes- og fellesskatt, som beregnes ut fra alminnelig inntekt etter særfradrag, økte med 5 prosent. Endring i skattøre medførte at kommune- og fylkesskatten økte med 10 prosent, mens fellesskatten hadde en nedgang fra året før.

Færre med toppskatt

Summen av toppskattegrunnlaget økte med 4,4 prosent, til 1 246 milliarder kroner. Drøyt 870 000 personer fikk utlignet toppskatt. Dette er om lag 35 000 færre personer enn i 2008. Utlignet toppskatt blant personer 17 år og eldre var omtrent uendret, med 18 milliarder kroner. Personinntekter fra pensjoner og lønn økte med henholdsvis 6,6 og 4,3 prosent, mens personinntekt fra primærnæring og annen næring ble redusert med henholdsvis 3,3 og 1,1 prosent.

Færre med formuesskatt

Nær 750 000 bosatte personer 17 år og eldre fikk utlignet 11,7 milliarder kroner i formuesskatt i 2009. Innslagspunktet for formuesskatten økte fra 350 000 kroner i 2008 til 470 000 kroner i 2009. Antall personer med utlignet formuesskatt ble redusert med vel 100 000 i forhold til året før, mens summen av utlignet formuesskatt økte med nær 3 prosent.

97 000 i utlignet skatt

I overkant av 90 prosent av alle bosatte personer 17 år og eldre har utlignet skatt. Gjennomsnittlig skatt for disse var 97 000 kroner i 2009.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på et uttrekk fra Skattedirektoratets ligningsdatabase for ligningsåret 2009.

For mer informasjon om datagrunnlaget, se Om statistikken .

Skattestatistikk for personer, skatteoppgjøret ble tidligere publisert separat, men inngår nå i "Skattestatistikk for personer, inntekt og formue".

Tabeller: