9303_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/selvangivelse/arkiv
9303
Flere med gjeld
statistikk
2003-09-30T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Inntekt og forbruk;Svalbard
no
selvangivelse, Skatt for personer, selvangivelse, skatteligning, personinntekt, lønnsinntekt, skattepliktige inntekter, kapitalinntekt, inntektsfradrag, skatt, gjeld, formue, bankinnskudd, aksjeutbytte, eiendommer i utlandet, bruttoinntekt, formuesskatt, toppskatt, restskatt, BSU (boligsparing for ungdom).Skatt for personer, Inntekt og formue , Inntekt og forbruk, Inntekt og forbruk, Svalbard
false

Skatt for personer1993-2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere med gjeld

Nærmere 2,3 millioner personer hadde gjeld i 2001. Andelen med gjeld har økt fra 58 prosent i 1993 til 65 prosent i 2001. Også størrelsen på gjelden har økt. Mens hver person i snitt hadde 340 000 kroner i gjeld i 1993, var summen økt til 420 000 kroner i 2001.

Bosatte personer 17 år og over med og uten gjeld. 1993 og 2001. Gjennomsnitt i 2001-kroner

Samtidig som gjelda i befolkningen har økt, har den ligningsmessige nettoformuen også økt. Mens personer med gjeld hadde negativ nettoformue (det vil si at gjelda var større enn summen av alle formuespostene) i 1993, var nettoformuen blitt positiv i 2001. Tall for ligningsåret 2001 viser at personer med gjeld i gjennomsnitt hadde 86 000 kroner i bankinnskudd, 90 000 kroner i aksjer og andre verdipapirer og 165 000 kroner i faste eiendommer. Sammenlignet med 1993 har det vært en tredobling i verdien av aksjer og andre verdipapirer, bankinnskuddene har økt med 20 prosent, mens faste eiendommer har økt med 7 prosent, alt målt i faste priser. Noe av økningen i verdien på aksjer og andre verdipapirer skyldes endring i formuesansettelse på aksjer som kom i 1998, men det har uansett vært en betydelig økning i aksjesparing i denne perioden.

Mer gjeld

Personer i aldersgruppen 35-44 år hadde mest gjeld. Nærmere 80 prosent i denne aldergruppen hadde gjeld, og gjennomsnittet låg på 555 000 kroner i 2001. Tilsvarende tall for 1993 var 486 000 kroner. Minst gjeld fant vi ikke overraskende blant de under 25 år og blant pensjonistene.

Færre uten gjeld

I 2001 var det 1,2 millioner gjeldfrie nordmenn. Dette var 200 000 færre enn i 1993. Gjeldfrie personer hadde i gjennomsnitt høyere bankinnskudd, mindre aksjer og andre verdipapirer og lavere formue i form av eiendommer enn personer som hadde gjeld.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikkgrunnlaget omfatter personer som er bosatt i Norge og som er 17 år eller eldre. I 1993 var det 3 380 631 bosatte personer 17 år og over, mens det i 2001 var 3 508 217 personer. Alle beløp i 1993 er omregnet til 2001-kroner. Alle formuesverdier er ført opp med ligningsverdi. Tallene er ikke korrigert for endringen i formuesansettelse av aksjer som kom i 1998. For boligeiendom er det ofte stort avvik mellom ligningsverdi og salgsverdi. For mer informasjon om dette, se egen artikkel: Selveide boliger, forholdet mellom ligningstakst og salgssum, 1999 .

Tabeller: