90579_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/selvangivelse/aar
90579
375 milliarder i utlignet skatt
statistikk
2012-11-16T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Inntekt og forbruk;Svalbard
no
selvangivelse, Skatt for personer, selvangivelse, skatteligning, personinntekt, lønnsinntekt, skattepliktige inntekter, kapitalinntekt, inntektsfradrag, skatt, gjeld, formue, bankinnskudd, aksjeutbytte, eiendommer i utlandet, bruttoinntekt, formuesskatt, toppskatt, restskatt, BSU (boligsparing for ungdom).Skatt for personer, Inntekt og formue , Inntekt og forbruk, Inntekt og forbruk, Svalbard
false

Skatt for personer2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

375 milliarder i utlignet skatt

Utlignet skatt for bosatte personer, 17 år og eldre, utgjorde 375 milliarder kroner i 2011, viser tall fra ligningen. Dette er en økning på 6,3 prosent fra året før. I tillegg ble det utlignet 9 milliarder kroner i skatt for ikke-bosatte personer.

Utlignet skatt utgjorde i gjennomsnitt 106 800 kroner for bosatte med utlignet skatt. Dette er en økning på 5,8 prosent sammenlignet med de som hadde utlignet skatt i 2010.

Inntektsskatt

Bruttoinntekt fratrukket inntektsfradrag og særfradrag gir alminnelig inntekt etter særfradrag og danner grunnlaget for kommune-, fylkes- og fellesskatt. Samlet bruttoinntekt økte med 6,5 prosent, samlet inntektsfradrag med 7 prosent, mens særfradraget ble redusert med 34,8 prosent. Økningen i inntektsfradrag skyldes i stor grad økning i minstefradrag, økte renteutgifter og en økning i tap ved salg av verdipapir. Sum minstefradrag, som utgjør 60 prosent av totale inntektsfradrag, økte med 5 prosent fra 2010 til 2011. Nedgangen i særfradrag skyldes at særfradrag for alder ble fjernet fra inntektsåret 2011. Til sammen gir dette en vekst i samlet alminnelig inntekt etter særfradrag på 7,3 prosent, til 1 086 milliarder kroner.

Dette gir sum utlignet inntektsskatt til kommune-, fylkes- og fellesskatt på i alt 258 milliarder kroner eller 7,7 prosent mer enn i 2010. Til sammen 3 490 700 personer fikk utlignet slik skatt i 2011, nesten 54 000 flere personer enn i 2010.

Summen av medlemsavgift til folketrygden økte fra 91 milliarder kroner i 2010 til vel 101 milliarder kroner i 2011.

Toppskatten utgjorde totalt 21 milliarder kroner i 2011. Dette er en økning på 11,6 prosent fra 2010. Skatten beregnes ut fra personinntekt lønn, pensjoner og personinntekt i næring, som alle økte med henholdsvis 5,9 prosent, 9,1 prosent og 5 prosent. Det var til sammen 950 000 personer med toppskatt i 2011, 77 000 flere enn året før.

Skattefradrag

Innføring av nye skatteregler for pensjonister i 2011 medførte blant annet at særfradrag for alder ble fjernet. Det ble samtidig innført skattefradrag for pensjonsinntekt og skattereduksjon ved overgangsregler for pensjon. Nær 700 000 personer hadde skattefradrag for pensjonsinntekt, med et gjennomsnitt på 16 800 kroner. I alt 85 000 personer fikk redusert skatten på grunn av overgangsregler ved pensjon. Skattereduksjon ved overgangsregler for pensjon gis til pensjonister med lav eller middels inntekt, der de nye skattereglene gir økt skatt. I gjennomsnitt ble skatten redusert med 6 000 kroner. Skattebegrensning for lav alminnelig inntekt eller liten skatteevne omfatter ikke lenger alderspensjonister. Antall personer med skattebegrensning ble derfor redusert fra 600 000 i 2010 til 236 000 personer i 2011. Sum skattebegrensning utgjorde 3,3 milliarder kroner i 2011.

Det er stadig flere som benytter seg av boligsparing for ungdom. Fra 2009 til 2010 var det 17 000 flere som fikk dette fradraget, og fra 2010 til 2011 økte antallet med 25 000 personer. I alt 329 000 personer hadde fradrag for boligsparing for ungdom i 2011, med et gjennomsnittlig fradrag på 2 500 kroner.

Flere med formueskatt

Skattepliktig nettoformue var nærmest uendret fra 2010 til 2011. Mens skattepliktig bruttoformue økte med 5,5 prosent, økte gjelda med 7,5 prosent. 650 000 personer fikk utlignet til sammen 12,5 milliarder kroner i formueskatt i 2011. Dette er en økning på 0,6 milliarder kroner fra 2010. 37 000 flere fikk utlignet formuesskatt enn året før. Innslagspunktet for formuesskatt var uendret fra 2010 til 2011.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på et uttrekk fra Skattedirektoratets ligningsdatabase for ligningsåret 2011.

For mer informasjon om datagrunnlaget, se Om statistikken .

Tabeller: