54505_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/selvangivelse/aar
54505
352 milliarder i utlignet skatt
statistikk
2011-11-25T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Inntekt og forbruk;Svalbard
no
selvangivelse, Skatt for personer, selvangivelse, skatteligning, personinntekt, lønnsinntekt, skattepliktige inntekter, kapitalinntekt, inntektsfradrag, skatt, gjeld, formue, bankinnskudd, aksjeutbytte, eiendommer i utlandet, bruttoinntekt, formuesskatt, toppskatt, restskatt, BSU (boligsparing for ungdom).Skatt for personer, Inntekt og formue , Inntekt og forbruk, Inntekt og forbruk, Svalbard
false

Skatt for personer2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

352 milliarder i utlignet skatt

Utlignet skatt for bosatte personer som er 17 år og eldre utgjorde 352 milliarder kroner i 2010, viser tall fra ligningen. Dette er en økning på 5,6 prosent fra året før. I tillegg ble det utlignet 8 milliarder i skatt for ikke bosatte personer.

Utlignet skatt utgjorde i gjennomsnitt 91 000 kroner for bosatte personer 17 år og eldre. Det er en økning på 4 prosent fra 2009, da gjennomsnittlig utlignet skatt var 87 500 kroner.

Inntektsskatt

Antall personer med toppskatt er tilnærmet uendret fra 2009 til 2010. Både sum toppskatt og toppskattegrunnlag økte med 4,5 prosent fra 2009 til 2010.

Blant bosatte personer 17 år og eldre var det 50 000 flere som fikk utlignet kommune- og fellesskatt i 2010 enn året før. Denne skatten økte med 6,6 prosent. Summen av medlemsavgiften til folketrygden økte med 4,2 prosent.

Bruttoinntekt fratrukket inntektsfradrag og særfradrag gir alminnelig inntekt etter særfradrag og danner grunnlaget for kommune- og fellesskatt. Samlet bruttoinntekt økte med 5 prosent, samlet inntektsfradrag med 1,5 prosent mens sum særfradrag ble redusert med 1 prosent. Den lave økningen i inntektsfradrag skyldes i stor grad reduserte renteutgifter og mindre tap ved salg av verdipapir. Sum minstefradrag økte med 4,8 prosent fra 2009 til 2010.

Dette gir en vekst i samlet alminnelig inntekt etter særfradrag på 6,3 prosent fra året før til 1 012 milliarder kroner.

Formuesskatt

Skattepliktig nettoformue økte med hele 52 prosent1 fra 2009 og til 2010, til 900 milliarder kroner. Økningen i nettoformue skyldes i stor grad nye regler for bestemmelse av ligningsverdi for boligeiendom som ble innført i 2010. Ligningsverdi av boligeiendom økte med 55 prosent til 1 036 milliarder kroner. Skattepliktig bruttoformue økte med 16,8 prosent1, og summen av gjelden økte med 6,7 prosent.

Fribeløpet for formuesskatt ble oppjustert til 700 000 kroner, fra 470 000 kroner i 2009. Dette førte til at 134 000 færre personer fikk utlignet formuesskatt. Summen av utlignet formuesskatt endret seg derimot lite, med en nominell økning på 2 prosent.

Skattefradrag

Summen av skattefradrag utgjorde 10 milliarder kroner for bosatte personer i 2010. Dette er en økning på 10 prosent fra året før. I overkant av 600 000 personer hadde skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt eller liten skatteevne. Dette er 23 000 flere enn året før, og skattebegrensningen økte med 9 prosent til 6,9 milliarder i 2010. Det var 17 000 flere som benyttet seg av fradrag for boligsparing (BSU) i 2010, med en økning i fradraget på nær 9 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på et uttrekk fra Skattedirektoratets ligningsdatabase for ligningsåret 2010.

For mer informasjon om datagrunnlaget, se Om statistikken .

1  Rettet 25. november 2011 kl. 11.30.

Tabeller: