92390_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/inntind/aar
92390
Flere unge med lavinntekt
statistikk
2013-02-14T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Innvandring og innvandrere;Sosiale forhold og kriminalitet
no
inntind, Husholdningenes inntekter, ulike grupper, inntektsfordeling, husholdningsinntekt, lavinntektsgrupper (for eksempel enslige forsørgere, langtidssyke, sosialhjelpsmottakere), fattige, medianinntekt, lavinntektsgrenser, EU-skala, OECD-skalaInntekt og forbruk, Inntekt og formue , Levekår, Innvandring og innvandrere, Inntekt og forbruk, Sosiale forhold og kriminalitet
true

Husholdningenes inntekter, ulike grupper2011

Statistikken publiseres nå sammen med Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger.

Innhold

Publisert:

Flere unge med lavinntekt

Det blir stadig flere ungdommer og unge voksne med vedvarende lavinntekt. Nesten en tredel av dem med lavinntekt i perioden 2009-2011 var i alderen 18-34 år.

Andel personer med vedvarende lavinntekt. Ulike treårsperioder1
 EUs lavinntektsdefinisjon (60 prosent av mediangjennomsnittet)
 2004-20062005-20072006-20082007-20092008-20102009-2011
1Aleneboende studenter er utelatt.
Under 18 år7,07,37,67,77,77,6
18-34 år9,69,910,310,711,111,4
35-49 år5,55,75,95,95,95,9
50-66 år4,54,64,84,84,64,5
67 år og over16,916,415,814,612,811,1
Alle7,98,18,28,17,97,7
Andel personer med vedvarende lavinntekt. Ulike treårsperioder. Prosent

Det er unge i alderen 18-34 år som i dag har størst sannsynlighet for å ha vedvarende lavinntekt . I perioden 2009-2011 hadde 11,4 prosent i denne aldersgruppen lavinntekt, mot 7,7 prosent i hele befolkningen.

Færre med lavinntekt i befolkningen

Andelen personer i befolkningen som tilhører en lavinntektshusholdning, har gått noe ned de siste årene. Fra treårsperioden 2006-2008 til 2009-2011 har andelen falt fra 8,2 til 7,7 prosent. Dette tilsvarer en nedgang på om lag 9 000 personer.

Det har skjedd betydelige endringer i sammensetningen av lavinntektsgruppen. Siden 2006-2008 er det blitt 13 000 flere personer med lavinntekt i aldersgruppen 18-34 år. På den annen side er antall personer over 67 år med lavinntekt redusert med 23 000 i samme periode. Mens over 16 prosent av de eldre var i lavinntektsgruppen midt på 2000-tallet, har andelen falt til om lag 11 prosent i perioden 2009-2011. Opptrapping av minstepensjonen, høyere pensjonsgrunnlag for nye pensjonistkull samt at flere eldre kombinerer jobb med pensjon, forklarer mye av denne nedgangen.

Nær halvparten av barna i lavinntektsgruppen har innvandrerbakgrunn

Andelen barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt har holdt seg stabil de siste årene. Imidlertid blir andelen barn med innvandrerbakgrunn i denne gruppen stadig større. Av nærmere 74 000 barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt i perioden 2009-2011 hadde vel 34 000 innvandrerbakgrunn. Dette utgjorde 47 prosent av alle barn i lavinntektsgruppen. Til sammenligning var denne andelen på 39 prosent i perioden 2004-2006.

Vedvarende lavinntektÅpne og lesLukk

Inntektsbegrepet som benyttes ovenfor, omfatter alle registrerte kontante inntekter som husholdningene mottar. Dette betyr at inntekten ikke omfatter for eksempel verdien av ulike offentlige tjenester, ubetalte omsorgstjenester i hjemmet og verdien av boligtjenester. I inntektsbegrepet gjøres det heller ikke fratrekk for husholdningenes renteutgifter.

Lavinntektsgrensene er utarbeidet på bakgrunn av mediangjennomsnittet for en treårsperiode, der beløpene er hentet fra inntektsstatistikken for husholdninger. For å ha vedvarende lavinntekt må en person i denne statistikken ha en gjennomsnittlig husholdningsinntekt etter skatt (per forbruksenhet) som i en treårsperiode var lavere enn lavinntektsgrensen. I andre sammenhenger defineres vedvarende lavinntekt over en lengre periode enn tre år.

Ved bruk av EUs definisjon får vi en medianinntekt per forbruksenhet som for treårsperioden 2009-2011 var på 302 000 kroner i gjennomsnitt per år, omregnet til 2011-kroner. Dette betyr at lavinntektsgrensen (60 prosent av mediangjennomsnittet) for en enslig person vil være 181 000 kroner, omregnet til 2011-kroner.

OECDs definisjon gir tilsvarende en medianinntekt per forbruksenhet i treårsperioden som omregnet til faste priser i gjennomsnitt var på 252 000 kroner. For OECDs lavinntektsdefinisjon – det vil si 50 prosent av mediangjennomsnittet – vil altså lavinntektsgrensen for en enslig person være 126 000 kroner.

Til sammenligning var gjennomsnittet av minstepensjonen til enslige folketrygdpensjonister i perioden 2009-2011 på om lag 151 000 kroner, omregnet til 2011-kroner.