92388_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/inntgeo/aar
92388
Høyest inntektsvekst i nord
statistikk
2013-02-27T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk
no
inntgeo, Husholdningenes inntekter, geografisk fordeling, husholdningsinntekt, husholdningstyper (for eksempel aleneboende, par med og uten barn), medianinntekt, inntektsfordelingInntekt og formue , Inntekt og forbruk
true

Husholdningenes inntekter, geografisk fordeling2011

Statistikken publiseres nå sammen med Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger.

Innhold

Publisert:

Høyest inntektsvekst i nord

Det var husholdningene i de tre nordligste fylkene som hadde den høyeste inntektsveksten fra 2010 til 2011. Best inntektsutvikling hadde Nordland med 3,8 prosent, målt i faste priser.

Inntekt etter skatt per forbruksenhet, etter fylker. Median for 2011 og prosentvis endring 2010-2011, 2011-kroner.
 Median inntekt etter skatt per forbruksenhetEndring i prosent fra 2010-2011, faste priser
Alle312 0003,3
Østfold296 0003,2
Akershus341 0003,2
Oslo317 0003,1
Hedmark291 0003,5
Oppland295 0003,4
Buskerud311 0003,0
Vestfold304 0003,1
Telemark299 0003,1
Aust-Agder297 0003,0
Vest-Agder302 0003,2
Rogaland331 0003,4
Hordaland318 0003,5
Sogn og Fjordane306 0003,6
Møre og Romsdal311 0003,1
Sør-Trøndelag310 0003,6
Nord-Trøndelag296 0003,4
Nordland305 0003,8
Troms311 0003,7
Finnmark318 0003,6

Medianinntekten etter skatt per forbruksenhet økte med 3,3 prosent i hele befolkningen i 2011, målt i faste priser. Inntekten omfatter alle kontante inntekter som husholdningen har, både skattefrie og skattepliktige, fratrukket utlignet skatt. De tre nordligste fylkene hadde den sterkeste inntektsutviklingen, sammen med Sør-Trøndelag. Høyest vekst hadde husholdningene i Nordland med 3,8 prosent. Det er likevel relativt små forskjeller i inntektsvekst mellom de ulike fylkene. Lavest vekst fra 2010 til 2011 hadde husholdningene i Buskerud og Aust-Agder med 3 prosent, målt i faste priser.

Rogaland på topp i inntektsutviklingen

Om man følger inntektsutviklingen over flere år, er det rogalendingene som kommer best ut. Medianinntekten etter skatt økte med nesten 27 prosent i Rogaland i perioden 2004 til 2011, målt i faste priser. Lavest inntektsvekst i denne perioden hadde husholdningene i Akershus, Oslo og Østfold med litt under 20 prosent.

Inntekten fortsatt høyest i Akershus

Til tross for at Akershus er blant fylkene med lavest inntektsvekst de siste årene, er medianinntekten etter skatt per forbruksenhet likevel høyest i dette fylket, med drøyt 341 000 kroner i 2011. Dette er vel 9 prosent høyere enn nivået for hele landet, som er 312 000 kroner. Akershus er også det fylket som har høyest andel med høye husholdningsinntekter. Nesten hver tiende husholdning i dette fylket hadde en samlet husholdningsinntekt, etter skatt, på 1 million kroner eller mer. På landsbasis var denne andelen i underkant av 6 prosent.

Inntekt per forbruksenhet Åpne og lesLukk

For å kunne sammenlikne inntektene til forskjellige typer husholdninger er det vanlig at man justerer husholdningsinntekten ved hjelp av såkalte ekvivalensskalaer eller forbruksvekter. Man beregner da inntekt etter skatt per forbruksenhet. Forbruksvektene skal ta hensyn til at store husholdninger trenger høyere inntekt enn mindre husholdninger for å ha tilsvarende levestandard, men også at store husholdninger vil ha stordriftsfordeler når det gjelder flere goder (for eksempel TV, vaskemaskin, avis, bredbåndstilknytning, elektrisitetsutgifter og så videre). Det eksisterer flere typer ekvivalensskalaer, og det er ingen enighet om hvilken skala som er den beste. I denne statistikken er det benyttet den såkalte EU-skalaen, som er den skalaen som benyttes mest i dag i Europa.