217261_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/inntbarn/aar
217261
Svak økning i overføringer til barnefamilier
statistikk
2015-06-11T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Befolkning;Sosiale forhold og kriminalitet
no
inntbarn, Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt), barnetrygd, kontantstøtte, overgangsstønad, utdanningsstønad, foreldrestønadInntekt og formue , Trygd og stønad, Barn, familier og husholdninger, Inntekt og forbruk, Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet
false
Kontante overføringer til barnefamilier gir en oversikt over totale utbetalinger og antall mottakere av stønader som kontantstøtte, barnetrygd og foreldrepenger.

Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak økning i overføringer til barnefamilier

De totale overføringene til barnefamiliene var på 36,4 milliarder kroner i 2014. Økte utbetalinger av foreldrepenger ved fødsel og kontantstøtte bidro til en realvekst på 1,3 prosent fra 2013. Utbetalt barnetrygd ble på sin side redusert med 2,5 prosent, selv om det ble flere mottakere.

Kontante overføringer til barnefamilier
Mottakere (personer)Kontante overføringer (mill. kr)Prosentvis endring i faste kroner
2013 - 20142008 - 2014
1Feriepenger av foreldrepenger og foreldrepenger ved adopsjon er ikke med.
2Kommunal kontantstøtte er ikke inkludert.
2014
Alle overføringer773 10036 4031,37,1
 
Foreldrepenger ved fødsel1144 70016 8324,833,4
Engangsstønad ved fødsel og adopsjon10 60038710,3-10,4
Barnetrygd707 40014 879-2,5-7,2
Kontantstøtte250 6001 33711,4-27,1
Overgangsstønad26 6002 482-2,5-1,4
Stønad til barnetilsyn26 700370-2,0-23,4
Utdanningsstønad3 60052-10,6-16,5

Kontante overføringer til norske barnefamilier økte fra 35,9 milliarder kroner i 2013 (målt i 2014-kroner) til 36,4 milliarder kroner i 2014. I faste kroner utgjør dette en økning på 1,3 prosent. Utbetalingen av foreldrepenger ved fødsel stod for mesteparten av økningen med 0,8 milliarder kroner eller 4,8 prosent målt i faste kroner.

Utbetalt barnetrygd fortsetter å falle. I 2014 gikk den ned med 2,5 prosent hvilket bidro til å dempe den totale veksten i kontante overføringer til barnefamiliene. Nedgangen skyldes at den nominelle barnetrygdsatsen har stått stille over flere år, og at finnmarks- og svalbardtillegget i barnetrygden ble avviklet i 2014.

Økte satser for kontantstøtte bidrar til at den totale utbetalingen av kontantstøtte økte med 11,4 prosent i 2014, målt i faste kroner. Dette utgjør et brudd med trenden de siste årene som har vist en nedgang i utbetaling av kontantstøtte.

Høyere utbetalinger per barn i Oslo

Oslo rangerer klart høyest over gjennomsnittlige utbetalinger per barn med 40 400 kroner i 2014. Dette skyldes blant annet at det i Oslo er flere som mottar foreldrepenger, den ytelsen som gir størst utbetaling per barn, sammenlignet med andre fylker. I Oslo mottok 23,8 prosent av de som mottok en eller annen form for kontant ytelse foreldrepenger, mot 18,7 prosent i landet generelt.

Andre fylker som ligger over landsgjennomsnittet er Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag. Aller nederst er Hedmark med 28 500 kroner per barn. Oppland, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag er de andre fylkene hvor gjennomsnittlige utbetalinger per barn ligger under 30 000 kroner.

En annen forklaring på de geografiske forskjellene er at det gjennomsnittlige lønnsnivået er høyere i storbyene. Dermed er også utbetalingene av foreldrepenger høyest i fylkene med de største byene.

Foreldrepenger økte mest blant menn

Målt i faste priser økte den gjennomsnittlige utbetalingen av foreldrepenger ved fødsel til menn med 9 prosent, mens den tilsvarende økningen for kvinner var på 2,1 prosent. Endringen i antall mottakere var omtrent lik for menn og kvinner.

Når menn har hatt en sterkere økning i mottatte foreldrepenger, skyldes dette at menn tar ut mer foreldrepermisjon en tidligere. Tall fra NAV viser at menn i 2014 tok ut 49 dager med foreldrepermisjon i gjennomsnitt mot 46 dager i 2013. Kvinner tok ut 113 dager i gjennomsnitt i 2014, noe som var én dag mindre enn i 2013.

StatistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på opplysninger fra NAV og Skattedirektoratet. Datagrunnlaget er nærmere omtalt i «Om statistikken». Alle beløp i denne artikkelen er oppgitt i faste kroner. Det betyr at beløp i nominelle kroner for årene 2008-2013 er justert for endringene i konsumprisindeksen (KPI). Dette er for å gjøre dem mest mulig sammenlignbare med de tilsvarende beløpene i 2014.

RegelendringerÅpne og lesLukk

Per 1. april 2014 er finnmarks- og svalbardstillegget i barnetrygden avviklet. Overgangsstønad for enslige forsørgere skattlegges per 1. april 2014 som lønn, og disse endringene gjelder kun nye mottakere fra 1. april 2014. Videre økes kontantstøtten per 1. august 2014 til 6000 kroner per måned for barn 13 til 23 mnd. De aldersdifferensierte satsene avvikles.