262543_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/inntbarn/aar
262543
Menn mottar mindre foreldrepenger enn tidligere
statistikk
2016-06-14T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Befolkning;Sosiale forhold og kriminalitet
no
inntbarn, Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt), barnetrygd, kontantstøtte, overgangsstønad, utdanningsstønad, foreldrestønadInntekt og formue , Trygd og stønad, Barn, familier og husholdninger, Inntekt og forbruk, Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet
true
Statistikken viser totale utbetalinger og antall mottakere av stønader som for eksempel kontantstøtte og barnetrygd. Menn fikk mindre foreldrepenger i 2015 enn i 2014.

Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)2015

Innhold

Publisert:

Menn mottar mindre foreldrepenger enn tidligere

De totale overføringene til barnefamiliene var på 37,5 milliarder kroner i 2015. Økte utbetalinger av foreldrepenger ved fødsel og kontantstøtte bidro til en realvekst på 1 prosent fra 2014. Etter flere år med vekst sank utbetalingene av foreldrepenger til menn i 2015. Dette skjer fordi fedre tar kortere foreldrepermisjon.

Kontante overføringer til barnefamilier
Mottakere (personer)Kontante overføringer (mill. kr)Prosentvis endring i faste kroner
2014 - 20152009 - 2015
1Feriepenger av foreldrepenger og foreldrepenger ved adopsjon er ikke med.
2Kommunal kontantstøtte er ikke inkludert.
2015
Alle overføringer773 50037 5361,05,2
 
Foreldrepenger ved fødsel1143 00017 7833,526,0
Engangsstønad ved fødsel og adopsjon10 50043510,1-5,5
Barnetrygd708 00014 835-2,4-8,6
Kontantstøtte249 3001 57515,4-3,1
Overgangsstønad25 3002 500-1,4-8,2
Stønad til barnetilsyn25 400360-4,7-24,4
Utdanningsstønad3 30048-9,6-20,7

De samlede utbetalingene av foreldrepenger ved fødsel utgjorde 17,8 milliarder kroner i 2015. Dette er 3,5 prosent mer enn i 2014, målt i faste priser. 

De siste årene har utbetalinger av foreldrepenger til fedre økt, men denne trenden snudde i 2015, slik figur 1 viser. I faste priser falt den gjennomsnittlige utbetalingen av foreldrepenger ved fødsel med 1 prosent for fedrene i 2015, mens den økte med 6,6 prosent for mødrene. Nedgangen må sees i sammenheng med at det ble besluttet å redusere fedrekvoten fra 14 til 10 uker fra 1. juli 2014. 

Færre med foreldrepenger

Når menn har hatt en svak utvikling i mottatte foreldrepenger sammenlignet med kvinner, skyldes dette at fedrene tar ut noe kortere foreldrepermisjon enn tidligere. Tall fra NAV viser at menn i gjennomsnitt tok ut 47 dager med foreldrepermisjon i 2015, mot 49 dager i 2014. Kvinner tok i gjennomsnitt ut 118 dager i 2015, noe som var 5 dager mer enn året før. 

Antall mottakere av foreldrepenger har gått ned 1,2 prosent, til 143 000 i 2015. For menn er nedgangen på 1,7 prosent, mens antall kvinnelige mottakere er redusert med 0,8 prosent. 

Mer utbetalt kontantstøtte

Økte satser for kontantstøtte fra og med august 2014 bidro til at den totale utbetalingen av kontantstøtte økte med 15,4 prosent i 2015, målt i faste kroner. Dette til tross for at antallet mottakere har gått ned fra 50 600 i 2014 til 49 300 i 2015. 

Utbetalt barnetrygd fortsetter å falle, målt i faste priser. Utbetalt barnetrygd var gjennomsnittlig 21 000 kroner per mottaker i 2015. Dette er en svak nedgang fra 2014, som skyldes at den nominelle barnetrygdsatsen har stått stille gjennom flere år, også mellom 2014 og 2015. Figur 2 viser hvordan barnetrygden utgjør en stadig mindre del av de kontante overføringene til barnefamiliene, mens foreldrepenger står for en stadig større del. 

Størst utbetalinger per barn i Oslo

Oslo rangerer klart høyest når det gjelder gjennomsnittlige utbetalinger av kontante overføringer per barn: 41 300 kroner i 2015. Dette skyldes blant annet at det i Oslo blir født relativt sett flere barn enn i noe annet fylke. Foreldrepenger er den ytelsen som gir størst utbetaling per barn. I Oslo mottok 23,3 prosent av dem som mottok en eller annen form for kontant ytelse foreldrepenger, mot 18,5 prosent i landet generelt. 

Andre fylker som ligger over landsgjennomsnittet, er Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag. Aller nederst er Hedmark med 29 300 kroner per barn, fulgt av Oppland, Telemark og Nord-Trøndelag hvor gjennomsnittlige utbetalinger per barn ligger i overkant av 30 000 kroner. 

RegelendringerÅpne og lesLukk

Fra 1. juli 2014 ble fedrekvoten redusert fra 14 til 10 uker. Per 1. april 2014 er finnmarks- og svalbardstillegget i barnetrygden avviklet. Overgangsstønad for enslige forsørgere skattlegges per 1. april 2014 som lønn, og disse endringene gjelder kun nye mottakere fra 1. april 2014. Videre økes kontantstøtten per 1. august 2014 til 6 000 kroner per måned for barn i aldersgruppen 13-23 måneder. De aldersdifferensierte satsene avvikles.

StatistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på opplysninger fra NAV og Skattedirektoratet. Datagrunnlaget er nærmere omtalt i «Om statistikken». Alle beløp i denne artikkelen er oppgitt i faste kroner. Det betyr at beløp i nominelle kroner for årene 2009-2013 2014 er justert for endringene i konsumprisindeksen (KPI). Dette er for å gjøre dem mest mulig sammenlignbare med de tilsvarende beløpene i 2015.