327985
327985
innrapportering
2017-12-01T10:00:00.000Z
no

Pågår

KOSTRA innrapportering

Måleperiodeårlig

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Opplysningene hentet inn av Statistisk sentralbyrå nyttes til utarbeidelse av styringsinformasjon for kommuner, bydeler og fylkeskommuner.

 

INNRAPPORTERINGSSTATUS 

Meldinger fra skjemaportalen:

DatoMelding
22. februar 2021

Frist for innsending av regnskapsrapporter (se liste for henholdsvis kommune og fylkeskommune nedenfor).

Om konsolidert regnskap:

Kommuner bes om å levere både regnskap for kommunekassen og for konsolidert regnskap på henholdsvis skjema 0A og 0M for bevilgningsregnskap og 0B og 0N for balansen. Dette gjelder også for kommuner som ikke har enheter som skal konsolideres, som KF eller interkommunale samarbeid (KO, IPR) som er del av kommunen som juridisk enhet. Tilsvarende gjelder for fylkeskommuner. Ta kontakt på e-post til kostra-kommuneregnskap@ssb.no ved spørsmål.

15. februar 2021

Frist for innsending av øvrige skjema knyttet til tjenesteyting (se liste for henholdsvis kommune og fylkeskommune nedenfor).

Om skjema 6 Hjemmetjenestevirksomhet og private virksomheter:

Vi minner om at kommunene plikter å rapportere på alle tildelte skjemaer, selv for private virksomheter.

Dersom kommunen ikke benytter seg av en privat hjemmetjenestevirksomhet ber vi om at kommunen svarer «Nei» på spørsmålet «Utfører virksomheten hjemmetjenester på vegne av kommunen?», og da bare sende inn. Kommunen vil da ikke måtte rapportere på skjemaets del B Opplysninger om tjenester.

15. januar 2021Frist for innsending av data for økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsstønad, barnevern (filuttrekk for skjema 11, 11C og 15), samt samleskjema for helse- og omsorgstjenester og helse- og omsorgsinstitusjon (skjemaene 4 og 5).  
4. januar 2021Innsending aktiveres. Utfylte skjema kan sendes til SSB.

 

Informasjon om rapportering 

Informasjonen er også sendt til KOSTRA-ansvarlig i kommuner, fylkeskommuner og inter(fylkes)kommunal selskap og samarbeid:

Utdypende informasjon

 

Til utskriftsvennlige versjoner av skjemaer og veiledninger (kommuner og fylkeskommuner)  

 

Programmer til fagsystem for kommuner og leverandører

 

 Informasjon om regnskapsrapportering av nye organisatoriske enheter til KOSTRA

 

A-ordningen

Veiledning/retningslinjer om A-ordningen og innrapportering av lønns- og ansettelsesforhold finn dere på i altinn.no på denne lenken: https://www.altinn.no/no/a-ordningen/Veiledning/ 

Informasjon om inndelingsregler for virksomheter i Enhetsregisteret (ER) og Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) i SSB.  

Type virksomheter i Enhetsregisteret:

 

Fredete bygg  

Liste over fredete bygg

Lister over bygg registrert oppført før 1850:

Kontakt