118976
118976
innrapportering
2018-03-19T09:00:00.000Z
no

Pågår

Verdipapirer: Regnskapsstatistikk for verdipapirfondene

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

Den årlige regnskapsrapporteringen fra verdipapirfond omfatter årsregnskap i form av balanse og resultatregnskap.

Hovedpostene i balanse og resultatregnskap følger i stor grad oppstillingsplanen i Forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirfond av 28. mai 1999. Men av hensyn til data- og kontrollbehov i forbindelse med innsamlingsgrunnlaget for det norske utenriksregnskapet, er det behov for at noen poster fordeles på norske og utenlandske motparter/kilder: I balansen gjelder dette bankinnskudd, verdipapirer og opptjente, ikke mottatte inntekter. I resultatregnskapet skal renteinntekter og mottatt aksjeutbytte spesifiseres på norske og utenlandske motparter/kilder, samt det som er avsatt til utbetaling og det som netto utbetales til andelseierne.

 

Det finnes to alternative rapporteringsløsninger:

- Den ene løsningen innebærer at all data leveres samlet på en flatfil / ascii-fil etter et spesifisert oppsett som er nærmere beskrevet i  Teknisk beskrivelse av innrapporteringsløsning. Filen skal inneholde data for alle verdipapirfondene som tilhører forvaltningsselskapet. 

- Den andre løsningen innebærer å rapportere Excel-skjema. Disse skjemaene må fylles ut for hvert fond. Det blir sendt ut forhåndsutfylte Excel-skjema til alle fondsforvalterne før årets innrapportering, og hvert skjema inneholder:  

  • Forside med opplysninger om forvaltningsselskapet og fondet
  • Skjema 1: Årsbalanse (per 31.12)
  • Skjema 2: Årsresultatregnskap

 

Forsiden av regnearket er utfylt på forhånd med navn, adresse, organisasjonsnummer mv. på bakgrunn av den informasjonen vi har om verdipapirfond med konsesjon per 31.12. Vennligst kontroller at informasjonen er korrekt og påfør eller endre opplysninger der dette mangler eller er feil.

Innrapporteringen skal skje i samsvar med Veiledning for rapportering av regnskapsstatistikk for verdipapirfond og sendes til SSB via Altinn innen 30. april. I tillegg skal det sendes en kopi av årsberetning m/porteføljeoversikt til SSB på e-post til verdipapir@ssb.no.

Merk at det også skal rapporteres for fond som er opphørt per 31.12 dersom fondene har vært aktive og generert inntekter/kostnader i løpet av året.

Som hjelp til utfyllingen:

  • En oversikt over de ulike fondstypene (Se under dokumenter i høyre marg).
  • En oversikt over aksjer og obligasjoner/sertifikater lagt ut i Norge av utenlandsk utsteder (Se under dokumenter i høyre marg).

 

Hjemmel for oppgaveinnhenting

Aktuelt regelverk er

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

 

Avsatt utbytte til andelseierne

I noen av rentefondene er det slik at deler av opptjent årsresultat avsettes til utbetaling til andelseierne, for senere å bli omgjort til nye andeler og reinvesteringer i fondet. På det tidspunktet som reinvesteringen finner sted, øker antall andeler i fondet samtidig med at netto andelsverdi skrives ned. I de tilfellene hvor reinvesteringen ennå ikke er foretatt og beløpet er med i verdiberegningen i fondet, ber vi om at beløpet føres under gjeld til andelseierne i balansen.

 

Utenlandske verdipapirer

Med utenlandske verdipapirer menes verdipapirer med utenlandsk utsteder. Det er ikke avgjørende hvor verdipapiret er registrert eller omsatt. I denne sammenheng ber vi rapportørene være oppmerksomme på at aksjer og obligasjoner/sertifikater lagt ut i Norge av utenlandsk utsteder skal være med i rapporteringen som fondets eiendeler av utenlandske verdipapirer. Se egen liste under dokumenter i høyre marg.

Kontakt

Resultater fra rapporteringen