117253
117253
innrapportering
2013-06-04T13:44:00.000Z
no

Pågår

Flybevegelse på lufthavn

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Flybevegelse på lufthavn (RA-0647)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne beskrive all kommersiell lufttransport med passasjerer og gods i Norge og mellom Norge og utlandet ved norske lufthavner trenger vi en del informasjon om flygninger.

Vi ønsker informasjon om flygningenes:

 • rutetid, dato og retning
 • flytype, selskap og registreringsmerke
 • rapporterende lufthavn og korresponderende lufthavn
 • på- og avstigende passasjerer
 • passasjerer i transfer og transitt
 • passasjerer til og fra utlandet
 • frakt og post

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende roller:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører med signeringsrett
 • regnskapsfører uten signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Statistikken skal beskrive all kommersiell lufttransport av passasjerer og gods i Norge og mellom Norge og utlandet. Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå utfordringene i bransjen og planlegge for framtiden. Statistikken er også et krav ifølge EØS-avtalen.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til lufthavner med regelmessige flyvninger.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen