117689
117689
innrapportering
2013-06-05T13:12:00.000Z
no

Pågår

Investeringer i utlandet

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Investeringer i utlandet (RA-0638)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Endringer i rapporteringskrav

Statistisk sentralbyrå har blitt pålagt nye krav fra Eurostat (Det europeiske statistikkontoret). Disse kravene vil bli lovpålagte å rapportere etter gjeldende EU-rettsakter. Det innebærer at følgende endringer i skjema RA-0638 blir gjeldende fra og med rapporteringsår 2018:

- Det er gjort endringer i alle arkfanene, og vi anbefaler dere å lese igjennom dette. Det er laget en ny arkfane «Eksempelskjema» som viser et eksempel på et korrekt utfylt skjema. Arkfanen «Norsk investor 1 (Fylles ut)» osv. er selve utfyllingsskjemaet hvor opplysningene skal fylles inn.

- Post 2 i Excel-skjemaet: Opplysninger om de utenlandske selskapene. Det er nå kun ett felt for «Offisiell eller intern ID-kode i hjemlandet». Denne opplysningen er fortsatt frivillig å rapportere.

- Post 4 i Excel-skjemaet: Opplysninger fra balanse- og resultatregnskap for utenlandske selskaper, hvor norsk investor har direkte eierandeler fra og med 20 prosent.

 • Dere skal rapportere valutakode (ISO 4217) for egenkapital-postene. ISO-kode 4217 finnes i arkfanen «Land- og valutakode».
 • «Avsatt utbytte ført under egenkapital» og «Avsatt utbytte ført under gjeld» er fjernet fra skjemaet.
 • - Post 5 i Excel-skjemaet. Opplysninger om utenlandske datterselskaper hvor norsk investor har direkte eller indirekte eierandeler.
 • Dere skal rapportere to nye variabler, «lønnskostnader» og «bruttoinvesteringer».
 • Definisjonen av «omsetning» er endret. Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg, tilsvarende post 3300 i næringsoppgaven, skal nå trekkes fra omsetningen.

Hva skal dere rapportere?

SSB skal gi et aktuelt bilde av norske virksomheters aktivitet i utlandet i form av datterselskaper og andre direkteinvesteringsselskaper som har en eierandel f.o.m. 20 prosent. Vi trenger derfor bl.a. regnskapstall for utvalgte egenkapitalposter fra direkte eide datterselskaper og tilknyttede selskaper, samt omsetning, sysselsetting, lønnskostnader og bruttoinvesteringer for hvert utenlandske datterselskap.

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under DOKUMENTER og SKJEMAER i høyre marg.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende roller:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører med signeringsrett
 • regnskapsfører uten signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Innrapporterte data blir brukt til å lage statistikkene «Direkteinvesteringer, beholdninger og avkastning» og «Norske dotterselskap i utlandet». Statistikkene blir rapportert til internasjonale organisasjoner som Eurostat, OECD, IMF med flere, og rapporteringen til Eurostat er et krav ifølge EØS-avtalen. Dataene inngår også i beregningen av Norges nasjonalregnskap.

Hvem skal rapportere?

Svarplikten gjelder for norske selskaper (norske investorer) med direkte eierandeler fra og med 20 prosent i utenlandske selskaper. Dere skal gi opplysninger for hvert utenlandske selskap, hvor det norske selskapet har slike eierandeler, samt for alle utenlandske datterselskaper i samme konsern (se eksempelfigur i rapporteringsskjemaet i Excel-arkfanen «Rapporteringsinstruks»). Rapporten omfatter regnskapsåret 2018. I de tilfeller hvor det er avvikende regnskapsår, skal skjema fylles ut for siste avlagte regnskap i løpet av 2018.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

 

 

Kontakt

Lover og regler