117689
117689
innrapportering
2013-06-05T13:12:00.000Z
no

Pågår

Investeringer i utlandet

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått brev fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for undersøkelsen Investeringer i utlandet (RA-0638)?

Her får dere informasjon om

  • hva dere skal rapportere
  • hvordan dere sender inn opplysningene

Hva skal dere rapportere?

SSB skal gi et aktuelt bilde av norske virksomheters aktivitet i utlandet i form av datterselskaper og andre direkteinvesteringsselskaper som har en eierandel f.o.m. 20 prosent. Vi trenger derfor bl.a. regnskapstall for utvalgte egenkapitalposter fra direkte eide datterselskaper og tilknyttede selskaper, samt omsetning, sysselsetting, lønnskostnader og bruttoinvesteringer for hvert utenlandske datterselskap.

Informasjon og veiledning til utfylling av skjema finner dere i arkfanen «Rapporteringsinstruks» i Excel-skjema og under DOKUMENTER og SKJEMAER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Innrapporterte data blir brukt til å lage statistikkene «Direkteinvesteringer» og «Norske dotterselskap i utlandet». Statistikkene blir rapportert til internasjonale organisasjoner som Eurostat, OECD, IMF med flere, og rapporteringen til Eurostat er et krav ifølge EØS-avtalen. Dataene inngår også i beregningen av Norges nasjonalregnskap.

Hvem skal rapportere?

Svarplikten gjelder for norske selskaper (norske investorer) med direkte eierandeler fra og med 20 prosent i utenlandske selskaper. Dere skal gi opplysninger for hvert utenlandske selskap, hvor det norske selskapet har slike eierandeler, samt for alle utenlandske datterselskaper i samme konsern (se eksempelfigur i rapporteringsskjemaet i Excel-arkfanen «Rapporteringsinstruks»). Rapporten omfatter regnskapsåret 2020. I de tilfeller hvor det er avvikende regnskapsår, skal skjema fylles ut for siste avlagte regnskap i løpet av 2021.

Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Dere skal laste opp skjemaet som et vedlegg via Altinn. Se veiledningen "Slik sender du vedlegg via Altinn.pdf" i høyre marg.

Merk at den som skal svare for foretaket, må ha riktig rolle i Altinn. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

  • utfyller/innsender
  • ansvarlig revisor
  • regnskapsfører uten signeringsrett
  • regnskapsfører med signeringsrett

Hvis du ikke har en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre til å delegere en av dem til deg.

Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging, eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Dere har plikt til å rapportere innen fristen

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

Aktuelt lovverk er:

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i foretakets innboks i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler