117689
117689
innrapportering
2013-06-05T13:12:00.000Z
no

Pågår

Investeringer i utlandet

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Investeringer i utlandet (RA-0638)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

SSB skal gi et aktuelt bilde av norske virksomheters aktivitet i utlandet i form av datterselskaper og andre tilknyttede selskaper som har en eierandel over 20 prosent. Derfor trenger vi regnskapstall, omsetning og sysselsetting for hvert underliggende selskap.

Informasjon og veiledning til utfylling av skjema finner dere under fanen «veiledning» og under DOKUMENTER og SKJEMAER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Rapporteringen brukes til å lage statistikkene «Norske direkteinvesteringer i utlandet» og «Norskkontrollerte foretaks aktivitet i utlandet». Statistikken blir rapportert til internasjonale organisasjoner som Eurostat, OECD, IMF med flere, og er et krav ifølge EØS-avtalen.

Hvem skal rapportere?

Svarplikten gjelder norske foretak (norske investorer) med direkte eierandeler fra og med 20 prosent i utenlandske foretak. Dere skal gi opplysninger for hvert utenlandsk foretak hvor det norske foretaket har slike eierandeler, samt for alle utenlandske datterselskaper i samme konsern (se eksempelfigur). Rapporten omfatter regnskapsåret 2017. I de tilfeller hvor det er avvikende regnskapsår, skal skjema fylles ut for siste avlagte regnskap i løpet av 2017.

Har foretaket endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Skjemaet skal lastes opp som et vedlegg via Altinn. Se veiledningen "Slik sender du vedlegg via Altinn.pdf" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for foretaket, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

  • utfyller/innsender
  • ansvarlig revisor
  • regnskapsfører uten signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre med rolle til å delegere en av dem til deg.

Problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i foretakets innboks i Altinn og i tilsendt brev

Kontakt

Lover og regler