220586_not-searchable
/helse/statistikker/fastlegetj/aar
220586
En av tre pasienter til legevakten med luftveisinfeksjoner eller skader
statistikk
2015-06-12T10:00:00.000Z
Helse;Innvandring og innvandrere
no
fastlegetj, Allmennlegetjenesten, fastlegetjenester, legevaktkonsultasjoner, konsultasjoner, bruk av fastleger, bruk av legevakt, legebesøk, doktorbesøkHelse, Helsetjenester, Innvandring og innvandrere, Helse
false
Statistikken viser tall fra allmennlegetjenesten. I 2014 var det 13, 8 millioner fastlegekonsultasjoner, og 1, 36 millioner konsultasjoner hos legevakt.

Allmennlegetjenesten2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

En av tre pasienter til legevakten med luftveisinfeksjoner eller skader

En av seks var innom legevakten i løpet av 2014, mens sju av ti har vært hos fastlegen. Den hyppigste årsaken til fastlegebesøk var ulike psykiske lidelser. Legevakten fikk imidlertid flest visitter fra pasienter med luftveisinfeksjoner.

Konsultasjoner hos fastlege eller legevakt i løpet av året, etter alder
2014
FastlegeLegevakt
Andel personerKonsultasjoner per personAndel personerKonsultasjoner per person
Alle aldre692,6170,26
0-5 år651,7310,55
6-15 år541,2160,21
16-19 år641,6200,29
20-29 år632,2200,30
30-49 år682,6150,21
50-66 år763,2140,19
67-79 år854,2160,23
80-89 år835,2220,36
90 år eller eldre603,3220,36

Totalt hadde vi cirka 13, 8 millioner fastlegekonsultasjoner i 2014, det er 260 000 flere enn året før. Samtidig var det omtrent 1, 36 millioner konsultasjoner hos legevakten i fjor. Det vil si at vi går ti ganger så ofte til fastlegen som til legevakten.

Barn oftest på legevakten

Et av tre barn under 6 år har hatt minst en konsultasjon hos legevakten i 2014. Det er denne gruppen som hyppigst benytter seg av denne helsetjenesten. Den nest største brukergruppen er eldre over 80 år, hvor en av fem har konsultert legevakten.

Også bruken av fastlege varierer med alder, og det er eldre i aldersgruppen 67-79 år som bruker fastlegen mest. Her har 85 prosent konsultert fastlege, se figur 1. Barn mellom 6 og 15 år bruker fastlegen minst, her har bare drøyt halvparten vært hos fastlegen i løpet av 2014. I gjennomsnitt besøker vi fastlegen 2,6 ganger i året. Kvinner besøker fastlegen i gjennomsnitt 3,1 ganger per år, mens menn besøker fastlegen 2,2 ganger per år.

En av ti pasienter til fastlege med psykiske plager

Som vist i figur 2 er det noen forskjeller mellom hvilke sykdommer vi oppsøker fastlegen med og hva som medfører et besøk hos legevakten. Mens fastlegens pasienter kommer med både kroniske og akutte tilstander, er det hovedsakelig de akutte tilstandene som medfører et besøk hos legevakten. Hos fastlegen er det tre store diagnosegrupper som skiller seg ut; psykiske lidelser, luftveisinfeksjoner inkludert ørebetennelse og lokale smerter og betennelser. Den hyppigste årsaken er psykiske lidelser. Hver tiende konsultasjon hos fastlegen dreier seg om psykiske plager eller sykdom. Dette omfatter en rekke ulike lidelser, som depresjoner, spiseforstyrrelser, rusmisbruk, demens og angst.

Hos legevakten utgjør psykiske lidelser 4 prosent av konsultasjonene. Her er det langt vanligere med luftveisinfeksjoner inkludert ørebetennelse, disse utgjør 17 prosent av alle konsultasjonene. Legevakten får også mange pasienter som følge av ulykker og skader, 15 prosent av konsultasjonene. Videre genererer ulike mage- og tarmplager samt smerter og betennelser mange legevaktsbesøk.

Flest forebyggende besøk blant kvinner

75 prosent av kvinnene mot 63 prosent av mennene har vært hos fastlegen i 2014, og det er noen forskjeller i hvorfor lege oppsøkes. Jevnt over har kvinnene flere konsultasjoner enn menn i de fleste diagnosegruppene, som vist i figur 3. Det er flere kvinner enn menn som har hatt konsultasjoner på grunn av psykiske plager og luftveisinfeksjoner, det er også flere kvinner enn menn med lokale smerter og betennelser, mage/tarmplager og ulike ledd- og giktsykdommer.

En av grunnene til at kvinner har flere konsultasjoner enn menn, er legebesøk på grunn av svangerskap, fødsel og familieplanlegging. Det er også langt flere kvinner enn menn som har forebyggende konsultasjoner, noe som tyder på at kvinner bruker mer tid på forebyggende helseundersøkelser, som ulike helsesjekker, vaksinering og screening av livmorhals. Menn har flere konsultasjoner enn kvinner innenfor lidelser som hjertesykdom og diabetes, og på grunn av ulykker og skader. De har også litt flere administrative kontakter, som for eksempel helseattester.

For legevaktstjenesten er kjønnsforskjellene mindre, men også her er det flere kvinner enn menn som har hatt minst en konsultasjon i 2014. Kvinner ligger dermed litt høyrere i antall konsultasjoner innenfor mange av de i alt 20 diagnosegruppene (se statistikkbanktabell 10903). Som vist i figur 4 har flere menn enn kvinner har vært hos legevakten på grunn av ulykker og skader.

Hjertesykdom og høyt blodtrykk hos eldre

Eldre har gjennomsnittlig langt flere konsultasjoner enn yngre aldersgrupper hos fastlegen, en av tre har hatt minst fem konsultasjoner. Blant eldre 67 år og over var det særlig hjertesykdom og høyt blodtrykk som medførte mange konsultasjoner. For barn i alderen 0 til 15 år er vanligste konsultasjonsgrunn hos både fastlege og legevakt luftveisinfeksjoner inkl. ørebetennelser. Eldre 67 år og over oppsøker legevakten oftest på grunn av ulykker og skader, luftveisinfeksjoner og smerter/betennelser.

Koding av diagnoserÅpne og lesLukk

Alle diagnosene er kodet etter ICPC-2 kodeverket. SSB publiserer to ulike diagnosetabeller i statistikkbanken, en som har gruppert sammen vanlige sykdommer/plager til 20 diagnosegrupper og en som viser diagnosene etter inndelingen i ICPC-2 kodeverket. Begge tabellene er basert på hoveddiagnosen, dvs. det som anses som den viktigeste diagnosen/grunnen til legebesøket. Bidiagnoser er således ikke med i statistikkgrunnlaget.

Slik organiseres kommunal legevaktÅpne og lesLukk

Alle kommuner er pålagt å ha en legevaktordning. Dette medfører blant annet døgnbetjent legevakttelefon og vaktlege, som skal sørge for øyeblikkelig hjelp til alle som bor eller oppholder seg i kommunen (jamfør kommunehelsetjenesteloven av 1984). Mange kommuner har valgt å samarbeide og nesten 80 prosent av kommunene har en form for interkommunalt samarbeid om legevakt, spesielt på kvelds- og nattestid. Les mer i Om statistikken .