161382
/helse/statistikker/fastlegetj/aar
161382
Stabil bruk av allmennlegetjenesten
statistikk
2014-09-11T10:00:00.000Z
Helse;Innvandring og innvandrere
no
fastlegetj, Allmennlegetjenesten, fastlegetjenester, legevaktkonsultasjoner, konsultasjoner, bruk av fastleger, bruk av legevakt, legebesøk, doktorbesøkHelse, Helsetjenester, Innvandring og innvandrere, Helse
false

Allmennlegetjenesten2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil bruk av allmennlegetjenesten

I likhet med året før hadde vi i gjennomsnitt 2,6 konsultasjoner hos fastlege i løpet av 2013. Gjennomsnittstallet for legevaktskonsultatsjoner var 0,26, som er en liten nedgang fra 2012. Mens middelaldrende og eldre går oftest til fastlegen, er det de minste barna som har flest legevaktbesøk.

Konsultasjoner hos fastlege eller legevakt i løpet av året, etter alder
2013
FastlegeLegevakt
Andel personerKonsultasjoner per personAndel personerKonsultasjoner per person
Alle aldre682,6170,26
0-5 år651,7320,55
6-15 år531,1160,21
16-19 år621,6200,29
20-29 år632,1200,30
30-49 år672,6150,22
50-66 år753,2140,20
67-79 år854,3160,24
80-89 år825,2220,35
90 år eller eldre603,2210,35

Samlet utgjør fastlegetjenesten og kommunal legevakt en betydelig andel av primærhelsetjenesten. Imidlertid er fastlegenes arbeid med listepasienter langt mer omfattende enn legevakttjenesten, og det samlede antall konsultasjoner hos fastlege var 10 ganger så stort som ved legevakten både i 2012 og 2013. Slik figur 1 viser, utgjorde konsultasjonene hos fastlege en mindre andel av det samlede antall kontakter med pasienter som legene meldte til HELFO (51 prosent1), enn tilfellet var for legevakt (70 prosent). Statistikken som legges fram her, er basert på data om konsultasjoner, og det er bare denne kontaktformen som omtales videre.

Ulike aldersmønstre for bruk av fastlege og legevakt

Et gjennomsnitt på 0,26 konsultasjoner per person betyr at et mindretall av befolkningen oppsøkte kommunal legevakt i løpet av 2013, nærmere bestemt 17 prosent. Til sammenlikning var 68 prosent av befolkningen registrert med minst én konsultasjon hos fastlege (figur 2). For bruk av fastlege var andelen lavest blant barn i skolealder (53 prosent) og høyest blant dem mellom 67 og 79 år (85 prosent). At kroniske helseproblemer øker med alderen, medfører at fastlegenes arbeid i stor grad er rettet mot den middelaldrende og eldre delen av befolkningen. Nedgangen i andelen som oppsøkte fastlege etter passerte 80 år, skyldes trolig ikke bedre helse, men snarere at behovet for legehjelp dekkes på annen måte – for eksempel av tilsynsleger ved alders- og sykehjem.

Akutt sykdom, for eksempel luftveisinfeksjoner som utvikler seg raskt, forekommer ganske ofte blant småbarn, og det var familier med barn under 6 år som i størst grad oppsøkte legevakten i 2013. Ett av tre barn i denne aldersgruppen var registrert med minst én konsultasjon i løpet av året, mens dette bare gjaldt én av fem unge voksne under 30 år. Middelaldrende og eldre under 80 år brukte legevakten i enda mindre grad enn unge voksne. Andelen brukere av legevakt blant dem over 80 år var derimot høyere enn for de fleste andre aldersgruppene. Dette er altså motsatt av hva vi ser for bruk av fastlege, der andelen går noe ned, særlig etter fylte 90 år. Det kan se ut som om de aller eldste og svakeste har behov for akutt legehjelp ved legevakt som supplement til det regelmessige legetilsynet mange av dem får innenfor en institusjon.

Mange konsultasjoner hos fastlege blant menn og kvinner i åttiårsalderen

Blant dem som besøkte kommunal legevakt i 2013, hadde de aller fleste én eller to konsultasjoner, også de eldste. Blant alle 80-89-årige menn var gjennomsnittlig antall konsultasjoner ved legevakten 0,37. Det tilsvarende gjennomsnittstallet for bruk av fastlege var 5,5 konsultasjoner, da over 80 prosent av dem i gjennomsnitt besøkte fastlege mer enn seks ganger. Sammenliknet med barn i skolealder, som i gjennomsnitt har én konsultasjon per år, var det altså mer enn fem ganger så mange konsultasjoner hos fastlege per person mellom 80 og 89 år. Når alle konsultasjoner hos henholdsvis fastlege og legevakt fordeles etter alder, ser vi at omtrent en fjerdedel av fastlegekonsultasjonene gjaldt personer under 30 år, mens halvparten av konsultasjonene ved legevakt gjaldt denne delen av befolkningen.

Økningen med alder i bruk av fastlege skjer tidligere i livsløpet for kvinner enn for menn, slik at kvinner i hele aldersspennet 16-66 år hadde høyere bruk av fastlegetjenester enn jevngamle menn hadde. Også bruk av legevakt var noe vanligere blant kvinner enn blant menn opp til 66 år, men forskjellene mellom kvinner og menn var mindre for bruk av legevakt enn for bruk av fastlege.

Bruk av fastlege og legevakt avtar med økt utdanning

Mønstrene for bruk av allmennlegetjenestene endres ubetydelig fra år til år. Også i 2013 var det stort sett dem med lav utdanning som brukte fastlegene mest, men forskjellene mellom utdannings-gruppene avtok med alder. Blant personer over 80 år var sammenhengen med utdanning motsatt, med noe mer bruk av fastlege blant høyt utdannede enn blant lavt utdannede.

Også bruk av legevakt var i gjennomsnitt noe hyppigere blant lavt utdannede enn blant høyt utdannede, som figur 4 viser. I tillegg ser betydningen av utdanning ut til å være noe større ved bruk av legevakt enn ved bruk av fastlege. Også blant de eldste var det de lavtutdannede som brukte legevakt mest. Behovet for legevakt ved akutt sykdom kan dermed se ut til å ha en noe sterkere sammenheng med de faktiske helseforskjellene mellom utdanningsgruppene enn hva som er tilfelle for bruk av fastlege. Å konsultere en fastlege gjøres ikke bare når sykdom oppstår, men kan også ha som formål å forebygge sykdom.

1 Tallet ble endret 27. mai 2015.

Slik organiseres kommunal legevaktÅpne og lesLukk

Alle kommuner er pålagt å ha en legevaktordning. Dette medfører blant annet døgnbetjent legevakttelefon og vaktlege, som skal sørge for øyeblikkelig hjelp til alle som bor eller oppholder seg i kommunen (jamfør kommunehelsetjenesteloven av 1984). Mange kommuner har valgt å samarbeide og nesten 80 prosent av kommunene har en form for interkommunalt samarbeid om legevakt, spesielt på kvelds- og nattestid. Les mer i Om statistikken .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB