154561
/helse/statistikker/fastlegetj/aar
154561
En av fem har besøkt kommunal legevakt
statistikk
2014-01-23T10:00:00.000Z
Helse;Innvandring og innvandrere
no
fastlegetj, Allmennlegetjenesten, fastlegetjenester, legevaktkonsultasjoner, konsultasjoner, bruk av fastleger, bruk av legevakt, legebesøk, doktorbesøkHelse, Helsetjenester, Helse, Innvandring og innvandrere
false

Allmennlegetjenesten2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

En av fem har besøkt kommunal legevakt

I løpet av 2012 hadde 19 prosent av befolkningen konsultasjon ved en kommunal legevakt. Andelen var høyest blant barn under 6 år, 36 prosent. Blant voksne var det en noe høyere andel med lav utdanning som besøkte legevakt, enn blant dem med høyere utdanning.

Andel som har konsultert legevakt eller fastlege i løpet av året, etter alder. Prosent. 2012
 LegevaktFastlege
I alt1968
0-5 år3664
6-15 år1753
16-19 år2163
20-29 år2163
30-49 år1668
50-66 år1576
67-79 år1686
80-89 år2282
90 år og eldre2159

Legevakt brukes gjerne når fastlegekontoret er stengt og det oppstår sykdom eller skade som ikke kan vente til neste dag. Bruken av legevakt er lavere enn bruken av fastlege. Mens alle bosatte i Norge i snitt hadde 0,27 konsultasjoner ved legevakt i 2012, lå antallet konsultasjoner hos fastlege på 2,6 1 . I likhet med bruken av fastlege var det en høyere andel kvinner enn menn som oppsøkte legevakt for konsultasjon, med unntak av dem over 80 år. At menns bruk av legevakt øker mer blant personer over 80 år enn hos kvinner, kan forklares med at det er høyere andel institusjonsboere blant kvinner over 80 år enn det er blant menn.

Lavt utdannede ofte på legevakten

I befolkningen generelt var det en større andel blant lavt utdannede som hadde hatt konsultasjon ved legevakt, enn det var blant høyt utdannede. I aldersgruppen 30-49 år var det en av fem med grunnskoleutdanning som hadde minst en konsultasjon, mens det blant dem med universitets- og høyskoleutdanning var drøyt en av ti (12 prosent). Dette er i tråd med det man finner om betydningen av utdanningsnivå for bruk av andre helsetjenester, som bruken av fastlege. Betydningen av utdanningsnivå for bruk av legevakt var mindre blant de eldste, og blant dem over 90 år var det ingen forskjell.

Innvandreres bruk av legevakt

I alle aldersgrupper var det en noe lavere andel innvandrere som har brukt legevakttjenester (konsultasjon hos lege) enn det var i den øvrige befolkningen, henholdsvis 15 prosent blant innvandrere og 17 prosent i den øvrige befolkningen. Som vist i figur 3 var det høyest andel med besøk ved legevakt blant norskfødte barn av to innvandrerforeldre, med 22 prosent. Denne gruppen er aldersmessig ung og, som nevnt over, er det større bruk av legevakttjenester blant unge.

Når det gjelder bruken av legevakttjenester, er det i likhet med bruken av fastlegetjenester, store forskjeller mellom innvandrere fra ulike land og regioner. Ser vi på innvandrere delt inn etter fem opprinnelsesregioner , var det nokså lave andeler legevaktbrukere blant dem med bakgrunn i EU/EØS, Nord-Amerika, Australia og New Zealand, 11-12 prosent. Andelen brukere var høyere blant dem med bakgrunn fra Europa utenfor EU/EØS (for eksempel Russland og Balkan), og Asia, Afrika og Latin-Amerika, med 16-17 prosent. Innvandrere med bakgrunn i de nordiske landene hadde besøkt legevakt i noe større grad enn innvandrere fra de øvrige delene av EU/EØS.

Bruken varierer også mellom ulike land

Hvis vi ser på bruksmønsteret i noen av de største innvandrergruppene i Norge, som vist i figur 5, bekreftes stort sett mønsteret som kom fram ved sammenlikning av større regioner. Den høyeste andelen innvandrere som har konsultert legevakt, kommer fra Iran, Tyrkia og Pakistan, med 22-20 prosent. Lavest andel som har konsultert legevakt, finner vi blant innvandrere fra Vietnam og Tyskland, med 11 prosent.

 

1 Tallet ble rettet, 23. januar 2014.  

Slik organiseres kommunal legevaktÅpne og lesLukk

Alle kommuner er pålagt å ha en legevaktordning. Dette medfører blant annet døgnbetjent legevakttelefon og vaktlege, som skal sørge for øyeblikkelig hjelp til alle som bor eller oppholder seg i kommunen (jamfør kommunehelsetjenesteloven av 1984). Mange kommuner har valgt å samarbeide og nesten 80 prosent av kommunene har en form for interkommunalt samarbeid om legevakt, spesielt på kvelds- og nattestid. Les mer i Om statistikken .

Konsultasjon og utvalgÅpne og lesLukk

Konsultasjon hos legevakt er definert ut fra følgende kriterier:

• 2ad Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege, dagtakst

• 2ak Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege, kveldstakst

• 2fk Konsultasjon og utrykning til kontor v. øyeblikkelig hjelp under legevakt (ny i 2012)

• 2nk Utrykning fra legens hjem til kontoret ved tilstedevakt nattestid (ny 2012)

I forbindelse med produksjonen av legevaktstatistikk blir data fra KUHR-registeret (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner) koblet med SSBs statistiske registre. Det mangler fødselsnummer for omtrent 11 prosent av legevaktkonsultasjonene i KUHR-registeret. Vi har fortsatt informasjon om alder og kjønn for denne gruppen, men mangler informasjon om utdanning og innvandringsbakgrunn. For mer om dette, se Om statistikken.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB