125002_not-searchable
/helse/statistikker/fastlegetj/aar
125002
Luftveisinfeksjoner og psykiske plager vanligste grunner til å søke fastlege
statistikk
2013-09-18T10:00:00.000Z
Helse;Innvandring og innvandrere
no
fastlegetj, Allmennlegetjenesten, fastlegetjenester, legevaktkonsultasjoner, konsultasjoner, bruk av fastleger, bruk av legevakt, legebesøk, doktorbesøkHelse, Helsetjenester, Innvandring og innvandrere, Helse
false

Allmennlegetjenesten2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Luftveisinfeksjoner og psykiske plager vanligste grunner til å søke fastlege

68 prosent av befolkningen hadde minst en konsultasjon hos fastlege i løpet av 2012. Luftveissykdommer og psykiske plager var de vanligste årsakene. Oppfølging av svangerskap var en viktig del av kvinners fastlegebruk, men kvinner bruker også fastlegen mer enn menn i forbindelse med andre typer sykdommer.

Konsultasjoner hos fastlege. Antall konsultasjoner per person etter alder
 201020112012
Alle aldre2,52,62,6
0-5 år1,71,71,7
6-15 år1,01,11,1
16-19 år1,51,61,6
20-29 år2,12,12,1
30-49 år2,52,62,6
50-66 år3,13,23,2
67-79 år4,24,34,4
80-89 år4,85,05,2
90 år eller eldre2,93,03,2

En femtedel av alle konsultasjonene hos fastlege skyldtes i 2012 luftveisinfeksjoner og psykiske plager. Smerter og betennelsestilstander var også utbredte årsaker. Dette gjaldt både for menn og kvinner, men kvinner hadde i gjennomsnitt flere konsultasjoner enn menn for disse tilstandene.

Oppfølging av svangerskap, prevensjon og underlivsplager var en viktig del av fastlegebruken blant kvinner. Samtidig bruker kvinner fastlegen mer enn menn i forbindelse med andre tilstander og sykdommer. Menn er imidlertid oftere hos fastlegen med hjertesykdom. Andre lidelser eller hendelser som også medførte hyppigere legekontakt blant menn enn blant kvinner, var diabetes samt ulykker og skader. Likevel, både omfanget av disse lidelsene og forskjellen mellom kjønnene var små.

Hjertesykdom og høyt blodtrykk hos eldre

Eldre hadde gjennomsnittlig langt flere konsultasjoner enn yngre aldersgrupper. Blant eldre 67 år og over var det særlig hjertesykdom og høyt blodtrykk som medførte mange legebesøk. For barn i alderen 0 til 15 år var vanligste konsultasjonsgrunn knyttet til luftveisinfeksjoner. Dette var også den mest utbredte årsaken til konsultasjoner hos fastlege for alle aldersgrupper under ett.

Kvinner oftere hos fastlegen enn menn

Kvinner er oftere hos fastlegen enn menn, og eldre har flere konsultasjoner enn andre aldersgrupper. Ser vi på det gjennomsnittlige antallet konsultasjoner per person, var det i 2012 2,6 for befolkningen som helhet. For menn var antallet 2,2, mens det for kvinner var 3,1. Det er det samme mønsteret som i 2010 og 2011.

Det er særlig i aldersgruppen 16-66 år at andelen som hadde vært hos fastlege var større blant kvinner enn blant menn. Lavest var andelen som hadde oppsøkt fastlege blant barn i grunnskolealder, med 50 prosent. Høyest var den blant personer i alderen 67-79 år, med mer enn 80 prosent.

Innvandrere hadde færre konsultasjoner enn befolkningen ellers

Ved å koble informasjon om fastlegebruk med andre kjennetegn fra befolknings- og utdanningsregistre ser vi hvordan bruksmønsteret varierer mellom ulike grupper av befolkningen. I likhet med 2010 og 2011 hadde innvandrere i 2012 i gjennomsnitt færre konsultasjoner hos fastlege enn befolkningen ellers. Videre viser fordelinger etter utdanning i befolkningen at de med grunnskoleutdanning er mest tilbøyelige til å oppsøke fastlege sammenliknet med grupper med mer utdanning.

Liten fylkesvis forskjell

Forskjellen i konsultasjonshyppighet mellom fylkene er ganske beskjeden. Hordaland hadde den laveste hyppigheten, med 2,45 konsultasjoner per person, mens Østfold, som hadde det høyeste antall konsultasjoner, hadde 2,9. Det er i fylkene med de største byene, vi finner den laveste bruken av fastleger per person. Her er det ofte høy befolkningsvekst og relativt ung befolkning.

Beskjeden økning i befolkningens bruk av fastlege

Samlet var det bare en beskjeden økning i befolkningens bruk av fastlege fra 2011 til 2012. Det var særlig i de eldste aldersgruppene det var en økning i andelen som hadde benyttet fastlege, mens det i noen av de øvrige aldersgruppene var en beskjeden nedgang.

Gruppering av konsultasjoner etter diagnoser Åpne og lesLukk

Konsultasjonene i 2012 er gruppert etter diagnose, alder og kjønn, slik at det er mulig å si noe om hvorfor vi oppsøkte legen. Det presenteres to ulike diagnosefordelinger i Statistikkbanken. Begge inndelingene er basert på kodeverket til primærhelsetjenesten (ICPC-2). Fordelingen som omtales her, er en inndeling i 20 diagnosegrupper med ulike lidelser som fastlegen ofte møter i sin praksis, ved siden av en restgruppe som utgjør omtrent 30 prosent av konsultasjonene, hvor alle de øvrige diagnosene er samlet. For mer informasjon om diagnoser, kodeverk eller inndelinger velg «Om statistikken».

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB