152256_not-searchable
/helse/statistikker/abort/aar
152256
Litt færre aborter i fjor
statistikk
2006-04-26T10:00:00.000Z
Helse
no
abort, Svangerskapsavbrudd (opphørt), aborter, selvbestemte aborter, nemndbehandlede aborterHelseforhold og levevaner , Helse
true

Svangerskapsavbrudd (opphørt)2005

Medisinsk fødselsregister ved Norsk folkehelseinstitutt (http://www.fhi.no/helseregistre/medisinsk-fodselsregister) har fra 2007 overtatt denne statistikken.

Innhold

Publisert:

Litt færre aborter i fjor

Det ble foretatt rundt 100 færre aborter i Norge i 2005 enn året før. Nedgangen var størst i Nordland, mens blant andre Oslo og Vest-Agder hadde en liten økning. Tallet på tenåringsaborter er fremdeles på et lavt nivå sammenlignet med 1980- og 1990-tallet.


 

Svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner, etter alder

I 2005 ble det utført 13 989 svangerskapsavbrudd mot 14 071 i 2004. Regnet per 1 000 kvinner var det 12,9 aborter i aldersgruppen 15-49 år i 2005 og 13,1 i 2004. Tallene er med andre ord stabile og har endret seg lite fra 2004 til 2005.

Flest aborter utføres i aldersgruppen 20-24 år, deretter faller antall aborter med økende alder.

Mer i nemndene

De aller fleste abortene utføres før 12 uker. 4,1 prosent er såkalt nemndbehandlede svangerskapsavbrudd som utføres etter 12. uke. I 2005 ble det utført 580 svangerskapsavbrudd etter behandling i nemnd. Det har likevel vært en stigning i nemndbehandlede svangerskapsavbrudd i de senere år, fra om lag 500 i 2000/2001 til 510 i 2003 og 530 i 2004.

Flest i Finnmark

Finnmark har flest svangerskapsavbrudd i forhold til folketallet med 18,8 aborter per 1 000 kvinner i aldersgruppen 15-49 år.

Aborttallene er lavest i Sogn og Fjordane og Rogaland med 9,5 aborter per 1 000 kvinner i alderen 15-49 år.

Færre tenåringsaborter

Antallet tenåringsaborter er nesten uforandret fra 2004 til 2005. Per 1 000 kvinner 15-19 år ble det utført 15,4 aborter i 2005 mot 15,7 i 2004.

Finnmark og Troms hadde den høyeste andelen tenåringsaborter i 2005 med 26,2 aborter per 1 000 kvinner i aldersgruppen. Laveste abortrate blant tenåringer hadde Vest-Agder, med 11,4.

Andelen tenåringsaborter er på et lavere nivå enn på 1980- og 1990-tallet. På 1980-tallet ble det utført om lag 22 aborter per 1 000 kvinner i aldersgruppen 15-19 år, på 1990-tallet var raten om lag 19, mens tallet i 2005 altså var 15,4.

Medikamenter

Abortframkallende medikamenter benyttes ved en stadig større andel av svangerskapsavbruddene til og med uke 9. I 2005 ble 5 259 aborter eller 45,5 prosent utført ved hjelp av medikamenter, en økning fra 1 917 aborter i 2000.

SSB ved seksjon for Helsestatistikk er databehandlere for register for svangerskapsavbrudd for 2005 med Nasjonalt folkehelseinstitutt som databehandlingsansvarlige.

Tabeller: