Stor variasjon i sykepleiernes arbeidstid

Publisert:

Ved Finnmarkssykehuset HF har sykepleierne 97 prosent stilling i gjennomsnitt, mens kollegene ved helseforetakene Fonna og Østfold er nede i 85 prosent. Nyansatte sykepleiere jobbet i gjennomsnitt mer enn de som sluttet.

Vi lever lenger enn tidligere, og andelen eldre i samfunnet øker. Sykepleiere er en viktig ressurs for å kunne tilby gode sykehustjenester, og behovet for sykepleiere de kommende årene vil være økende. Flere av sykepleierne jobber deltid, men det er et ønske fra sentrale helsemyndigheter å få flere sykepleiere over på heltidsstillinger.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at helseforetakene utvikler en bedre heltidskultur og reduserer bruken av deltid. Helseforetakene har flere virkemidler for å møte utfordringene med mangel på sykepleiere. De kan rekruttere flere sykepleiere, øke stillingsprosenten hos dem som allerede jobber der og redusere antallet som slutter.

Flere som jobber mer?

9 av 10 sykepleiere jobbet i samme helseforetak både i 2016 og i 2017. De utgjør den «stabile» delen av arbeidsstyrken, og gjennomsnittlig stillingsprosent for disse sykepleierne ligger på 90 prosent for begge år, som vist i figur 1.

Det er en tendens til økt mobilisering i form av høyere gjennomsnittlig stillingsprosent blant sykepleiere i enkelte helseforetak, for eksempel Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord-Trøndelag HF. I andre helseforetak har imidlertid gjennomsnittlig stillingsprosent gått litt ned, som i Sykehuset Østfold HF og Finnmarkssykehuset HF. Men totalt er det en liten økning på landsbasis i 2017.

Det er store forskjeller mellom helseforetakene. Mens Finnmarkssykehuset HF har en gjennomsnittlig stillingsprosent på 97 prosent for sine sykepleiere, ligger Helse Fonna HF på 85 prosent, en forskjell på 12 prosentpoeng.

Å få flere sykepleiere over fra deltid til heltid vil ikke løse alle utfordringer, i og med at flere helseforetak allerede har en høy gjennomsnittlig stillingsprosent i denne utdanningsgruppen. Men for enkelte av helseforetakene kan det være mye å hente på å få flere sykepleiere til å jobbe heltid. Sykehusene vil også være tjent med å redusere antallet sykepleiere som slutter.

Figur 1. Gjennomsnittlig stillingsprosent for sykepleiere som jobbet i samme helseforetak i både 2016 og 2017. Etter helseforetak. Prosent

Helseforetak 2016 2017
HELSE FONNA HF 84 85
SYKEHUSET ØSTFOLD HF 86 85
SYKEHUSET TELEMARK HF 86 86
SYKEHUSET INNLANDET HF 86 87
HELSE STAVANGER HF 87 87
HELSE NORD-TRØNDELAG HF 85 87
SYKEHUSET I VESTFOLD HF 88 87
SØRLANDET SYKEHUS HF 87 87
HELGELANDSSYKEHUSET HF 88 89
ST OLAVS HOSPITAL HF 87 89
AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF 89 89
VESTRE VIKEN HF 89 89
HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 89 91
HELSE BERGEN HF 91 91
SUNNAAS SYKEHUS HF 91 92
HELSE FØRDE HF 91 92
NORDLANDSSYKEHUSET HF 93 93
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF 94 94
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 95 95
FINNMARKSSYKEHUSET HF 98 97
Landet 90 90
 

Økt nyrekruttering

Sykepleiere som slutter, må erstattes. I 2017 hadde nyansatte sykepleiere 6 prosent høyere gjennomsnittlig stillingsprosent enn de som sluttet. Årsverkene til nyansatte utgjør i underkant av 10 prosent av alle sykepleierårsverk i spesialisthelsetjenesten.

Som vist i figur 2 er det stor variasjon i gjennomsnittlig stillingsprosent mellom helseforetakene også når det gjelder nyansatte. Den varierer fra 83 prosent i Helse Bergen HF til 60 prosent i Helse Fonna HF og Sykehuset Telemark HF.

Figur 2. Gjennomsnittlig stillingsprosent for nyansatte sykepleiere i 2017, og stillingsprosenten for sykepleiere som sluttet i 2016. Etter helseforetak. Prosent

Helseforetak Sluttet Nyansatte
SYKEHUSET TELEMARK HF 65 60
HELSE FONNA HF 54 60
HELGELANDSSYKEHUSET HF 72 62
SYKEHUSET INNLANDET HF 57 62
HELSE NORD-TRØNDELAG HF 58 66
HELSE FØRDE HF 70 67
SYKEHUSET ØSTFOLD HF 64 68
SYKEHUSET I VESTFOLD HF 62 68
FINNMARKSSYKEHUSET HF 72 69
HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 63 70
SØRLANDET SYKEHUS HF 60 70
NORDLANDSSYKEHUSET HF 62 70
AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF 71 70
VESTRE VIKEN HF 65 72
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 73 77
HELSE STAVANGER HF 71 77
ST OLAVS HOSPITAL HF 69 78
SUNNAAS SYKEHUS HF 58 78
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF 75 82
HELSE BERGEN HF 77 83
Landet 67 73

Hvem slutter?

Flere av sykepleierne som sluttet i 2016, var over 60 år og jobbet i reduserte stillinger. At det er «eldre» som slutter og klart flest yngre som ansettes, er selvfølgelig ikke bare positivt. Det medfører et tap av verdifull erfaring og kompetanse for helseforetakene.

Samtidig kan ansettelsen av yngre personer som ønsker å jobbe fulltid, bidra til å øke andelen med høy gjennomsnittlig stillingsprosent. Av ulike årsaker er det ikke alle sykepleiere som ønsker fulltidsstilling. Men blant sykepleierne som ønsker å jobbe heltid, er økt mobilisering en måte å få dekket inn noe av det stigende behovet for arbeidskraft på sykehusene i fremtiden.

Foreløpige tall for stillingsprosent

I 2019 tok SSB i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2018-tallene. Den nye metoden har vært under utvikling, og SSB vil publisere endelige tall for arbeidstid og årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode i februar 2020. Dette medfører at tallene for stillingsprosent og årsverk i denne artikkelen vil bli revidert. Les mer om den nye metoden her: Ny metode gir bedre informasjon om arbeidstid.

Forskjellen mellom stillingsprosent og årsverk

Det er viktig å påpeke at det i artikkelen er snakk om gjennomsnittlig stillingsprosent og ikke årsverk. Hvis fire personer utfører 2 årsverk til sammen, og disse fire blir erstattet av to nye personer, vil gjennomsnittlig stillingsprosent dobles, mens antall årsverk vil være det samme.

Faktaside

Kontakt