Kvinner dominerer spesialisthelsetjenesten

Publisert:

I 2016 ble det utført 113 000 årsverk i spesialisthelsetjenesten. 7 av 10 årsverk ble utført av kvinner. Det er blant sykepleierne og de med lavest utdanning at andelen og antallet kvinner er størst.

Det er en kjent sak at kvinner og menn velger ulike yrker. Kvinner velger i større grad offentlig sektor og omsorgsyrker, mens menn er i overvekt i industri- og byggenæringen. Dette gjenspeiler seg også når man ser på kjønnsfordelingen i spesialisthelsetjenesten, som utgjør ca. 5 prosent av det totale antall årsverk i Norge.

Forskjeller også innad i spesialhelsetjenesten

I de fleste yrkesgruppene i spesialisthelsetjenesten er det en stor overvekt av kvinner. Unntakene er leger og annet pleie- og omsorgspersonell. I sistnevnte gruppe er det blant annet mange menn som jobber som ambulansepersonell. Kjønnsfordeling er jevnere i de yrkene som ikke har direkte pasientbehandling, som f.eks. administrasjons- og serviceyrker.

Figur 1. Yrker i spesialisthelsetjenesten¹ fordelt på årsverk og kjønn. 2016

Yrke Menn Kvinner
Andre medisinske yrker 38 259
Vernepleiere 487 1056
Radiografer og audiografer 634 1672
Andre yrker 987 1474
Fysioterapeuter, ergoterapeuter o.l. 410 2080
Barnevernspedagoger, sosionomer o.l. 738 2017
Psykologer 995 2502
Bioingeniører og -teknikere 491 3258
Omsorgsarbeidere, hjelpepleiere og helsefagsarbeidere 1175 4615
Service-, tekniske og/eller driftsfunksjoner 2876 4603
Annet pleie- og omsorgspersonell 4233 3492
Leger 6876 7026
Administrasjon, ledelse og kontorpersonell 6070 15684
Sykepleiere 4282 31597

Utdanning har betydning for kjønnsforskjellene

Den nest største yrkesgruppen innenfor spesialisthelsetjenesten, Administrasjon, ledelse og kontorpersonell, er en sammensatt gruppe og består av en rekke ulike yrker. Også i denne gruppen er det klart flest kvinner, men kjønnsforskjellene varierer mellom yrkesgruppene. Menn er sterkere representert blant ledere og akademiske yrker, mens yrkene med lavere utdanning domineres av kvinner.

Figur 2. Administrasjon, ledelse og kontorpersonell fordelt etter årsverk og kjønn delt i hovedyrkesgrupper. 2016

Yrkesgruppe Menn Kvinner
Div administrasjonsmedarbeidere 651 1521
Administrative ledere 2296 3717
Akademiske yrker 2754 3767
Sekretærer og kontormedarbeidere 369 6679

I spesialisthelsetjenesten finner vi også variasjon i kjønnsfordeling innenfor de ulike akademiske yrkene. Menn dominerer i IT-relaterte yrker, mens kvinnene er i flertall for de resterende yrkesgruppene. Digitalisering og ny teknologi åpner for nye yrker i spesialisthelsetjenesten med en annen kjønnsprofil enn de tradisjonelle yrkene.

Figur 3. Akademiske yrker i spesialisthelstjenesten fordelt på årsverk og kjønn. 2016

Yrke Menn Kvinner
Andre yrker 93 187
Sivilarkitekter, sivilingeniører og tilsvarende yrker 142 149
Systemutviklere og programmerere 1094 510
Regnskaps-, personal- og rådgivningsyrker 598 1328
Yrker innen økonomisk, samfunnsvitenskapelig, juridisk, teknisk, naturvitenskapelig mv. planlegging og utredning 828 1593

Kontakt