Hvor mye brukes sengene på sykehusene?

Publisert:

Lurer du på hvor mange av sykehussengene som er i bruk på en gjennomsnittlig dag? Eller hvor i landet det er mest ledig kapasitet?

Statistikk for belegg på sykehusene forteller oss hvor stor andel av sengene som er i bruk på en gjennomsnittlig dag. I hvor stor grad sengene er i bruk har betydning for flere grupper. Pasientene ønsker at en seng står klar til dem når de blir innlagt. Helsepersonell ønsker nok tid til å kunne ta godt vare på hver enkelt pasient. Skattebetalerne ønsker ikke å betale for mer kapasitet på sykehusene enn nødvendig.

I 2014 var mer enn ni av ti senger i bruk på en gjennomsnittlig dag, altså var belegget ved norske sykehus over 90 prosent. Internasjonal statistikk indikerer at Norge har et høyt belegg sammenlignet med andre land .

Hvorfor står noen senger tomme?

De fleste innleggelsene skjer akutt, mens ved et mindretall har pasienten stått på venteliste først (Helsedirektoratet, 2015). Sykehusene vet ikke på forhånd hvor mange som kommer til å bli lagt inn på en bestemt dag. De har bare kontroll på de planlagte innleggelsene. Derfor må de til vanlig ha noen ledige senger for å være rustet til dager med høyere pågang enn normalt. Dette gir et belegg under 100 prosent. For eksempel kan samme fødeavdeling ha dager helt uten fødende, og dager der avdelingen er helt full. Siden avdelingen ikke kan forutsi hvordan dagen blir, må de ha et visst antall jordmødre og senger tilgjengelig hver eneste dag for å drive forsvarlig. Også andre avdelinger, som hjerneslag-enheter, hjertemedisin og akuttpsykiatri, må alltid være parate til å ta imot et ukjent antall pasienter som trenger hjelp øyeblikkelig.

Kan belegget bli over 100 prosent?

Når SSB regner ut belegget for sykehusene, tar vi utgangspunkt i antall døgn som pasientene til sammen har vært innlagt i løpet av et år. Vi finner belegget ved å dele disse døgnene på sykehusenes kapasitet. Kapasiteten er maksimalt antall døgn pasienter til sammen kunne ha vært innlagt i løpet av året ved ordinær drift. Vi sier at sykehusene driver utover ordinær drift hvis de henter frem ekstra senger og eventuelt også ekstra bemanning. Denne ekstra kapasiteten er altså ikke med i SSBs mål på kapasitet. Når pasienter plasseres i senger på korridor, eller det er fem pasienter på et rom som vanligvis er beregnet til fire, har belegget oversteget 100 prosent på den aktuelle avdelingen.

Mens sykehusene kontrollerer belegget ved hver enkelt avdeling flere ganger om dagen, viser SSBs statistikk gjennomsnittstall for hele året. SSB publiserer statistikk for belegg for årene 2015 og senere. Tall for tidligere år kan utleveres på forespørsel.

Beregning av belegg

Belegget i denne artikkelen gjelder døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten (somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling). SSB bruker følgende formel: (antall liggedager)/(antall sengedøgn). Liggedager er antall hele døgn en innlagt pasient med heldøgnsopphold disponerer en seng (Volven.no, Helsedirektoratet). Liggedager beregnes som utskrivningsdato minus innskrivningsdato. Norsk pasientregister er kilde. Sengedøgn er maksimalt antall overnattinger som er teoretisk mulig innenfor avdelingens drift (Volven.no, Helsedirektoratet). Sengedøgn samles inn av SSB.

 

Kilder

Helsedirektoratet (2015), Aktivitet i somatisk spesialisthelsetjeneste – 2014, Rapport IS-2305

Kontakt