118857
118857
forskning
2011-04-19T07:00:00.000Z
no

En indikator for kredittstramheten i Norge 1975-2008

Publisert:

Er det mulig å fange opp tilgjengeligheten av kreditt til husholdningene ved hjelp én enkelt indikator?

Spørsmålet blir besvart i studien Credit conditions indices: Controlling for regime shifts in the Norwegian credit market av Eilev S. Jansen og Tord S. H. Krogh. De kommer fram til en indikator som stemmer godt overens med det som er kjent om det norske kredittmarkedet i årene fra 1975 til 2008.

Kredittmarkedet påvirker realøkonomien

Tilgangen på kreditt har endret seg mye over tid. Endringene har hatt betydning for utviklingen i realøkonomien. For eksempel avhenger husholdningenes etterspørsel etter både bolig og andre varige forbruksgoder av tilgangen på kreditt. Hvordan og hvor kraftig finansinstitusjoner reguleres kan i stor grad påvirke samspillet mellom kredittmarkedet og realøkonomien. Også institusjonenes egen utlånsiver er viktig i så måte.

Et første forsøk på å lage en indikator

For å kartlegge betydningen av tilgangen på kreditt for realøkonomien, kan det være nyttig å ha en indikator som forteller noe om kredittstramheten over tid. En slik indikator tallfestes i studien Credit conditions indices: Controlling for regime shifts in the Norwegian credit market av Eilev S. Jansen og Tord S. H. Krogh. De tar utgangpunkt i en modell som bestemmer størrelsen på totale utlån og pantsikrede utlån til husholdningene for årene fra 1975 til 2008. Studien lar begge typer utlån bli påvirket av en felles fleksibel trend, som tallfestes på en måte som tar hensyn til kvalitative endringer i kredittmarkedsreguleringene. Resultatet er en trendvariabel som kan tolkes som en kredittstramhetsindikator. Forfatterne understreker at dette er et første forsøk på å lage et slikt mål for kredittstramheten som norske husholdninger har stått overfor og at forbedrede utgaver kan se dagens lys i tiden som kommer.

En økonomisk-politisk kalender for kredittmarkedet 1970-2008

Tiden fra 1970 og fram til 2008 var en periode som omfattet strenge kredittreguleringer på 1970-tallet, dereguleringen på 1980-tallet, samt bankkrisen som fulgte tidlig på 1990-tallet. Perioden ble avsluttet dramatisk da finanskrisen toppet seg høsten 2008. Myndighetenes reguleringer av det norske kredittmarkedet er for første gang gitt en samlet framstilling i rapporten Credit regulations in Norway 1970-2008 av Tord S.H. Krogh. Rapporten er en økonomisk-politisk kalender over utviklingen i kredittmarkedet, og den har vært en viktig informasjonskilde for tallfestingen av kredittstramhetsindikatoren fordi den dokumenterer når reguleringer ble innført, strammet inn, eller fjernet.

 

Les mer:

Discussion Paper 646 Credit conditions indices: Controlling for regime shifts in the Norwegian credit market

Rapport 2010/37 Credit regulations in Norway 1970-2008