330604_tabell_358064_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
330604_tabell_358064
statistikk
2018-08-16T08:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffjuli 2018, førebelse tal

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Juli 2018Juli 2017 - Juli 2018
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal7505,6
Jordbruk og skogbruk20,0
Fiske og fangst1-94,7
Industri i alt37-14,0
Bygg og anlegg35-20,5
Bustader og forretninsbygg10157,8
Transport476-0,8
Offentleg verksemd10,0
Netto direkte import261177,3
Anna sal362,9