204529_tabell_239679_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
204529_tabell_239679
statistikk
2015-09-15T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I august 2015 ble det solgt 806 millioner liter petroleumsprodukter.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffaugust 2015, førebelse tal

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
August 2015August 2014 - August 2015
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal8066,9
Jordbruk og skogbruk2-33,3
Fiske og fangst18-5,3
Industri i alt59-24,4
Bygg og anlegg5417,4
Bustader og forretninsbygg846,3
Transport5083,9
Offentleg verksemd10,0
Netto direkte import258222,2
Anna sal210,0