Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
August 2015August 2014 - August 2015
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal8066,9
Jordbruk og skogbruk2-33,3
Fiske og fangst18-5,3
Industri i alt59-24,4
Bygg og anlegg5417,4
Bustader og forretninsbygg846,3
Transport5083,9
Offentleg verksemd10,0
Netto direkte import258222,2
Anna sal210,0