148671_tabell_191589_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/petroleumsalg/maaned
148671_tabell_191589
statistikk
2014-08-15T10:00:00.000Z
Energi og industri;Varehandel og tjenesteyting
no
false
Statistikken viser priser og salg av ulike petroleumsprodukt fordelt på kjøpegrupper per måned. I juli 2014 ble det totale salget redusert med 4,1 prosent sammenlignet med juli 2013.

Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffjuli 2014, førebelse tal

Innhald

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Juli 2014Juli 2013 - Juli 2014
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal743-4,1
Jordbruk og skogbruk2-60,0
Fiske og fangst2123,5
Industri i alt801,3
Bygg og anlegg29-31,0
Bustader og forretninsbygg8812,8
Transport485-4,3
Offentleg verksemd1-66,7
Netto direkte import223155,6
Anna sal13-61,8