Tabell

Sal av petroleumsprodukt, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal1
I altProsent
Juli 2014Juli 2013 - Juli 2014
1Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet
2Omfattar mellom anna direkte import til industrien
Totalt sal743-4,1
Jordbruk og skogbruk2-60,0
Fiske og fangst2123,5
Industri i alt801,3
Bygg og anlegg29-31,0
Bustader og forretninsbygg8812,8
Transport485-4,3
Offentleg verksemd1-66,7
Netto direkte import223155,6
Anna sal13-61,8