179109_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/oljeinv/kvartal
179109
Noe lavere anslag for 2014
statistikk
2014-09-03T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
oljeinv, Olje- og gassvirksomhet, investeringer, petroleumsvirksomhet, oljeutvinning, gassutvinning, rørtransport, letevirksomhet, feltutbygging, oljefelt, gassfelt, letekostnader, investeringskostnaderOlje og gass, Energi og industri
false
Statistikken viser oljeselskapenes anslåtte investeringer i forbindelse med blant annet drift og utbygging av oljefelt, rørtransport og oljeleting.

Olje- og gassvirksomhet, investeringer3. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Noe lavere anslag for 2014

Investeringene for 2014 innenfor næringene rørtransport og utvinning av olje og gass blir av operatørene på norsk sokkel anslått til 227,3 milliarder kroner. Det er 4,4 milliarder lavere enn oppgitt i forrige kvartal. Samtidig justeres anslaget for 2015 opp med 2,8 milliarder til 185,3 milliarder kroner.

Antatte og påløpte investeringskostnader olje- og gassutvinning og rørtransport, etter anslagstidspunkt og tid
Investeringer (mill. kr)
2012201320142015
Antatte investeringer mai året før143 180194 285208 223182 420
Antatte investeringer august året før171 958204 045215 095185 256
Antatte investeringer november året før184 591207 815223 259.
Antatte investeringer februar samme år186 044198 678223 724.
Antatte investeringer mai samme år186 654211 303231 700.
Antatte investeringer august samme år184 942212 768227 267.
Antatte investeringer november samme år180 600211 900..
Påløpte investeringer173 482211 883..
Figur 1. Investeringer. Oljevirksomhet. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

Anslaget for 2014 er 14,5 milliarder høyere enn tilsvarende tall for 2013, gitt i 3. kvartal samme år. Det oppgitte tallet for 2015 er 29,8 milliarder kroner lavere enn tilsvarende anslag for 2014, gitt i 3. kvartal 2013.

I investeringsstatistikken blir utbyggingsprosjekter først inkludert i statistikken når plan for utbygging og drift (PUD) blir levert til myndighetene. For det store utbyggingsprosjektet Johan Sverdrup ser dette ut til å skje først i 1. kvartal 2015. I tillegg kan det også bli levert inn PUD for tre mindre prosjekter i løpet av det neste halve året.

Nedjustert anslag for 2014

Investeringene til feltutbygging, landvirksomhet og rørtransport viser en oppgang sammenlignet med tilsvarende tall for 2013, mens investeringer til felt i drift og letevirksomheten viser nedgang.

Investeringsanslaget til felt samlet, det vil si feltutbygging og felt i drift, er nå på 174 milliarder kroner. Dette er 4,6 milliarder mer enn tilsvarende anslag gitt for 2013, men 3 milliarder mindre enn oppgitt i forrige kvartal. Anslaget for feltutbygging reduseres med hele 6,3 milliarder kroner, mens tallet for felt i drift øker med 3,3 milliarder, sammenlignet med forrige kvartals anslag. Nedgangen for feltutbygging og oppgangen for felt i drift har hovedsakelig sin årsak i at noen felt er kommet i drift og dermed overført fra feltutbygging til felt i drift i investeringstellingen.

Investeringene til leting og konseptstudier blir nå anslått til 35,1 milliarder kroner i 2014 - 0,6 milliarder mindre enn anslått i forrige kvartal og 0,9 milliarder lavere enn tilsvarende tall for 2013, gitt i 3. kvartal 2013.

Anslaget for nedstengning og fjerning i 2014 er 8,1 milliarder kroner. Dette er 5,3 milliarder mer enn påløpte tall for 2013.

Tiltagende investeringsaktivitet i 1. halvår

De påløpte investeringene i 1. kvartal og 2. kvartal utgjorde henholdsvis 52,1 og 55,7 milliarder kroner. Dette gir påløpte investeringer i 1. halvår på 107,8 milliarder kroner. Realisering av det nåværende anslaget for 2014 forutsetter investeringer på 119,4 milliarder kroner i 2. halvår. Boreaktiviteten i juli og august gir ikke indikasjoner på en markant økning i investeringene fra 2. kvartal til 3. kvartal. Historiske tall viser videre at investeringsanslagene i 3. kvartal i investeringsåret gjennomsnittlig har vært 5 prosent høyere enn de endelige investeringene. Disse forhold gir grunn til å tro at noen av investeringene som er planlagt gjennomført i 2. halvår 2014, skyves over til 2015.

Oppjustert anslag for 2015

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2015 blir nå anslått til 185,3 milliarder kroner, 2,8 milliarder mer enn anslagene gitt i forrige kvartal. Høyere tall innenfor investeringsområdene felt i drift mer enn veier opp for et lavere estimat innenfor feltutbygging og leting. Økningen i anslaget for felt i drift og nedgangen for feltutbygging har også for 2015 sammenheng med at noen felt har kommet i produksjon. Anslagene for disse er i tellingen derfor blitt overført fra feltutbygging til felt i drift.

Anslaget for 2015 er 29,8 milliarder lavere enn sammenlignbare tall for 2014, gitt i 3. kvartal 2013. Det er særlig anslagene for investeringer innen felt i drift og feltutbygging som reduseres sammenlignet med tilsvarende tall for 2014.

Opplysningene i undersøkelsen er hentet inn fra operatørene på norsk kontinentalsokkel i midten av august.

Nærmere om avgrensning og definisjoner i statistikkenÅpne og lesLukk

Investeringskategorien feltutbygging dekker aktiviteten fra Plan for utbygging og drift (PUD) blir levert til godkjenning hos myndighetene til produksjonstart. Statistikken dekker ikke utbyggingsprosjekter før de blir besluttet av rettighetshaverne. Før denne beslutningen fattes, kan det i mange tilfeller være stor usikkerhet knyttet til hvor vidt prosjektene i det hele tatt blir realisert, og eventuelt når investeringene vil komme.

Statistikkens datakilde er innrapporterte tall fra operatører av utvinningslisenser innen næringene utvinning av råolje (06.100), utvinning av naturgass (06.200) og rørtransport (49.50). Undersøkelsen er en fulltelling.