9045_om_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogprodre/kvartal
9045_om
statistikk
2009-09-17T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
false

Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt)2. kvartal 2009

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt)
Emne: Energi og industri

Ansvarlig seksjon

Seksjon for energi- og miljøstatistikk

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Tall oppgis i standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.).

Oljeekvivalent (o.e.): Angivelse som brukes for å få olje, gass, NGL og kondensatpå samme måleenhet.

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Hele landet

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken skal vise produksjon av olje, gass, NGL og kondensat på norsk sokkel i standard kubikkmeter (Sm3) fordelt på år og måned for de to siste årene fra produksjonen startet i 1971.

Tallene er hentet fra Oljedirektoratets hjemmesider og blir publisert med deres samtykke.

Brukere og bruksområder

Alle som har interesse av å få en historisk oversikt over norsk petroleumsproduksjon

Sammenheng med annen statistikk

Ikke relevant

Lovhjemmel

Ikke relevant

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter all nettoproduksjon av olje, gass, NGL og kondensat. Med nettoproduksjon menes salgbar mengde.

Datakilder og utvalg

Oljedirektoratets hjemmesider

Omfatter alle oljeselskap som operer på norsk sokkel

Datainnsamling, editering og beregninger

Data hentes fra Oljedirektoratets hjemmesider

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Det finnes data tilbake til 1971.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Revisjoner vil bli foretatt når Oljedirektoratet endrer tall på sine hjemmesider.