90467_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
90467
Industriomsetning viser oppgang
statistikk
2012-12-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningoktober 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Industriomsetning viser oppgang

Industriomsetningen hadde en oppgang på 1 prosent i perioden august til og med oktober 2012 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, det viser sesongjusterte tall.

Omsetningsindeks for industri. Januar 2003-oktober 2012. 2005=100

Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 2006-2012

Det største bidraget til økningen i omsetningen kom fra oljeraffinering samt kjemisk og farmasøytisk industri, som samlet gikk opp 7,9 prosent. Både eksport og hjemmemarkedet viste oppgang i perioden. Maskinindustrien viser stadig vekst i omsetningen, og hadde en oppgang på 9,6 prosent fra august til og med oktober. Den økte omsetningen skyldes økt produksjonsvolum. Også metallvareindustrien viste oppgang, med 4,1 prosent.

Næringer med omsetningsfall i perioden var blant annet bygging av skip og oljeplattformer. Her var nedgangen 8,3 prosent, hovedsakelig som følge av flere store leveranser i den forrige tremånedersperioden. Nedgang var det også for ikke-jernholdige metaller, som hadde en 5,7 prosent lavere omsetning, dette som et resultat av mindre produksjonsvolum. For mer informasjon, se produksjonsindeks for industrien .

Nedgang fra september til oktober

Sesongjusterte månedstall viser at industriomsetningen falt med 2,8 prosent fra september til oktober 2012. Bygging av skip og oljeplattformer viste en samlet nedgang på 11,7 prosent, etter en større oppgang den forrige måneden. I tillegg var det planlagt vedlikeholdsstans i oljeraffineringen, og dette bidro til å redusere industriens samlede omsetning i oktober.

Næringer som hadde omsetningsvekst fra september til oktober var maskinreparasjon og -installasjon, med en oppgang på 25,7 prosent. På samme tid gikk metallindustrien opp 4,4 prosent.

Vekst i industriomsetningen fra oktober 2011

Ujusterte tall viser at industriomsetningen økte med 8,4 prosent fra oktober i fjor til oktober i år. Størst omsetningsvekst var det for bygging av skip og oljeplattformer samt maskinindustrien, som begge økte med hele 29 prosent. Disse næringene har vist betydelig vekst i produksjonsvolumet, og har ferdigstilt flere store prosjekter i perioden. Begge næringene er viktige leverandører til olje- og gassindustrien, som for tiden har svært høy investeringsaktivitet. Se produksjonsindeks for industrien og investeringsstatistikk for olje og gass .

Omsetningen i metallindustrien var 9,7 prosent lavere i oktober i år enn i samme måned i fjor. Innenfor ikke-jernholdige metaller var nedgangen 12,7 prosent i samme periode.

Norsk industriomsetning sammenlignet med eurosonen

Norsk industriomsetning hadde en oppgang på 0,7 prosent fra august til september 2012, viser sesongjusterte tall. Industriomsetningen til landene i eurosonen gikk i samme periode ned 3.0 prosent, ifølge tall fra Eurostat .

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Oktober 2012
  Råserier.1
Januar-oktober 2012
Endring i prosent.
Januar-oktober 2011-
januar-oktober 2012
Råserier1
Oktober 2012
Endring i prosent.
Oktober 2011-oktober 2012
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Mai 2012-juli 2012-
august 2012-oktober 2012
Totalomsetning 1 373 619 6,4  148 230 12,7 -0,6
           
Utvinning og utvinningstjenester  612 755 13,2 63 571 19,3 -3,5
Industri og bergverksdrift  672 506 6,2 75 018 8,2 0,4
Hjemmemarked  410 454 9,8 48 051 10,0 1,8
Eksportmarked  262 052 1,0 26 967 5,2 -0,9
Kraftforsyning 88 359 -24,1 9 641 8,1 4,2
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  320 501 4,7 35 573 10,8 1,2
Investeringsvarer  189 436 17,4 21 847 21,8 1,2
Konsumvarer  162 330 2,3 18 988 4,9 -2,5
Energivarer  701 353 5,5 71 822 13,3 -3,4
1  Millioner kroner.

Tolking av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel august til og med oktober mot mai til og med juli. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

Sammenheng mellom produksjon og omsetning

Utviklingen i omsetningstall fra industriell virksomhet kan knyttes til både volumendringer (se produksjonsindeksen for industrien ) og prisendringer (se produsentprisindeksen for industrien ) i de ulike næringene. Produksjon til lager og salg fra lager kan også forekomme. Rapportering ved store leveranser av kapitalvarer vil også bidra til forskjeller mellom utviklingen i produksjon og omsetning.