90465_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
90465
Økt omsetning i industrien
statistikk
2012-11-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningseptember 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt omsetning i industrien

Industriomsetningen hadde en oppgang på 2,5 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2012, viser sesongjusterte tall.

Omsetningsindeks for industri. Januar 2003-september 2012. 2005=100

Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2006-2012

Den største økningen i omsetningen var innenfor oljeraffinering, samt kjemisk og farmasøytisk industri, som samlet gikk opp 10,3 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal i år. Dette skyldes vekst i produksjonsvolumet, men også økte priser (Se Produsentprisindeksen ). Maskinindustrien fortsatte den positive utviklingen, og hadde en omsetningsvekst på 6,2 prosent. Positiv utvikling var det også for dataindustri og elektrisk utstyrindustri, der omsetningsveksten var på 3,6 prosent.

Næringer som hadde redusert omsetning i 3. kvartal var blant annet gummivare, plast og mineralsk industri, med en samlet nedgang på 5,5 prosent. I tillegg falt omsetningen i maskinreparasjon og -installasjon med 6,3 prosent, samtidig som ikke-jernholdige metaller opplevde en reduksjon, på 4,3 prosent.

Industriomsetningen økte fra august til september

Industriomsetningen steg 0,9 prosent fra august til september 2012, viser sesongjusterte månedstall. Bygging av skip og oljeplattformer viste en samlet økning på hele 24,7 prosent. Årsaken til dette var store leveranser av ferdigstilte prosjekter i perioden. I tillegg gikk maskinindustriens omsetning opp 9,3 prosent.

Blant næringer med omsetningsfall var metallindustrien. Nedgangen i denne næringen kan knyttes til svake markedsforhold og prisfall (se Produsentprisindeksen ). Grupperingen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri falt 12,1 prosent. Nedgangen var delvis forårsaket av planlagt vedlikeholdsstans i oljeraffinering, men også lavere omsetning i næringen kjemiske råvarer bidro til reduksjonen.

Vekst i industriomsetningen fra september 2011

Ujusterte tall viser at industriomsetningen økte med 2,6 prosent fra september i fjor til september i år. Størst omsetningsvekst var det for bygging av skip og oljeplattformer, som økte hele 50,9 prosent. Maskinindustrien hadde også en kraftig vekst i omsetning, på 29 prosent. Begge næringer har vist betydelig vekst i produksjonsvolum og har ferdigstilt og levert flere store prosjekter. Se Produksjonsindeks for industrien .

Omsetningen i metallindustri falt sammenlignet med i fjor, og var i september 2012 25,4 prosent lavere enn på samme tid i 2011. Trelast- og trevareindustri hadde i samme periode en reduksjon i omsetningen på 7,8 prosent.

Norsk industriomsetning svakere enn i eurosonen

Norsk industriomsetning hadde en oppgang på 0,6 prosent fra juli til august 2012, viser sesongjusterte tall. Industriomsetningen til landene i eurosonen gikk i samme periode opp 2,3 prosent, ifølge tall fra Eurostat .

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. September 2012
      Råserier.1
Januar-september 2012
    Endring i prosent.
Januar-september 2011-
januar-september 2012
    Råserier1
September 2012
    Endring i prosent.
September 2011-
september 2012
    Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
April 2012-juni 2012-
juli 2012-september 2012
Totalomsetning 1 225 781 5,7  124 294 -6,4 -2,0
           
Utvinning og utvinningstjenester  549 064 12,6 46 879 -15,4 -9,9
Industri og bergverksdrift  597 695 6,0 71 156 2,0 1,7
Hjemmemarked  362 567 9,8 45 601 10,3 4,6
Eksportmarked  235 128 0,5 25 555 -10,1 -0,4
Kraftforsyning 79 023 -26,5 6 259 -17,8 -11,1
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  284 851 3,9 33 226 -1,8 3,0
Investeringsvarer  167 761 16,9 22 033 26,4 2,6
Konsumvarer  143 334 2,0 16 839 -8,3 0,1
Energivarer  629 836 4,8 52 196 -17,4 -9,8
1  Millioner kroner.

Tolking av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel juli til og med september mot april til og med juni. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

Sammenheng mellom produksjon og omsetning

Utviklingen i omsetningstall fra industriell virksomhet kan knyttes til både volumendringer (se produksjonsindeksen for industrien ) og prisendringer (se produsentprisindeksen for industrien ) i de ulike næringene. Produksjon til lager og salg fra lager kan også forekomme. Rapportering ved store leveranser av kapitalvarer vil også bidra til forskjeller mellom utviklingen i produksjon og omsetning.