66083_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
66083
Vekst i industriomsetningen
statistikk
2012-03-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjanuar 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i industriomsetningen

Sammenlignet med den foregående tremånedersperioden hadde industriomsetningen en oppgang på 2,4 prosent i perioden november i fjor til januar i år. Viste sesongjusterte tall.

Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 2003-2012

Omsetningsindeks for industri. Januar 2003-januar 2012. 2005=100

De fleste næringer innenfor industrien viste oppgang i omsetningen. Den største bidragsyteren var bygging av skip og oljeplattformer med en omsetningsvekst på 37,2 prosent. Flere leveranser i den siste tremånedersperioden har sørget for en solid oppgang i omsetningen for næringen. Maskinreparasjon og -installasjon bidro med 12,1 prosent. Oljeraffinering, kjemisk- og farmasøytisk industri økte sin omsetning med 5,3 prosent.

Næringer med redusert omsetning var blant annet metallindustrien, ned 4,2 prosent. Prisfallet i flere måneder i 2011 og nedgang i produksjonsvolum er årsaken til dette.

Økt omsetning fra desember til januar

Sesongjusterte tall viser at industriomsetningen steg med 1,7 prosent fra desember til januar. Det var små endringer innenfor de fleste næringer, bortsett fra to næringsgrupperinger som skilte seg ut. Omsetningen innenfor bygging av skip og oljeplattformer vokste med 15,3 prosent, mens oljeraffinering, kjemisk- og farmasøytisk industri økte sin omsetning med 10,2 prosent.

Vekst fra januar i fjor

Ujusterte tall for januar 2012 viser at industriomsetningen gikk opp med 9,4 prosent sammenlignet med januar i fjor. Både eksport- og hjemmemarkedet viste en vekst på henholdsvis 10,2 og 8,9 prosent.

Blant næringene med økt omsetning var oljeraffinering, kjemisk- og farmasøytisk industri, med en vekst på 10,6 prosent samt næringsmiddelindustri som hadde en økning på 8,6 prosent. Veksten for disse næringene var drevet hovedsakelig av høyere priser i perioden. For mer om dette, se avsnittet om tolvmånedersendring i Produsentprisindeksen .

Størst vekst i omsetningen var det for bygging av skip og oljeplattformer, som gikk opp 37,9 prosent. Produksjonsvolumet var markant høyere i perioden. Se Produksjonsindeks for industrien .

Blant næringer som trakk ned den samlede industriomsetningen var metallindustrien som fall 2,4 prosent. Fallende priser, spesielt innenfor ikke-jernholdige metaller, samt stor dropp i produksjonsvolumet er forklaringen på dette.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Januar 2012
  Råserier.1
Januar 2012
Endring i prosent.
Januar 2011-januar 2012
Råserier1
Januar 2012
Endring i prosent.
Januar 2011-januar 2012
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
August 2011-oktober 2011-
november 2011-januar 2012
Totalomsetning  141 857 5,3  141 857 5,3 2,4
           
Utvinning og utvinningstjenester 64 631 11,6 64 631 11,6 4,2
Industri og bergverksdrift 63 931 9,6 63 931 9,6 2,4
Hjemmemarked 37 802 8,7 37 802 8,7 4,8
Eksportmarked 26 129 10,8 26 129 10,8 -1,5
Kraftforsyning 13 295 -28,0 13 295 -28,0 -14,2
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 30 548 12,0 30 548 12,0 2,1
Investeringsvarer 17 512 14,0 17 512 14,0 10,6
Konsumvarer 14 992 3,1 14 992 3,1 -0,9
Energivarer 78 806 1,6 78 806 1,6 1,0
1  Millioner kroner.

Tolking av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel oktober til og med desember mot juli til og med september. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

Sammenheng mellom produksjon og omsetning

Utviklingen i omsetningstall fra industriell virksomhet kan knyttes til både volumendringer (se produksjonsindeksen for industrien ) og prisendringer (se produsentprisindeksen for industrien ) i de ulike næringene. Produksjon til lager og salg fra lager kan også forekomme. Rapportering ved store leveranser av kapitalvarer vil også bidra til forskjeller mellom utviklingen i produksjon og omsetning.