66081_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
66081
Industriomsetningen viser liten oppgang i 2011
statistikk
2012-02-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningdesember 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Industriomsetningen viser liten oppgang i 2011

Industriomsetningen hadde i 2011 en oppgang på 0,8 prosent sammenliknet med året før. Eksportmarkedet steg med 10,3 prosent, mens hjemmemarkedet falt med 4,8 prosent.

Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 2002-2011

Omsetningsindeks for industri. Januar 2002-desember 2011. 2005=100

Omsetningsvekst innenfor flere næringer

I 2011 steg omsetningen mest innenfor oljeraffinering, kjemisk- og farmasøytisk industri, her med en økning på 13,2 prosent. Dette skjedde til tross for strammere markedsforhold innenfor den solcellerelaterte industrien, noe som har dempet veksten for denne næringen samlet sett.

Metallvareindustrien viste i 2011 en oppgang på 9,2 prosent fra forrige år. Årsaken til dette er høyere produksjonsvolum. Det kan du lese mer om i Produksjonsindeks for industrien .

Når det gjelder metallindustrien, steg omsetningen for hele 2011 med 9,1 prosent. Imidlertid opplevde næringen et fall i omsetningen siste halvår. Også næringsmiddelindustri, samt data- og elektrisk utstyrindustri medvirket til oppgang i 2011, med vekst på henholdsvis 1,4 og 4,4 prosent.

Blant næringer som dempet omsetningsveksten i industrien i 2011 var maskinindustri der omsetningen falt med 12 prosent i 2011. For bygging av skip og oljeplattformer var nedgangen på 21,5 prosent, mens maskinreparasjon og -installasjon gikk ned med 7,5 prosent. Disse næringene begynte imidlertid å vise bedre resultater mot slutten av året, og alle hadde vekst i omsetningen i siste kvartal.

Vekst i industriomsetningen i 4. kvartal

Sesongjusterte tall viser at industriens omsetning gikk opp 2,1 prosent i 4. kvartal sammenlignet med foregående kvartal. Den største bidragsyteren var bygging av skip og oljeplattformer med en omsetningsøkning på 24,1 prosent, samt maskinreparasjon og -installasjon med en økning på 14,1 prosent. I tillegg viste oljeraffinering, kjemisk- og farmasøytisk industri en samlet omsetningsvekst på 3,1 prosent. Maskinindustri økte i samme tidsrom sin omsetning med 3,2 prosent.

I motsatt retning trakk metallindustrien, den reduserte sin omsetning med 7,1 prosent i 4.kvartal. Prisfallet for metaller fortsetter, det gjelder spesielt gruppen ikke-jernholdige metaller.

Økt omsetning fra november til desember

Industriomsetningen steg med 3,1 prosent fra november til desember 2011, det viser sesongjusterte tall. Maskinindustri, samt maskinreparasjon og -installasjon økte sin omsetning med henholdsvis 12,3 og 15,6 prosent.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Desember 2011
  Råserier.1
Januar-desember 2011
Endring i prosent.
Januar-desember 2010-
januar-desember 2011
Råserier1
Desember 2011
Endring i prosent.
Desember 2010-
desember 2011
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Juli 2011-september 2011-
oktober 2011-desember 2011
Totalomsetning 1 576 575 6,1  144 315 -1,6 -1,1
           
Utvinning og utvinningstjenester  666 352 18,5 65 553 13,4 -0,6
Industri og bergverksdrift  773 428 0,9 67 535 2,4 2,0
Hjemmemarked  461 586 -4,6 43 137 0,9 4,6
Eksportmarked  311 839 10,3 24 397 5,2 -2,3
Kraftforsyning  136 796 -12,6 11 228 -51,0 -25,4
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  368 284 10,2 29 331 2,8 -0,2
Investeringsvarer  202 961 -11,4 22 002 12,0 11,1
Konsumvarer  193 580 -0,8 15 883 -4,5 0,3
Energivarer  811 751 11,7 77 100 -5,8 -3,5
1  Millioner kroner.

Tolking av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel oktober til og med desember mot juli til og med september. Sesongjusterte endringer fra en måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

Sammenheng mellom produksjon og omsetning

Utviklingen i omsetningstall fra industriell virksomhet kan knyttes til både volumendringer (se produksjonsindeksen for industrien ) og prisendringer (se produsentprisindeksen for industrien ) i de ulike næringene. Produksjon til lager og salg fra lager kan også forekomme. Rapportering ved store leveranser av kapitalvarer vil også bidra til forskjeller mellom utviklingen i produksjon og omsetning.