56432_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
56432
Industriomsetningen viser oppgang
statistikk
2012-01-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningnovember 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Industriomsetningen viser oppgang

Industriomsetningen hadde en oppgang på 2,4 prosent i perioden september til november 2011 sammenlignet med tremånedersperioden før. Dette viser sesongjusterte tall. Hjemmemarkedet steg med 4,9 prosent, mens eksportmarkedet falt med 1,7 prosent.

Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2005-2011

Omsetningsindeks for industri. Januar 2002-november 2011. 2005=100

Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2002-2011

Det største bidraget til den totale omsetningsveksten kom fra bygging av skip og oljeplattformer, der flere store leveranser i perioden var med på å trekke omsetningen opp med 23,3 prosent. Maskinindustrien hadde en økning på 9,4 prosent. Begge næringer har vist oppgang i produksjonsvolum i samme tidsrom. En klar satsing i norsk olje- og gassvirksomhet med høye investeringer har bidratt til å løfte aktiviteten innenfor disse næringene, se Produksjonsindeks for industrien . Nedgang i omsetningen for eksportrettede næringer som metallindustri og kjemiske råvarer bidrar til å dempe veksten. Lavere etterspørsel og fallende priser innenfor disse næringene fortsetter, og nedgangen var på henholdsvis 6,2 og 6,6 prosent i den siste tremånedersperioden.

Nedgang i omsetning fra oktober til november

Den samlede industriomsetningen falt med 2,6 prosent fra oktober til november 2011, viser sesongjusterte tall. Data- og elektrisk utstyrindustri hadde en nedgang på 8,6 prosent, og var dermed blant næringene med kraftigst nedgang. Omsetningssvikt i hjemmemarkedet var årsaken til dette. Metallindustri og maskinreparasjon og -installasjon viste også nedgang i perioden, på henholdsvis 5,4 og 4,0 prosent.

Vekst fra november 2010

Ujusterte tall for november 2011 viser at industriomsetningen gikk opp med 1,0 prosent sammenlignet med november året før. Bidrag til tolvmånedersveksten kom blant annet fra metallvareindustrien, som hadde en solid oppgang på 24,3 prosent. Bygging av skip og oljeplattformer hadde en vekst på 6,0 prosent i samme periode. I tillegg økte omsetningen i næringsmiddelindustrien med 5,7 prosent.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. November 2011
 
  Råserier.1
Januar-november 2011
Endring i prosent.
Januar-november 2010-
januar-november 2011
Råserier1
November 2011
Endring i prosent.
November 2010-november 2011
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Juni 2011-august 2011-
september 2011-november 2011
 
Totalomsetning 1 432 506 7,0  140 687 2,3 1,8
           
Utvinning og utvinningstjenester  600 572 19,0 59 163 15,0 5,0
Industri og bergverksdrift  706 476 0,9 72 469 1,1 2,4
Hjemmemarked  419 953 -4,8 44 710 -2,9 5,1
Eksportmarked  286 522 10,4 27 759 8,2 -1,4
Kraftforsyning  125 456 -6,1 9 055 -37,2 -25,6
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  338 770 10,8 32 671 6,8 -0,6
Investeringsvarer  181 576 -13,3 19 714 -3,7 6,1
Konsumvarer  177 830 -0,4 18 920 1,4 1,8
Energivarer  734 327 13,8 69 381 2,3 2,7
 
1  Millioner kroner.

Tolking av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel september til og med november mot juni til og med august. Sesongjusterte endringer fra en måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

Sammenheng mellom produksjon og omsetning

Utviklingen i omsetningstall fra industriell virksomhet kan knyttes til både volumendringer (se produksjonsindeksen for industrien ) og prisendringer (se produsentprisindeksen for industrien ) i de ulike næringene. Produksjon til lager og salg fra lager kan også forekomme. Rapportering ved store leveranser av kapitalvarer vil også bidra til forskjeller mellom utviklingen i produksjon og omsetning.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen