54225_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
54225
Vekst i industriomsetningen
statistikk
2011-12-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningoktober 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i industriomsetningen

Sesongjusterte tall viser en oppgang på 1,7 prosent i industriomsetningen i perioden august-oktober i år sammenlignet med den foregående tremånedersperioden.

Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2002-2011

Blant næringer som bidro til veksten, var maskinindustri og maskinreparasjon og -installasjon. Der omsetningen steg med henholdsvis 11,6 og 1,8 prosent, hovedsakelig som følge av høyere produksjonsvolum, se Produksjonsindeks for industrien . I tillegg viste nærings- og drikkevareindustrien en oppgang på 4,3 prosent i omsetning den siste tremånedersperioden.

Næringer som trakk indeksen ned, var blant andre metallindustrien og kjemiske råvarer med en nedgang på henholdsvis 3,5 og 8,7 prosent. Næringene preges av fallende etterspørsel i sine respektive markeder.

Økt omsetning fra september til oktober

Sesongjusterte tall viser at samlet industriomsetning steg med 2,5 prosent fra september til oktober i år. Viktige bidrag kom fra maskinreparasjon og -installasjon med en oppgang på 35,2 prosent, etterfulgt av oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri med en økning på 9,6 prosent. Leveranser innenfor bygging av skip og oljeplattformer sørget for en økning i omsetningen på 5,2 prosent.

Omsetningsindeks for industri. Januar 2002-oktober 2011. 2005=100

Vekst fra oktober i fjor

Ujusterte tall for oktober 2011 viser at industriomsetningen gikk opp med 1,3 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Bidrag til tolvmånedersveksten kom blant annet fra oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som hadde en samlet oppgang på 13,1 prosent. Oppgangen skyldes stor omsetningsvekst i eksportmarkedet. I tillegg bidro data-, elektrisk utstyrindustri med en omsetningsvekst på 6,2 prosent.

Bygging av skip og oljeplattformer hadde en nedgang i omsetningen på 22,3 prosent, og er blant næringene med mindre omsetning i oktober 2011 i forhold til oktober i fjor.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Oktober 2011
 
  Råserier.1
Januar-oktober 2011
Endring i prosent.
Januar-oktober 2010-
januar-oktober 2011
Råserier1
Oktober 2011
Endring i prosent.
Oktober 2010-oktober 2011
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Mai 2011-juli 2011-
august 2011-oktober 2011
 
Totalomsetning 1 296 899 8,0  134 695 6,3 3,3
           
Utvinning og utvinningstjenester  541 544 19,5 53 646 16,7 9,0
Industri og bergverksdrift  634 953 1,0 69 981 1,0 1,7
Hjemmemarked  376 229 -4,7 45 150 -1,5 3,2
Eksportmarked  258 723 10,7 24 831 5,8 0,1
Kraftforsyning  120 401 1,0 11 068 -3,3 -8,7
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  306 358 11,4 32 077 6,9 -1,3
Investeringsvarer  162 218 -14,2 18 366 -6,0 2,9
Konsumvarer  159 376 -3,0 18 403 -0,5 2,0
Energivarer  668 946 15,9 65 849 12,2 8,8
 
1  Millioner kroner.

Tolking av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel august til og med oktober mot mai til og med juli. Sesongjusterte endringer fra en måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

Sammenheng mellom produksjon og omsetning

Utviklingen i omsetningstall fra industriell virksomhet kan knyttes til både volumendringer (se produksjonsindeksen for industrien ) og prisendringer (se produsentprisindeksen for industrien ) i de ulike næringene. Produksjon til lager og salg fra lager kan også forekomme. Rapportering ved store leveranser av kapitalvarer vil også bidra til forskjeller mellom utviklingen i produksjon og omsetning.

Tabeller

Tabeller til publiseringen